{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/16 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9702029
مهلت پاسخ: 1397/2/17 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

قوانین بازگشایی نماد معاملاتی
سوال :

کدام یک از موارد زیر از قوانین مربوط به بازگشایی نماد معاملاتی محسوب نمی‌شود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در صورتی که نماد معاملاتی اوراق بهادار قبل از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب متوقف شده باشد، در روز معاملاتی پس از سررسید بازگشایی خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در صورتی که نماد معاملاتی اوراق بهادار قبل از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب متوقف شده باشد، در روز معاملاتی پس از سررسید بازگشایی خواهد شد.
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت های مالی یا تقسیم سود باشد، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت های مالی یا تقسیم سود باشد، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان)
گزینه {{2+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان)
گزینه {{3+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (با اعمال محدودیت دامنه نوسان) پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (با اعمال محدودیت دامنه نوسان)
قوانین بازگشایی نماد معاملاتی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از قوانین مربوط به بازگشایی نماد معاملاتی محسوب نمی‌شود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان)
پاسخ صحیح:
حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان)
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در صورتی که نماد معاملاتی اوراق بهادار قبل از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب متوقف شده باشد، در روز معاملاتی پس از سررسید بازگشایی خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت های مالی یا تقسیم سود باشد، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (با اعمال محدودیت دامنه نوسان) 0 پاسخ صحیح
قوانین بازگشایی نماد معاملاتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از قوانین مربوط به بازگشایی نماد معاملاتی محسوب نمی‌شود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان)
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان)
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در صورتی که نماد معاملاتی اوراق بهادار قبل از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب متوقف شده باشد، در روز معاملاتی پس از سررسید بازگشایی خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در صورتی که نماد معاملاتی اوراق بهادار قبل از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب متوقف شده باشد، در روز معاملاتی پس از سررسید بازگشایی خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در صورتی که نماد معاملاتی اوراق بهادار قبل از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب متوقف شده باشد، در روز معاملاتی پس از سررسید بازگشایی خواهد شد. 0
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت های مالی یا تقسیم سود باشد، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت های مالی یا تقسیم سود باشد، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت های مالی یا تقسیم سود باشد، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) 0
گزینه {{2+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) 0
گزینه {{3+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (با اعمال محدودیت دامنه نوسان) 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (با اعمال محدودیت دامنه نوسان) 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (با اعمال محدودیت دامنه نوسان) 0
این سوال لغو شده است.

قوانین بازگشایی نماد معاملاتی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از قوانین مربوط به بازگشایی نماد معاملاتی محسوب نمی‌شود؟

پاسخ شما صحیح است
حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان)
پاسخ شما صحیح است
حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان)
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در صورتی که نماد معاملاتی اوراق بهادار قبل از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب متوقف شده باشد، در روز معاملاتی پس از سررسید بازگشایی خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در صورتی که نماد معاملاتی اوراق بهادار قبل از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب متوقف شده باشد، در روز معاملاتی پس از سررسید بازگشایی خواهد شد. 0
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت های مالی یا تقسیم سود باشد، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عادی ناشر پذیرفته شده که تصمیمات آن تصویب صورت های مالی یا تقسیم سود باشد، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) 0
گزینه {{2+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی عادی که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (بدون محدودیت دامنه نوسان) 0
گزینه {{3+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (با اعمال محدودیت دامنه نوسان) 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: حداکثر دو روز کاری پس از برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ای که تصمیمات آن منجر به تغییر سرمایه ناشر پذیرفته شده نشود، بازگشایی نماد انجام می‌شود. (با اعمال محدودیت دامنه نوسان) 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}