{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/4 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9702011
مهلت پاسخ: 1397/2/5 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صورت های مالی
سوال :

کدام یک از موارد زیر، در مورد اقلام صورت سود و زیان نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: اقلام غیر مترقبه اقلامی با اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهای خارج از فعالیت های عادی شرکت بوده و انتظار نمیرود به طور مکرر یا منظم واقع شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اقلام غیر مترقبه اقلامی با اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهای خارج از فعالیت های عادی شرکت بوده و انتظار نمیرود به طور مکرر یا منظم واقع شود.
گزینه {{1+1}}: در صورت توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری، باید نتیجه عملیات آن بخش از جمله سود یا زیان حاصل از واگذاری، به طور مجزا در صورت سود و زیان منعکس شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در صورت توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری، باید نتیجه عملیات آن بخش از جمله سود یا زیان حاصل از واگذاری، به طور مجزا در صورت سود و زیان منعکس شود.
گزینه {{2+1}}: اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود.
گزینه {{3+1}}: فعالیت های عادی، فعالیت های معمول، تکرارشونده یا منظم واحد تجاری و هم چنین فعالیت های مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیت های فوق یا در نتیجه آن‌ها توسط واحد تجاری انجام میشود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: فعالیت های عادی، فعالیت های معمول، تکرارشونده یا منظم واحد تجاری و هم چنین فعالیت های مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیت های فوق یا در نتیجه آن‌ها توسط واحد تجاری انجام میشود.
صورت های مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر، در مورد اقلام صورت سود و زیان نادرست است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود.
پاسخ صحیح:
اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: اقلام غیر مترقبه اقلامی با اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهای خارج از فعالیت های عادی شرکت بوده و انتظار نمیرود به طور مکرر یا منظم واقع شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورت توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری، باید نتیجه عملیات آن بخش از جمله سود یا زیان حاصل از واگذاری، به طور مجزا در صورت سود و زیان منعکس شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: فعالیت های عادی، فعالیت های معمول، تکرارشونده یا منظم واحد تجاری و هم چنین فعالیت های مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیت های فوق یا در نتیجه آن‌ها توسط واحد تجاری انجام میشود. 0 پاسخ صحیح
صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر، در مورد اقلام صورت سود و زیان نادرست است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اقلام غیر مترقبه اقلامی با اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهای خارج از فعالیت های عادی شرکت بوده و انتظار نمیرود به طور مکرر یا منظم واقع شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: اقلام غیر مترقبه اقلامی با اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهای خارج از فعالیت های عادی شرکت بوده و انتظار نمیرود به طور مکرر یا منظم واقع شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اقلام غیر مترقبه اقلامی با اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهای خارج از فعالیت های عادی شرکت بوده و انتظار نمیرود به طور مکرر یا منظم واقع شود. 0
گزینه {{1+1}}: در صورت توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری، باید نتیجه عملیات آن بخش از جمله سود یا زیان حاصل از واگذاری، به طور مجزا در صورت سود و زیان منعکس شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در صورت توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری، باید نتیجه عملیات آن بخش از جمله سود یا زیان حاصل از واگذاری، به طور مجزا در صورت سود و زیان منعکس شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورت توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری، باید نتیجه عملیات آن بخش از جمله سود یا زیان حاصل از واگذاری، به طور مجزا در صورت سود و زیان منعکس شود. 0
گزینه {{2+1}}: اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود. 0
گزینه {{3+1}}: فعالیت های عادی، فعالیت های معمول، تکرارشونده یا منظم واحد تجاری و هم چنین فعالیت های مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیت های فوق یا در نتیجه آن‌ها توسط واحد تجاری انجام میشود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: فعالیت های عادی، فعالیت های معمول، تکرارشونده یا منظم واحد تجاری و هم چنین فعالیت های مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیت های فوق یا در نتیجه آن‌ها توسط واحد تجاری انجام میشود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: فعالیت های عادی، فعالیت های معمول، تکرارشونده یا منظم واحد تجاری و هم چنین فعالیت های مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیت های فوق یا در نتیجه آن‌ها توسط واحد تجاری انجام میشود. 0
این سوال لغو شده است.

صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر، در مورد اقلام صورت سود و زیان نادرست است؟

پاسخ شما صحیح است
اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود.
پاسخ شما صحیح است
اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: اقلام غیر مترقبه اقلامی با اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهای خارج از فعالیت های عادی شرکت بوده و انتظار نمیرود به طور مکرر یا منظم واقع شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: اقلام غیر مترقبه اقلامی با اهمیت و بسیار غیرمعمول است که منشا آن رویدادهای خارج از فعالیت های عادی شرکت بوده و انتظار نمیرود به طور مکرر یا منظم واقع شود. 0
گزینه {{1+1}}: در صورت توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری، باید نتیجه عملیات آن بخش از جمله سود یا زیان حاصل از واگذاری، به طور مجزا در صورت سود و زیان منعکس شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در صورت توقف عملیات یک بخش از واحد تجاری، باید نتیجه عملیات آن بخش از جمله سود یا زیان حاصل از واگذاری، به طور مجزا در صورت سود و زیان منعکس شود. 0
گزینه {{2+1}}: اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اقلام استثنایی، اقلامی هستند که درچهارچوب فعالیت های عادی شرکت واقع میگردد ولی این اقلام نباید در محاسبه سود یا زیان فعالیت‌های عادی منظور شود. 0
گزینه {{3+1}}: فعالیت های عادی، فعالیت های معمول، تکرارشونده یا منظم واحد تجاری و هم چنین فعالیت های مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیت های فوق یا در نتیجه آن‌ها توسط واحد تجاری انجام میشود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: فعالیت های عادی، فعالیت های معمول، تکرارشونده یا منظم واحد تجاری و هم چنین فعالیت های مرتبطی است که به تبعیت و در جهت پیشبرد فعالیت های فوق یا در نتیجه آن‌ها توسط واحد تجاری انجام میشود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}