{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/3/1 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9703004
مهلت پاسخ: 1397/3/5 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ خودرو
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت ايران‌ خودرو ‌ ‌در نماد خودرو در پایان معاملات روزیکشنبه 13 خرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 83
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 145007
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2680 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2680
گزینه {{1+1}}: 2561 تا 2680 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2561 تا 2680
گزینه {{2+1}}: 2441 تا 2560 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2441 تا 2560
گزینه {{3+1}}: 2321 تا 2440 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2321 تا 2440
گزینه {{4+1}}: 2200 تا 2320 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2200 تا 2320
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2200 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2200
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ خودرو
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 83
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 145007
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت ايران‌ خودرو ‌ ‌در نماد خودرو در پایان معاملات روزیکشنبه 13 خرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
2321 تا 2440
پاسخ صحیح:
2321 تا 2440
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2680 14.98 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2561 تا 2680 6.38 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2441 تا 2560 2.95 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2321 تا 2440 3.71 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2200 تا 2320 8.19 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2200 22.04 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ خودرو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 83
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 145007
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت ايران‌ خودرو ‌ ‌در نماد خودرو در پایان معاملات روزیکشنبه 13 خرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2321 تا 2440
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2321 تا 2440
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2680 14.98 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2680 14.98 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2680 14.98
گزینه {{1+1}}: 2561 تا 2680 6.38 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2561 تا 2680 6.38 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2561 تا 2680 6.38
گزینه {{2+1}}: 2441 تا 2560 2.95 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2441 تا 2560 2.95 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2441 تا 2560 2.95
گزینه {{3+1}}: 2321 تا 2440 3.71 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2321 تا 2440 3.71 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2321 تا 2440 3.71
گزینه {{4+1}}: 2200 تا 2320 8.19 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2200 تا 2320 8.19 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2200 تا 2320 8.19
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2200 22.04 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2200 22.04 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2200 22.04
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ خودرو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 83
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 145007
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت ايران‌ خودرو ‌ ‌در نماد خودرو در پایان معاملات روزیکشنبه 13 خرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما صحیح است
2321 تا 2440
پاسخ شما صحیح است
2321 تا 2440
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2680 14.98 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از2680 0
گزینه {{1+1}}: 2561 تا 2680 6.38 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2561 تا 2680 0
گزینه {{2+1}}: 2441 تا 2560 2.95 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2441 تا 2560 0
گزینه {{3+1}}: 2321 تا 2440 3.71 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2321 تا 2440 0
گزینه {{4+1}}: 2200 تا 2320 8.19 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2200 تا 2320 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2200 22.04 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2200 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}