{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/3/5 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9703010
مهلت پاسخ: 1397/3/6 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از موراد زیر  در مورد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: DPS نباید کم تر از 10% سود تحقق یافته باشد و باید حداکثر تا 8 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه به سهام‌داران پرداخت شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: DPS نباید کم تر از 10% سود تحقق یافته باشد و باید حداکثر تا 8 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه به سهام‌داران پرداخت شود.
گزینه {{1+1}}: به آن بخش از سود هر سهم که در دوره مالی اعلام شده، تحقق یافته و می‌توان آن را بین سهامداران تقسیم کرد، EPSتحقق یافته گفته میشود پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به آن بخش از سود هر سهم که در دوره مالی اعلام شده، تحقق یافته و می‌توان آن را بین سهامداران تقسیم کرد، EPSتحقق یافته گفته میشود
گزینه {{2+1}}: به درآمدی که حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه ‌پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط با شرکت موردنظر بوده، درآمد سرمایه‌گذاری عملیاتی گفته میشود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به درآمدی که حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه ‌پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط با شرکت موردنظر بوده، درآمد سرمایه‌گذاری عملیاتی گفته میشود.
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موراد زیر  در مورد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است.
پاسخ صحیح:
اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: DPS نباید کم تر از 10% سود تحقق یافته باشد و باید حداکثر تا 8 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه به سهام‌داران پرداخت شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به آن بخش از سود هر سهم که در دوره مالی اعلام شده، تحقق یافته و می‌توان آن را بین سهامداران تقسیم کرد، EPSتحقق یافته گفته میشود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به درآمدی که حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه ‌پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط با شرکت موردنظر بوده، درآمد سرمایه‌گذاری عملیاتی گفته میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موراد زیر  در مورد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: DPS نباید کم تر از 10% سود تحقق یافته باشد و باید حداکثر تا 8 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه به سهام‌داران پرداخت شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: DPS نباید کم تر از 10% سود تحقق یافته باشد و باید حداکثر تا 8 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه به سهام‌داران پرداخت شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: DPS نباید کم تر از 10% سود تحقق یافته باشد و باید حداکثر تا 8 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه به سهام‌داران پرداخت شود. 0
گزینه {{1+1}}: به آن بخش از سود هر سهم که در دوره مالی اعلام شده، تحقق یافته و می‌توان آن را بین سهامداران تقسیم کرد، EPSتحقق یافته گفته میشود 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: به آن بخش از سود هر سهم که در دوره مالی اعلام شده، تحقق یافته و می‌توان آن را بین سهامداران تقسیم کرد، EPSتحقق یافته گفته میشود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به آن بخش از سود هر سهم که در دوره مالی اعلام شده، تحقق یافته و می‌توان آن را بین سهامداران تقسیم کرد، EPSتحقق یافته گفته میشود 0
گزینه {{2+1}}: به درآمدی که حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه ‌پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط با شرکت موردنظر بوده، درآمد سرمایه‌گذاری عملیاتی گفته میشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به درآمدی که حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه ‌پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط با شرکت موردنظر بوده، درآمد سرمایه‌گذاری عملیاتی گفته میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به درآمدی که حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه ‌پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط با شرکت موردنظر بوده، درآمد سرمایه‌گذاری عملیاتی گفته میشود. 0
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موراد زیر  در مورد درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است.
پاسخ شما صحیح است
اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: DPS نباید کم تر از 10% سود تحقق یافته باشد و باید حداکثر تا 8 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه به سهام‌داران پرداخت شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: DPS نباید کم تر از 10% سود تحقق یافته باشد و باید حداکثر تا 8 ماه پس از برگزاری مجمع عمومی سالانه به سهام‌داران پرداخت شود. 0
گزینه {{1+1}}: به آن بخش از سود هر سهم که در دوره مالی اعلام شده، تحقق یافته و می‌توان آن را بین سهامداران تقسیم کرد، EPSتحقق یافته گفته میشود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: به آن بخش از سود هر سهم که در دوره مالی اعلام شده، تحقق یافته و می‌توان آن را بین سهامداران تقسیم کرد، EPSتحقق یافته گفته میشود 0
گزینه {{2+1}}: به درآمدی که حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه ‌پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط با شرکت موردنظر بوده، درآمد سرمایه‌گذاری عملیاتی گفته میشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به درآمدی که حاصل از سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه ‌پذیری است که فعالیت اصلی آن‌ها مرتبط با شرکت موردنظر بوده، درآمد سرمایه‌گذاری عملیاتی گفته میشود. 0
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اندوخته قانونی یک شرکت، معادل 10% سود خالص هر شرکت است و تا زمانی که به 20% سرمایه برسد، لازم‌الاجرا است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}