{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/3/1 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9703003
مهلت پاسخ: 1397/3/6 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد در روز پایانی بازه مورد نظر، لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس‌ ‌در نماد "حفارس" در پایان معاملات روزچهار شنبه 30 خرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است.)

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 82
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 155134
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3950 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3950
گزینه {{1+1}}: 3651 تا 3950 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3651 تا 3950
گزینه {{2+1}}: 3351 تا 3650 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3351 تا 3650
گزینه {{3+1}}: 3051 تا 3350 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 3051 تا 3350
گزینه {{4+1}}: 2750 تا 3050 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2750 تا 3050
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2750 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2750
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد در روز پایانی بازه مورد نظر، لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 82
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 155134
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس‌ ‌در نماد "حفارس" در پایان معاملات روزچهار شنبه 30 خرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3950 4.29 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3651 تا 3950 3.70 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3351 تا 3650 4.25 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3051 تا 3350 6.78 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2750 تا 3050 13.58 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2750 24.70 پاسخ صحیح
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد در روز پایانی بازه مورد نظر، لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 82
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 155134
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس‌ ‌در نماد "حفارس" در پایان معاملات روزچهار شنبه 30 خرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3950 4.29 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3950 4.29 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3950 4.29
گزینه {{1+1}}: 3651 تا 3950 3.70 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3651 تا 3950 3.70 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3651 تا 3950 3.70
گزینه {{2+1}}: 3351 تا 3650 4.25 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3351 تا 3650 4.25 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3351 تا 3650 4.25
گزینه {{3+1}}: 3051 تا 3350 6.78 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 3051 تا 3350 6.78 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3051 تا 3350 6.78
گزینه {{4+1}}: 2750 تا 3050 13.58 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2750 تا 3050 13.58 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2750 تا 3050 13.58
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2750 24.70 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2750 24.70 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2750 24.70
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد در روز پایانی بازه مورد نظر، لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت حمل و نقل بين المللي خليج فارس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 82
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 155134
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت حمل و نقل بين المللي خليج فارس‌ ‌در نماد "حفارس" در پایان معاملات روزچهار شنبه 30 خرداد ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است.)

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3950 4.29 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3950 0
گزینه {{1+1}}: 3651 تا 3950 3.70 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3651 تا 3950 0
گزینه {{2+1}}: 3351 تا 3650 4.25 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3351 تا 3650 0
گزینه {{3+1}}: 3051 تا 3350 6.78 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 3051 تا 3350 0
گزینه {{4+1}}: 2750 تا 3050 13.58 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2750 تا 3050 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2750 24.70 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2750 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}