{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/19 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9702035
مهلت پاسخ: 1397/2/20 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفاهیم صورت های مالی
سوال :

کدام‌ یک از مفاهیم زیر نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجوه نقد، سود وزیان تعهدی به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی تبدیل می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجوه نقد، سود وزیان تعهدی به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی تبدیل می‌شود.
گزینه {{1+1}}: نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید.
گزینه {{2+1}}: به کلیه اقلامی که نزد بانک قابل وصول هستند یا اینکه بتوان آنها را نزد موسسات دیگر سپرده کرد، جریان نقد گفته می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به کلیه اقلامی که نزد بانک قابل وصول هستند یا اینکه بتوان آنها را نزد موسسات دیگر سپرده کرد، جریان نقد گفته می‌شود.
گزینه {{3+1}}: زمانی که نتیجه فعالیت های عملیاتی و سرمایه‌گذاری مثبت بوده و فعالیت تامین مالی منفی باشد، می‌تواند هم نشانه مثبت و هم نشانه منفی برای سرمایه گذاران شرکت تلقی شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: زمانی که نتیجه فعالیت های عملیاتی و سرمایه‌گذاری مثبت بوده و فعالیت تامین مالی منفی باشد، می‌تواند هم نشانه مثبت و هم نشانه منفی برای سرمایه گذاران شرکت تلقی شود.
مفاهیم صورت های مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌ یک از مفاهیم زیر نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید.
پاسخ صحیح:
نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجوه نقد، سود وزیان تعهدی به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی تبدیل می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به کلیه اقلامی که نزد بانک قابل وصول هستند یا اینکه بتوان آنها را نزد موسسات دیگر سپرده کرد، جریان نقد گفته می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زمانی که نتیجه فعالیت های عملیاتی و سرمایه‌گذاری مثبت بوده و فعالیت تامین مالی منفی باشد، می‌تواند هم نشانه مثبت و هم نشانه منفی برای سرمایه گذاران شرکت تلقی شود. 0 پاسخ صحیح
مفاهیم صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌ یک از مفاهیم زیر نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجوه نقد، سود وزیان تعهدی به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی تبدیل می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجوه نقد، سود وزیان تعهدی به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی تبدیل می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجوه نقد، سود وزیان تعهدی به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی تبدیل می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید. 0
گزینه {{2+1}}: به کلیه اقلامی که نزد بانک قابل وصول هستند یا اینکه بتوان آنها را نزد موسسات دیگر سپرده کرد، جریان نقد گفته می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به کلیه اقلامی که نزد بانک قابل وصول هستند یا اینکه بتوان آنها را نزد موسسات دیگر سپرده کرد، جریان نقد گفته می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به کلیه اقلامی که نزد بانک قابل وصول هستند یا اینکه بتوان آنها را نزد موسسات دیگر سپرده کرد، جریان نقد گفته می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: زمانی که نتیجه فعالیت های عملیاتی و سرمایه‌گذاری مثبت بوده و فعالیت تامین مالی منفی باشد، می‌تواند هم نشانه مثبت و هم نشانه منفی برای سرمایه گذاران شرکت تلقی شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: زمانی که نتیجه فعالیت های عملیاتی و سرمایه‌گذاری مثبت بوده و فعالیت تامین مالی منفی باشد، می‌تواند هم نشانه مثبت و هم نشانه منفی برای سرمایه گذاران شرکت تلقی شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زمانی که نتیجه فعالیت های عملیاتی و سرمایه‌گذاری مثبت بوده و فعالیت تامین مالی منفی باشد، می‌تواند هم نشانه مثبت و هم نشانه منفی برای سرمایه گذاران شرکت تلقی شود. 0
این سوال لغو شده است.

مفاهیم صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام‌ یک از مفاهیم زیر نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید.
پاسخ شما صحیح است
نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجوه نقد، سود وزیان تعهدی به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی تبدیل می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در روش مستقیم تهیه صورت جریان وجوه نقد، سود وزیان تعهدی به دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی تبدیل می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: نسبت بازده نقدی دارایی‌ها از تقسیم جریان نقد عملیاتی بر متوسط دارایی‌های جاری به دست می‌آید. 0
گزینه {{2+1}}: به کلیه اقلامی که نزد بانک قابل وصول هستند یا اینکه بتوان آنها را نزد موسسات دیگر سپرده کرد، جریان نقد گفته می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به کلیه اقلامی که نزد بانک قابل وصول هستند یا اینکه بتوان آنها را نزد موسسات دیگر سپرده کرد، جریان نقد گفته می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: زمانی که نتیجه فعالیت های عملیاتی و سرمایه‌گذاری مثبت بوده و فعالیت تامین مالی منفی باشد، می‌تواند هم نشانه مثبت و هم نشانه منفی برای سرمایه گذاران شرکت تلقی شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: زمانی که نتیجه فعالیت های عملیاتی و سرمایه‌گذاری مثبت بوده و فعالیت تامین مالی منفی باشد، می‌تواند هم نشانه مثبت و هم نشانه منفی برای سرمایه گذاران شرکت تلقی شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}