{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/3/28 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9703052
مهلت پاسخ: 1397/3/29 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

روش های عرضه اولیه
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد روش های مختلف عرضه اولیه نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود.
گزینه {{1+1}}: روش مزایده نوعی از عرضه اولیه است که برای عرضه اوراق دولتیو همچنین اوراق خصوصی سازی‌هایی که مجبور هستند تغییر ماهیت مالکیتی سهام بدهند، استفاده می شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: روش مزایده نوعی از عرضه اولیه است که برای عرضه اوراق دولتیو همچنین اوراق خصوصی سازی‌هایی که مجبور هستند تغییر ماهیت مالکیتی سهام بدهند، استفاده می شود.
گزینه {{2+1}}: در روش عرضه عمومی به قیمت ثابت، قیمت قبل از جمع آوری درخواست خرید از سوی سرمایه‌گذاران مشخض شده و سرمایه گذاران از قبل قیمت را می‌دانند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در روش عرضه عمومی به قیمت ثابت، قیمت قبل از جمع آوری درخواست خرید از سوی سرمایه‌گذاران مشخض شده و سرمایه گذاران از قبل قیمت را می‌دانند.
گزینه {{3+1}}: در روش عرضه عمومی به روش حراج همزمان، مراحل کار به روش ثبت دفتری شبیه است و درخواست‌های خرید می‌تواند بیشتر یا کمتر از قیمت تعیین شده در امیدنامه اولیه باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در روش عرضه عمومی به روش حراج همزمان، مراحل کار به روش ثبت دفتری شبیه است و درخواست‌های خرید می‌تواند بیشتر یا کمتر از قیمت تعیین شده در امیدنامه اولیه باشد.
روش های عرضه اولیه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد روش های مختلف عرضه اولیه نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود.
پاسخ صحیح:
در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: روش مزایده نوعی از عرضه اولیه است که برای عرضه اوراق دولتیو همچنین اوراق خصوصی سازی‌هایی که مجبور هستند تغییر ماهیت مالکیتی سهام بدهند، استفاده می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در روش عرضه عمومی به قیمت ثابت، قیمت قبل از جمع آوری درخواست خرید از سوی سرمایه‌گذاران مشخض شده و سرمایه گذاران از قبل قیمت را می‌دانند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در روش عرضه عمومی به روش حراج همزمان، مراحل کار به روش ثبت دفتری شبیه است و درخواست‌های خرید می‌تواند بیشتر یا کمتر از قیمت تعیین شده در امیدنامه اولیه باشد. 0 پاسخ صحیح
روش های عرضه اولیه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد روش های مختلف عرضه اولیه نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود. 0
گزینه {{1+1}}: روش مزایده نوعی از عرضه اولیه است که برای عرضه اوراق دولتیو همچنین اوراق خصوصی سازی‌هایی که مجبور هستند تغییر ماهیت مالکیتی سهام بدهند، استفاده می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: روش مزایده نوعی از عرضه اولیه است که برای عرضه اوراق دولتیو همچنین اوراق خصوصی سازی‌هایی که مجبور هستند تغییر ماهیت مالکیتی سهام بدهند، استفاده می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: روش مزایده نوعی از عرضه اولیه است که برای عرضه اوراق دولتیو همچنین اوراق خصوصی سازی‌هایی که مجبور هستند تغییر ماهیت مالکیتی سهام بدهند، استفاده می شود. 0
گزینه {{2+1}}: در روش عرضه عمومی به قیمت ثابت، قیمت قبل از جمع آوری درخواست خرید از سوی سرمایه‌گذاران مشخض شده و سرمایه گذاران از قبل قیمت را می‌دانند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در روش عرضه عمومی به قیمت ثابت، قیمت قبل از جمع آوری درخواست خرید از سوی سرمایه‌گذاران مشخض شده و سرمایه گذاران از قبل قیمت را می‌دانند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در روش عرضه عمومی به قیمت ثابت، قیمت قبل از جمع آوری درخواست خرید از سوی سرمایه‌گذاران مشخض شده و سرمایه گذاران از قبل قیمت را می‌دانند. 0
گزینه {{3+1}}: در روش عرضه عمومی به روش حراج همزمان، مراحل کار به روش ثبت دفتری شبیه است و درخواست‌های خرید می‌تواند بیشتر یا کمتر از قیمت تعیین شده در امیدنامه اولیه باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در روش عرضه عمومی به روش حراج همزمان، مراحل کار به روش ثبت دفتری شبیه است و درخواست‌های خرید می‌تواند بیشتر یا کمتر از قیمت تعیین شده در امیدنامه اولیه باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در روش عرضه عمومی به روش حراج همزمان، مراحل کار به روش ثبت دفتری شبیه است و درخواست‌های خرید می‌تواند بیشتر یا کمتر از قیمت تعیین شده در امیدنامه اولیه باشد. 0
این سوال لغو شده است.

روش های عرضه اولیه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد روش های مختلف عرضه اولیه نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود.
پاسخ شما صحیح است
در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در روش ثبت دفتری، قیمت بر اساس یک چهارچوب از پیش تعیین شده مشخص می شود. 0
گزینه {{1+1}}: روش مزایده نوعی از عرضه اولیه است که برای عرضه اوراق دولتیو همچنین اوراق خصوصی سازی‌هایی که مجبور هستند تغییر ماهیت مالکیتی سهام بدهند، استفاده می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: روش مزایده نوعی از عرضه اولیه است که برای عرضه اوراق دولتیو همچنین اوراق خصوصی سازی‌هایی که مجبور هستند تغییر ماهیت مالکیتی سهام بدهند، استفاده می شود. 0
گزینه {{2+1}}: در روش عرضه عمومی به قیمت ثابت، قیمت قبل از جمع آوری درخواست خرید از سوی سرمایه‌گذاران مشخض شده و سرمایه گذاران از قبل قیمت را می‌دانند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در روش عرضه عمومی به قیمت ثابت، قیمت قبل از جمع آوری درخواست خرید از سوی سرمایه‌گذاران مشخض شده و سرمایه گذاران از قبل قیمت را می‌دانند. 0
گزینه {{3+1}}: در روش عرضه عمومی به روش حراج همزمان، مراحل کار به روش ثبت دفتری شبیه است و درخواست‌های خرید می‌تواند بیشتر یا کمتر از قیمت تعیین شده در امیدنامه اولیه باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در روش عرضه عمومی به روش حراج همزمان، مراحل کار به روش ثبت دفتری شبیه است و درخواست‌های خرید می‌تواند بیشتر یا کمتر از قیمت تعیین شده در امیدنامه اولیه باشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}