{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/3/21 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9703032
مهلت پاسخ: 1397/3/22 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

سود کسب شده از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سود کسب شده از افزایش قیمت محصولات، برای یک شرکت تولیدی به ترتیب، سود ................ و ............... محسوب می شود.

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: عملیاتی- عملیاتی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: عملیاتی- عملیاتی
گزینه {{1+1}}: غیرعملیاتی- عملیاتی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: غیرعملیاتی- عملیاتی
گزینه {{2+1}}: غیرعملیاتی- غیرعملیاتی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: غیرعملیاتی- غیرعملیاتی
گزینه {{3+1}}: عملیاتی- غیرعملیاتی پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عملیاتی- غیرعملیاتی
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سود کسب شده از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سود کسب شده از افزایش قیمت محصولات، برای یک شرکت تولیدی به ترتیب، سود ................ و ............... محسوب می شود.

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
غیرعملیاتی- عملیاتی
پاسخ صحیح:
غیرعملیاتی- عملیاتی
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: عملیاتی- عملیاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: غیرعملیاتی- عملیاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: غیرعملیاتی- غیرعملیاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عملیاتی- غیرعملیاتی 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

سود عملیاتی، به سودی گفته می شود حاصل از فعالیت های اصلی شرکت به دست می آید. بنابراین برای یک شرکت تولیدی، سود حاصل از تولید و فروش کالا سود عملیاتی محسوب می شود. اما سرمایه گذاری در اوراق مشارکت برای شرکت تولیدی فعالیت اصلی محسوب نمی شود؛  لذا سود حاصل از این فعالیت سود غیر عملیاتی است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سود کسب شده از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سود کسب شده از افزایش قیمت محصولات، برای یک شرکت تولیدی به ترتیب، سود ................ و ............... محسوب می شود.

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
غیرعملیاتی- عملیاتی
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
غیرعملیاتی- عملیاتی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عملیاتی- عملیاتی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: عملیاتی- عملیاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: عملیاتی- عملیاتی 0
گزینه {{1+1}}: غیرعملیاتی- عملیاتی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: غیرعملیاتی- عملیاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: غیرعملیاتی- عملیاتی 0
گزینه {{2+1}}: غیرعملیاتی- غیرعملیاتی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: غیرعملیاتی- غیرعملیاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: غیرعملیاتی- غیرعملیاتی 0
گزینه {{3+1}}: عملیاتی- غیرعملیاتی 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: عملیاتی- غیرعملیاتی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عملیاتی- غیرعملیاتی 0
پاسخ تشریحی :

سود عملیاتی، به سودی گفته می شود حاصل از فعالیت های اصلی شرکت به دست می آید. بنابراین برای یک شرکت تولیدی، سود حاصل از تولید و فروش کالا سود عملیاتی محسوب می شود. اما سرمایه گذاری در اوراق مشارکت برای شرکت تولیدی فعالیت اصلی محسوب نمی شود؛  لذا سود حاصل از این فعالیت سود غیر عملیاتی است.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سود کسب شده از سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و سود کسب شده از افزایش قیمت محصولات، برای یک شرکت تولیدی به ترتیب، سود ................ و ............... محسوب می شود.

پاسخ شما صحیح است
غیرعملیاتی- عملیاتی
پاسخ شما صحیح است
غیرعملیاتی- عملیاتی
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: عملیاتی- عملیاتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: عملیاتی- عملیاتی 0
گزینه {{1+1}}: غیرعملیاتی- عملیاتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: غیرعملیاتی- عملیاتی 0
گزینه {{2+1}}: غیرعملیاتی- غیرعملیاتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: غیرعملیاتی- غیرعملیاتی 0
گزینه {{3+1}}: عملیاتی- غیرعملیاتی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: عملیاتی- غیرعملیاتی 0
پاسخ تشریحی :

سود عملیاتی، به سودی گفته می شود حاصل از فعالیت های اصلی شرکت به دست می آید. بنابراین برای یک شرکت تولیدی، سود حاصل از تولید و فروش کالا سود عملیاتی محسوب می شود. اما سرمایه گذاری در اوراق مشارکت برای شرکت تولیدی فعالیت اصلی محسوب نمی شود؛  لذا سود حاصل از این فعالیت سود غیر عملیاتی است.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}