{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/15 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9702026
مهلت پاسخ: 1397/2/16 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشيمي مبين
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت پتروشيمي مبين ‌در نماد "مبین" در پایان معاملات روزچهار شنبه 19 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است.)

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 85
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 143736
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5050 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5050
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5050 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5050
گزینه {{2+1}}: 4851 تا 4950 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4851 تا 4950
گزینه {{3+1}}: 4751 تا 4850 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4751 تا 4850
گزینه {{4+1}}: 4650 تا 4750 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 4650 تا 4750
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4650 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4650
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشيمي مبين
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 85
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 143736
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت پتروشيمي مبين ‌در نماد "مبین" در پایان معاملات روزچهار شنبه 19 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
4751 تا 4850
پاسخ صحیح:
4751 تا 4850
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5050 18.82 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5050 9.35 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4851 تا 4950 4.00 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4751 تا 4850 2.83 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4650 تا 4750 5.69 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4650 16.46 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشيمي مبين
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 85
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 143736
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت پتروشيمي مبين ‌در نماد "مبین" در پایان معاملات روزچهار شنبه 19 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
4751 تا 4850
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
4751 تا 4850
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5050 18.82 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5050 18.82 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5050 18.82
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5050 9.35 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5050 9.35 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5050 9.35
گزینه {{2+1}}: 4851 تا 4950 4.00 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4851 تا 4950 4.00 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4851 تا 4950 4.00
گزینه {{3+1}}: 4751 تا 4850 2.83 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4751 تا 4850 2.83 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4751 تا 4850 2.83
گزینه {{4+1}}: 4650 تا 4750 5.69 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 4650 تا 4750 5.69 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4650 تا 4750 5.69
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4650 16.46 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4650 16.46 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4650 16.46
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت پتروشيمي مبين
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 85
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 143736
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت پتروشيمي مبين ‌در نماد "مبین" در پایان معاملات روزچهار شنبه 19 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت بازه‌ها به ریال است.)

پاسخ شما صحیح است
4751 تا 4850
پاسخ شما صحیح است
4751 تا 4850
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5050 18.82 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 5050 0
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5050 9.35 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4951 تا 5050 0
گزینه {{2+1}}: 4851 تا 4950 4.00 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4851 تا 4950 0
گزینه {{3+1}}: 4751 تا 4850 2.83 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4751 تا 4850 0
گزینه {{4+1}}: 4650 تا 4750 5.69 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 4650 تا 4750 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4650 16.46 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 4650 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}