{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/25 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9702045
مهلت پاسخ: 1397/2/26 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش جایگزینی
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص ارزش‌گذاری شرکت به شیوه جایگزینی صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: چنانچه شرکت قصد فروش دارایی‌های خود را نداشته باشد، مابه التفاوت ارزش جایگزینی و بهای تمام شده تاریخی سود غیر عملیاتی محسوب می شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: چنانچه شرکت قصد فروش دارایی‌های خود را نداشته باشد، مابه التفاوت ارزش جایگزینی و بهای تمام شده تاریخی سود غیر عملیاتی محسوب می شود.
گزینه {{1+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی، سود شرکت عبارت است از سود عملیاتی به علاوه سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی، سود شرکت عبارت است از سود عملیاتی به علاوه سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها
گزینه {{2+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است.
گزینه {{3+1}}: ارزش گذاری به شیوه جایگزینی یکی از شیوه های ارزیابی شرکتها است که از شرایط تورمی تاثیر می پذیرد و ارزش واقعی تری به دارایی می دهد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش گذاری به شیوه جایگزینی یکی از شیوه های ارزیابی شرکتها است که از شرایط تورمی تاثیر می پذیرد و ارزش واقعی تری به دارایی می دهد.
ارزش جایگزینی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص ارزش‌گذاری شرکت به شیوه جایگزینی صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است.
پاسخ صحیح:
در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: چنانچه شرکت قصد فروش دارایی‌های خود را نداشته باشد، مابه التفاوت ارزش جایگزینی و بهای تمام شده تاریخی سود غیر عملیاتی محسوب می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی، سود شرکت عبارت است از سود عملیاتی به علاوه سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش گذاری به شیوه جایگزینی یکی از شیوه های ارزیابی شرکتها است که از شرایط تورمی تاثیر می پذیرد و ارزش واقعی تری به دارایی می دهد. 0 پاسخ صحیح
ارزش جایگزینی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص ارزش‌گذاری شرکت به شیوه جایگزینی صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: چنانچه شرکت قصد فروش دارایی‌های خود را نداشته باشد، مابه التفاوت ارزش جایگزینی و بهای تمام شده تاریخی سود غیر عملیاتی محسوب می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: چنانچه شرکت قصد فروش دارایی‌های خود را نداشته باشد، مابه التفاوت ارزش جایگزینی و بهای تمام شده تاریخی سود غیر عملیاتی محسوب می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: چنانچه شرکت قصد فروش دارایی‌های خود را نداشته باشد، مابه التفاوت ارزش جایگزینی و بهای تمام شده تاریخی سود غیر عملیاتی محسوب می شود. 0
گزینه {{1+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی، سود شرکت عبارت است از سود عملیاتی به علاوه سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی، سود شرکت عبارت است از سود عملیاتی به علاوه سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی، سود شرکت عبارت است از سود عملیاتی به علاوه سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها 0
گزینه {{2+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است. 0
گزینه {{3+1}}: ارزش گذاری به شیوه جایگزینی یکی از شیوه های ارزیابی شرکتها است که از شرایط تورمی تاثیر می پذیرد و ارزش واقعی تری به دارایی می دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزش گذاری به شیوه جایگزینی یکی از شیوه های ارزیابی شرکتها است که از شرایط تورمی تاثیر می پذیرد و ارزش واقعی تری به دارایی می دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش گذاری به شیوه جایگزینی یکی از شیوه های ارزیابی شرکتها است که از شرایط تورمی تاثیر می پذیرد و ارزش واقعی تری به دارایی می دهد. 0
این سوال لغو شده است.

ارزش جایگزینی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص ارزش‌گذاری شرکت به شیوه جایگزینی صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است.
پاسخ شما صحیح است
در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: چنانچه شرکت قصد فروش دارایی‌های خود را نداشته باشد، مابه التفاوت ارزش جایگزینی و بهای تمام شده تاریخی سود غیر عملیاتی محسوب می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: چنانچه شرکت قصد فروش دارایی‌های خود را نداشته باشد، مابه التفاوت ارزش جایگزینی و بهای تمام شده تاریخی سود غیر عملیاتی محسوب می شود. 0
گزینه {{1+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی، سود شرکت عبارت است از سود عملیاتی به علاوه سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی، سود شرکت عبارت است از سود عملیاتی به علاوه سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها 0
گزینه {{2+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در روش ارزش گذاری به شیوه جایگزینی سود حاصل از نگهداری دارایی‌ها همیشه به صورت تحقق یافته است. 0
گزینه {{3+1}}: ارزش گذاری به شیوه جایگزینی یکی از شیوه های ارزیابی شرکتها است که از شرایط تورمی تاثیر می پذیرد و ارزش واقعی تری به دارایی می دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزش گذاری به شیوه جایگزینی یکی از شیوه های ارزیابی شرکتها است که از شرایط تورمی تاثیر می پذیرد و ارزش واقعی تری به دارایی می دهد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}