{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
خروج
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/3/23 طراح سوال: بآشگاه مشتریان کد سوال: 9703040
مهلت پاسخ: 1397/3/25 - تا ساعت 19:30
این سوال لغو شده است.

مسابقه ویژه جام جهانی 2018 روسیه
سوال :

به نظر شما نتیجه مسابقه فوتبال میان دو تیم ایران و مراکش مربوط به مسابقات جام جهانی 2018 که در تاریخ جمعه  25 خرداد ماه 1397 ساعت 19:30 برگزار می گردد، کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟
"‌امتیاز این سوال در رتبه بندی ماهانه و هفتگی مانند سایر مسابقات بآشگاه در نظر گرفته خواهد شد."

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 30
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 160277
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل
گزینه {{1+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 2 گل پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 2 گل
گزینه {{2+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 3 گل یا بیشتر پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 3 گل یا بیشتر
گزینه {{3+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 1 گل پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 1 گل
گزینه {{4+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 2 گل پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 2 گل
گزینه {{5+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 3 گل یا بیشتر پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 3 گل یا بیشتر
گزینه {{6+1}}: تساوی بدون گل پاسخ شما
گزینه {{6+1}}: تساوی بدون گل
گزینه {{7+1}}: تساوی با گل پاسخ شما
گزینه {{7+1}}: تساوی با گل
مسابقه ویژه جام جهانی 2018 روسیه
حداقل امتیاز مشارکت 30
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 160277
سوال :

به نظر شما نتیجه مسابقه فوتبال میان دو تیم ایران و مراکش مربوط به مسابقات جام جهانی 2018 که در تاریخ جمعه  25 خرداد ماه 1397 ساعت 19:30 برگزار می گردد، کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟
"‌امتیاز این سوال در رتبه بندی ماهانه و هفتگی مانند سایر مسابقات بآشگاه در نظر گرفته خواهد شد."

پاسخ صحیح:
برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل
پاسخ صحیح:
برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل 3.14 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 2 گل 9.90 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 3 گل یا بیشتر 30.94 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 1 گل 6.48 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 2 گل 9.87 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 3 گل یا بیشتر 25.88 پاسخ صحیح
گزینه {{6+1}}: تساوی بدون گل 10.51 پاسخ صحیح
گزینه {{7+1}}: تساوی با گل 6.31 پاسخ صحیح
مسابقه ویژه جام جهانی 2018 روسیه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 30
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 160277
سوال :

به نظر شما نتیجه مسابقه فوتبال میان دو تیم ایران و مراکش مربوط به مسابقات جام جهانی 2018 که در تاریخ جمعه  25 خرداد ماه 1397 ساعت 19:30 برگزار می گردد، کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟
"‌امتیاز این سوال در رتبه بندی ماهانه و هفتگی مانند سایر مسابقات بآشگاه در نظر گرفته خواهد شد."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل 3.14 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل 3.14 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل 3.14
گزینه {{1+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 2 گل 9.90 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 2 گل 9.90 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 2 گل 9.90
گزینه {{2+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 3 گل یا بیشتر 30.94 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 3 گل یا بیشتر 30.94 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 3 گل یا بیشتر 30.94
گزینه {{3+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 1 گل 6.48 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 1 گل 6.48 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 1 گل 6.48
گزینه {{4+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 2 گل 9.87 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 2 گل 9.87 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 2 گل 9.87
گزینه {{5+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 3 گل یا بیشتر 25.88 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 3 گل یا بیشتر 25.88 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 3 گل یا بیشتر 25.88
گزینه {{6+1}}: تساوی بدون گل 10.51 پاسخ شما
گزینه {{6+1}}: تساوی بدون گل 10.51 پاسخ صحیح
گزینه {{6+1}}: تساوی بدون گل 10.51
گزینه {{7+1}}: تساوی با گل 6.31 پاسخ شما
گزینه {{7+1}}: تساوی با گل 6.31 پاسخ صحیح
گزینه {{7+1}}: تساوی با گل 6.31
این سوال لغو شده است.

مسابقه ویژه جام جهانی 2018 روسیه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 30
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 74
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 160277
سوال :

به نظر شما نتیجه مسابقه فوتبال میان دو تیم ایران و مراکش مربوط به مسابقات جام جهانی 2018 که در تاریخ جمعه  25 خرداد ماه 1397 ساعت 19:30 برگزار می گردد، کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟
"‌امتیاز این سوال در رتبه بندی ماهانه و هفتگی مانند سایر مسابقات بآشگاه در نظر گرفته خواهد شد."

پاسخ شما صحیح است
برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل
پاسخ شما صحیح است
برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل 3.14 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 1 گل 0
گزینه {{1+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 2 گل 9.90 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 2 گل 0
گزینه {{2+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 3 گل یا بیشتر 30.94 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: برد تیم ایران- با اختلاف 3 گل یا بیشتر 0
گزینه {{3+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 1 گل 6.48 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 1 گل 0
گزینه {{4+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 2 گل 9.87 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 2 گل 0
گزینه {{5+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 3 گل یا بیشتر 25.88 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: برد تیم مراکش- با اختلاف 3 گل یا بیشتر 0
گزینه {{6+1}}: تساوی بدون گل 10.51 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{6+1}}: تساوی بدون گل 0
گزینه {{7+1}}: تساوی با گل 6.31 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{7+1}}: تساوی با گل 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}