{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/17 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9702032
مهلت پاسخ: 1397/2/18 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

ارزش گذاری شرکت ها
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی، ارزش آتی جریانات نقدی است که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی، ارزش آتی جریانات نقدی است که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد.
گزینه {{1+1}}: ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود.
گزینه {{2+1}}: از تفاضل بدهی‌ها از دارایی‌های یک شرکت، ارزش جایگزینی آن محاسبه می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از تفاضل بدهی‌ها از دارایی‌های یک شرکت، ارزش جایگزینی آن محاسبه می‌شود.
گزینه {{3+1}}: ارزشی که از طریق صورت حساب سود و زیان محاسبه می‌شود، ارزش دفتری نام دارد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزشی که از طریق صورت حساب سود و زیان محاسبه می‌شود، ارزش دفتری نام دارد.
ارزش گذاری شرکت ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود.
پاسخ صحیح:
ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی، ارزش آتی جریانات نقدی است که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از تفاضل بدهی‌ها از دارایی‌های یک شرکت، ارزش جایگزینی آن محاسبه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزشی که از طریق صورت حساب سود و زیان محاسبه می‌شود، ارزش دفتری نام دارد. 0 پاسخ صحیح
ارزش گذاری شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی، ارزش آتی جریانات نقدی است که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی، ارزش آتی جریانات نقدی است که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی، ارزش آتی جریانات نقدی است که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد. 0
گزینه {{1+1}}: ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود. 0
گزینه {{2+1}}: از تفاضل بدهی‌ها از دارایی‌های یک شرکت، ارزش جایگزینی آن محاسبه می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: از تفاضل بدهی‌ها از دارایی‌های یک شرکت، ارزش جایگزینی آن محاسبه می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از تفاضل بدهی‌ها از دارایی‌های یک شرکت، ارزش جایگزینی آن محاسبه می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: ارزشی که از طریق صورت حساب سود و زیان محاسبه می‌شود، ارزش دفتری نام دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: ارزشی که از طریق صورت حساب سود و زیان محاسبه می‌شود، ارزش دفتری نام دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزشی که از طریق صورت حساب سود و زیان محاسبه می‌شود، ارزش دفتری نام دارد. 0
این سوال لغو شده است.

ارزش گذاری شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از مفاهیم زیر صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود.
پاسخ شما صحیح است
ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی، ارزش آتی جریانات نقدی است که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: ارزش ذاتی، ارزش آتی جریانات نقدی است که دارایی‌های شرکت در آینده برای سرمایه‌گذاران دارد. 0
گزینه {{1+1}}: ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ارزشی که از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد، ارزش بازار نامیده می شود. 0
گزینه {{2+1}}: از تفاضل بدهی‌ها از دارایی‌های یک شرکت، ارزش جایگزینی آن محاسبه می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: از تفاضل بدهی‌ها از دارایی‌های یک شرکت، ارزش جایگزینی آن محاسبه می‌شود. 0
گزینه {{3+1}}: ارزشی که از طریق صورت حساب سود و زیان محاسبه می‌شود، ارزش دفتری نام دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: ارزشی که از طریق صورت حساب سود و زیان محاسبه می‌شود، ارزش دفتری نام دارد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}