{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/3/22 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9703036
مهلت پاسخ: 1397/3/23 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صورت های مالی
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد اجزای ترازنامه صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: وجه نقد و بانک جزو مواردی هستند که ماهیت نقدشوندگی در کوتاه مدت دارند و جزو سرمایه در گردش محسوب می شوند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وجه نقد و بانک جزو مواردی هستند که ماهیت نقدشوندگی در کوتاه مدت دارند و جزو سرمایه در گردش محسوب می شوند.
گزینه {{1+1}}: ذخیره بازخرید پایان خدمت کارکنان جزو بدهی های بلند مدت محسوب می شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ذخیره بازخرید پایان خدمت کارکنان جزو بدهی های بلند مدت محسوب می شود.
گزینه {{2+1}}: مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد.
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی، سود و زیان سنواتی و صرف سهام از مهمترین بخش های حقوق صاحبان سهام محسوب می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی، سود و زیان سنواتی و صرف سهام از مهمترین بخش های حقوق صاحبان سهام محسوب می شود.
صورت های مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد اجزای ترازنامه صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد.
پاسخ صحیح:
مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: وجه نقد و بانک جزو مواردی هستند که ماهیت نقدشوندگی در کوتاه مدت دارند و جزو سرمایه در گردش محسوب می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ذخیره بازخرید پایان خدمت کارکنان جزو بدهی های بلند مدت محسوب می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی، سود و زیان سنواتی و صرف سهام از مهمترین بخش های حقوق صاحبان سهام محسوب می شود. 0 پاسخ صحیح
صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد اجزای ترازنامه صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وجه نقد و بانک جزو مواردی هستند که ماهیت نقدشوندگی در کوتاه مدت دارند و جزو سرمایه در گردش محسوب می شوند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: وجه نقد و بانک جزو مواردی هستند که ماهیت نقدشوندگی در کوتاه مدت دارند و جزو سرمایه در گردش محسوب می شوند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وجه نقد و بانک جزو مواردی هستند که ماهیت نقدشوندگی در کوتاه مدت دارند و جزو سرمایه در گردش محسوب می شوند. 0
گزینه {{1+1}}: ذخیره بازخرید پایان خدمت کارکنان جزو بدهی های بلند مدت محسوب می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ذخیره بازخرید پایان خدمت کارکنان جزو بدهی های بلند مدت محسوب می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ذخیره بازخرید پایان خدمت کارکنان جزو بدهی های بلند مدت محسوب می شود. 0
گزینه {{2+1}}: مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد. 0
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی، سود و زیان سنواتی و صرف سهام از مهمترین بخش های حقوق صاحبان سهام محسوب می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی، سود و زیان سنواتی و صرف سهام از مهمترین بخش های حقوق صاحبان سهام محسوب می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی، سود و زیان سنواتی و صرف سهام از مهمترین بخش های حقوق صاحبان سهام محسوب می شود. 0
این سوال لغو شده است.

صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در مورد اجزای ترازنامه صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد.
پاسخ شما صحیح است
مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: وجه نقد و بانک جزو مواردی هستند که ماهیت نقدشوندگی در کوتاه مدت دارند و جزو سرمایه در گردش محسوب می شوند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: وجه نقد و بانک جزو مواردی هستند که ماهیت نقدشوندگی در کوتاه مدت دارند و جزو سرمایه در گردش محسوب می شوند. 0
گزینه {{1+1}}: ذخیره بازخرید پایان خدمت کارکنان جزو بدهی های بلند مدت محسوب می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ذخیره بازخرید پایان خدمت کارکنان جزو بدهی های بلند مدت محسوب می شود. 0
گزینه {{2+1}}: مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: مراحل وجه نقد، حسابها و اسناد پرداختنی و تولید و خدمات کالا در چرخه عملیات وجود دارد. 0
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی، سود و زیان سنواتی و صرف سهام از مهمترین بخش های حقوق صاحبان سهام محسوب می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی، سود و زیان سنواتی و صرف سهام از مهمترین بخش های حقوق صاحبان سهام محسوب می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}