{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/11 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9702023
مهلت پاسخ: 1397/2/12 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از موارد زیر صحیح است؟‌
سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: چنانچه سود طرح مربوط به اوراق مشارکت از سود علی الحساب پرداخت شده کمتر باشد، دستگاه صادرکننده اوراق می‌تواند سود علی الحساب را بصورت تعدیل شده به دارندگان پرداخت نماید. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: چنانچه سود طرح مربوط به اوراق مشارکت از سود علی الحساب پرداخت شده کمتر باشد، دستگاه صادرکننده اوراق می‌تواند سود علی الحساب را بصورت تعدیل شده به دارندگان پرداخت نماید.
گزینه {{1+1}}: سود اوراق مضاربه همانند اوراق مشارکت ثابت بوده و در پایان سررسیدهای مشخص پرداخت می شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود اوراق مضاربه همانند اوراق مشارکت ثابت بوده و در پایان سررسیدهای مشخص پرداخت می شود.
گزینه {{2+1}}: یکی از مزایای سرمایه گذاری در اوراق قرضه معافیت مالیاتی این نوع سرمایه گذاری است. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: یکی از مزایای سرمایه گذاری در اوراق قرضه معافیت مالیاتی این نوع سرمایه گذاری است.
گزینه {{3+1}}: اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر صحیح است؟‌
سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است.
پاسخ صحیح:
اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: چنانچه سود طرح مربوط به اوراق مشارکت از سود علی الحساب پرداخت شده کمتر باشد، دستگاه صادرکننده اوراق می‌تواند سود علی الحساب را بصورت تعدیل شده به دارندگان پرداخت نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود اوراق مضاربه همانند اوراق مشارکت ثابت بوده و در پایان سررسیدهای مشخص پرداخت می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: یکی از مزایای سرمایه گذاری در اوراق قرضه معافیت مالیاتی این نوع سرمایه گذاری است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر صحیح است؟‌
سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: چنانچه سود طرح مربوط به اوراق مشارکت از سود علی الحساب پرداخت شده کمتر باشد، دستگاه صادرکننده اوراق می‌تواند سود علی الحساب را بصورت تعدیل شده به دارندگان پرداخت نماید. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: چنانچه سود طرح مربوط به اوراق مشارکت از سود علی الحساب پرداخت شده کمتر باشد، دستگاه صادرکننده اوراق می‌تواند سود علی الحساب را بصورت تعدیل شده به دارندگان پرداخت نماید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: چنانچه سود طرح مربوط به اوراق مشارکت از سود علی الحساب پرداخت شده کمتر باشد، دستگاه صادرکننده اوراق می‌تواند سود علی الحساب را بصورت تعدیل شده به دارندگان پرداخت نماید. 0
گزینه {{1+1}}: سود اوراق مضاربه همانند اوراق مشارکت ثابت بوده و در پایان سررسیدهای مشخص پرداخت می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود اوراق مضاربه همانند اوراق مشارکت ثابت بوده و در پایان سررسیدهای مشخص پرداخت می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود اوراق مضاربه همانند اوراق مشارکت ثابت بوده و در پایان سررسیدهای مشخص پرداخت می شود. 0
گزینه {{2+1}}: یکی از مزایای سرمایه گذاری در اوراق قرضه معافیت مالیاتی این نوع سرمایه گذاری است. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: یکی از مزایای سرمایه گذاری در اوراق قرضه معافیت مالیاتی این نوع سرمایه گذاری است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: یکی از مزایای سرمایه گذاری در اوراق قرضه معافیت مالیاتی این نوع سرمایه گذاری است. 0
گزینه {{3+1}}: اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر صحیح است؟‌
سرمایه‌گذاری در اوراق بدهی

پاسخ شما صحیح است
اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است.
پاسخ شما صحیح است
اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: چنانچه سود طرح مربوط به اوراق مشارکت از سود علی الحساب پرداخت شده کمتر باشد، دستگاه صادرکننده اوراق می‌تواند سود علی الحساب را بصورت تعدیل شده به دارندگان پرداخت نماید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: چنانچه سود طرح مربوط به اوراق مشارکت از سود علی الحساب پرداخت شده کمتر باشد، دستگاه صادرکننده اوراق می‌تواند سود علی الحساب را بصورت تعدیل شده به دارندگان پرداخت نماید. 0
گزینه {{1+1}}: سود اوراق مضاربه همانند اوراق مشارکت ثابت بوده و در پایان سررسیدهای مشخص پرداخت می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود اوراق مضاربه همانند اوراق مشارکت ثابت بوده و در پایان سررسیدهای مشخص پرداخت می شود. 0
گزینه {{2+1}}: یکی از مزایای سرمایه گذاری در اوراق قرضه معافیت مالیاتی این نوع سرمایه گذاری است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: یکی از مزایای سرمایه گذاری در اوراق قرضه معافیت مالیاتی این نوع سرمایه گذاری است. 0
گزینه {{3+1}}: اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اوراق قرضه رهنی و اوراق قرضه درآمدی از انواع اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت است. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}