{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/19 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9702036
مهلت پاسخ: 1397/2/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صورت های مالی
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص صورت های مالی صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در حسابداری مبتنی بر ارزش جاری یا جایگزینی، اقلام دارایی و بدهی بر اساس ارزش دفتری گزارش می شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در حسابداری مبتنی بر ارزش جاری یا جایگزینی، اقلام دارایی و بدهی بر اساس ارزش دفتری گزارش می شود.
گزینه {{1+1}}: صنایع ادواری صنایعی هستند که فروش و سود آنها به صورت نامنظم و نامتناسب با چرخه تجاری افزایش یا کاهش می یابد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: صنایع ادواری صنایعی هستند که فروش و سود آنها به صورت نامنظم و نامتناسب با چرخه تجاری افزایش یا کاهش می یابد.
گزینه {{2+1}}: جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند.
گزینه {{3+1}}: در صورت سود و زیان جامع اقلامی که باعث تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود و در صورت حساب سود وزیان جاری نیز منعکس می شود، گزارش می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در صورت سود و زیان جامع اقلامی که باعث تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود و در صورت حساب سود وزیان جاری نیز منعکس می شود، گزارش می شود.
صورت های مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص صورت های مالی صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند.
پاسخ صحیح:
جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در حسابداری مبتنی بر ارزش جاری یا جایگزینی، اقلام دارایی و بدهی بر اساس ارزش دفتری گزارش می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صنایع ادواری صنایعی هستند که فروش و سود آنها به صورت نامنظم و نامتناسب با چرخه تجاری افزایش یا کاهش می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صورت سود و زیان جامع اقلامی که باعث تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود و در صورت حساب سود وزیان جاری نیز منعکس می شود، گزارش می شود. 0 پاسخ صحیح
صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص صورت های مالی صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در حسابداری مبتنی بر ارزش جاری یا جایگزینی، اقلام دارایی و بدهی بر اساس ارزش دفتری گزارش می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در حسابداری مبتنی بر ارزش جاری یا جایگزینی، اقلام دارایی و بدهی بر اساس ارزش دفتری گزارش می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در حسابداری مبتنی بر ارزش جاری یا جایگزینی، اقلام دارایی و بدهی بر اساس ارزش دفتری گزارش می شود. 0
گزینه {{1+1}}: صنایع ادواری صنایعی هستند که فروش و سود آنها به صورت نامنظم و نامتناسب با چرخه تجاری افزایش یا کاهش می یابد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: صنایع ادواری صنایعی هستند که فروش و سود آنها به صورت نامنظم و نامتناسب با چرخه تجاری افزایش یا کاهش می یابد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صنایع ادواری صنایعی هستند که فروش و سود آنها به صورت نامنظم و نامتناسب با چرخه تجاری افزایش یا کاهش می یابد. 0
گزینه {{2+1}}: جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند. 0
گزینه {{3+1}}: در صورت سود و زیان جامع اقلامی که باعث تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود و در صورت حساب سود وزیان جاری نیز منعکس می شود، گزارش می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در صورت سود و زیان جامع اقلامی که باعث تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود و در صورت حساب سود وزیان جاری نیز منعکس می شود، گزارش می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صورت سود و زیان جامع اقلامی که باعث تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود و در صورت حساب سود وزیان جاری نیز منعکس می شود، گزارش می شود. 0
این سوال لغو شده است.

صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص صورت های مالی صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند.
پاسخ شما صحیح است
جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در حسابداری مبتنی بر ارزش جاری یا جایگزینی، اقلام دارایی و بدهی بر اساس ارزش دفتری گزارش می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در حسابداری مبتنی بر ارزش جاری یا جایگزینی، اقلام دارایی و بدهی بر اساس ارزش دفتری گزارش می شود. 0
گزینه {{1+1}}: صنایع ادواری صنایعی هستند که فروش و سود آنها به صورت نامنظم و نامتناسب با چرخه تجاری افزایش یا کاهش می یابد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: صنایع ادواری صنایعی هستند که فروش و سود آنها به صورت نامنظم و نامتناسب با چرخه تجاری افزایش یا کاهش می یابد. 0
گزینه {{2+1}}: جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: جریان نقدی آزاد، وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی شرکت است که پس از پرداخت وجوه مخارج سرمایه ای و سود سهام، باقی می ماند. 0
گزینه {{3+1}}: در صورت سود و زیان جامع اقلامی که باعث تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود و در صورت حساب سود وزیان جاری نیز منعکس می شود، گزارش می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در صورت سود و زیان جامع اقلامی که باعث تغییر در حقوق صاحبان سهام می شود و در صورت حساب سود وزیان جاری نیز منعکس می شود، گزارش می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}