{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/2 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9702008
مهلت پاسخ: 1397/2/3 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به صورت وضعیت پرتفو  منتهی به  96/11/30  تاپیکو، چند درصد از کل پرتفو شرکت به پتروشیمی جم اختصاص دارد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 17 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 17
گزینه {{1+1}}: 14 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 14
گزینه {{2+1}}: 10 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 10
گزینه {{3+1}}: 8 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 8
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت وضعیت پرتفو  منتهی به  96/11/30  تاپیکو، چند درصد از کل پرتفو شرکت به پتروشیمی جم اختصاص دارد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
10
پاسخ صحیح:
10
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 17 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 14 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 10 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 8 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

طبق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ منتشر شده در کدال، مجموع کل ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت تاپیکو و بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی آن برابر با 135,569,878 میلیون ريال است. ارزش بازار پتروشیمی جم ۱۳,۹۱۲,۴۹۱ میلیون ريال است. لذا:

0.10=13,912,491/135,569,878

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت وضعیت پرتفو  منتهی به  96/11/30  تاپیکو، چند درصد از کل پرتفو شرکت به پتروشیمی جم اختصاص دارد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
10
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
10
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 17 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 17 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 17 0
گزینه {{1+1}}: 14 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 14 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 14 0
گزینه {{2+1}}: 10 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 10 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 10 0
گزینه {{3+1}}: 8 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 8 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 8 0
پاسخ تشریحی :

طبق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ منتشر شده در کدال، مجموع کل ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت تاپیکو و بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی آن برابر با 135,569,878 میلیون ريال است. ارزش بازار پتروشیمی جم ۱۳,۹۱۲,۴۹۱ میلیون ريال است. لذا:

0.10=13,912,491/135,569,878

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت وضعیت پرتفو  منتهی به  96/11/30  تاپیکو، چند درصد از کل پرتفو شرکت به پتروشیمی جم اختصاص دارد؟

پاسخ شما صحیح است
10
پاسخ شما صحیح است
10
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 17 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 17 0
گزینه {{1+1}}: 14 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 14 0
گزینه {{2+1}}: 10 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 10 0
گزینه {{3+1}}: 8 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 8 0
پاسخ تشریحی :

طبق گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ منتشر شده در کدال، مجموع کل ارزش بازار پرتفوی بورسی شرکت تاپیکو و بهای تمام شده پرتفوی غیربورسی آن برابر با 135,569,878 میلیون ريال است. ارزش بازار پتروشیمی جم ۱۳,۹۱۲,۴۹۱ میلیون ريال است. لذا:

0.10=13,912,491/135,569,878

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}