{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/2 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9702007
مهلت پاسخ: 1397/2/3 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تحلیل شرکت ها
سوال :

کدام یک از موارد زیر درمورد تحلیل یک شرکت نادرست است؟‌
تحلیل صورت‌های مالی (۱)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 1- میتوان از تحلیل افقی برای تحلیل شرکت‌ها استفاده کرد که در این روش صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 1- میتوان از تحلیل افقی برای تحلیل شرکت‌ها استفاده کرد که در این روش صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گزینه {{1+1}}: 2- در تحلیل یک شرکت باید ماهیت و زمینه فعالیت آن مورد بررسی قرار گیرد که اطلاعات آن از اساسنامه قابل استخراج است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2- در تحلیل یک شرکت باید ماهیت و زمینه فعالیت آن مورد بررسی قرار گیرد که اطلاعات آن از اساسنامه قابل استخراج است.
گزینه {{2+1}}: 3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گزینه {{3+1}}: 4- در تحلیل یک شرکت با توجه به ماهیت شرکت باید ریسک های آن سنجیده شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4- در تحلیل یک شرکت با توجه به ماهیت شرکت باید ریسک های آن سنجیده شود.
تحلیل شرکت ها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درمورد تحلیل یک شرکت نادرست است؟‌
تحلیل صورت‌های مالی (۱)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پاسخ صحیح:
3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 1- میتوان از تحلیل افقی برای تحلیل شرکت‌ها استفاده کرد که در این روش صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2- در تحلیل یک شرکت باید ماهیت و زمینه فعالیت آن مورد بررسی قرار گیرد که اطلاعات آن از اساسنامه قابل استخراج است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4- در تحلیل یک شرکت با توجه به ماهیت شرکت باید ریسک های آن سنجیده شود. 0 پاسخ صحیح
تحلیل شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درمورد تحلیل یک شرکت نادرست است؟‌
تحلیل صورت‌های مالی (۱)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 1- میتوان از تحلیل افقی برای تحلیل شرکت‌ها استفاده کرد که در این روش صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 1- میتوان از تحلیل افقی برای تحلیل شرکت‌ها استفاده کرد که در این روش صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 1- میتوان از تحلیل افقی برای تحلیل شرکت‌ها استفاده کرد که در این روش صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 0
گزینه {{1+1}}: 2- در تحلیل یک شرکت باید ماهیت و زمینه فعالیت آن مورد بررسی قرار گیرد که اطلاعات آن از اساسنامه قابل استخراج است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 2- در تحلیل یک شرکت باید ماهیت و زمینه فعالیت آن مورد بررسی قرار گیرد که اطلاعات آن از اساسنامه قابل استخراج است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2- در تحلیل یک شرکت باید ماهیت و زمینه فعالیت آن مورد بررسی قرار گیرد که اطلاعات آن از اساسنامه قابل استخراج است. 0
گزینه {{2+1}}: 3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. 0
گزینه {{3+1}}: 4- در تحلیل یک شرکت با توجه به ماهیت شرکت باید ریسک های آن سنجیده شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4- در تحلیل یک شرکت با توجه به ماهیت شرکت باید ریسک های آن سنجیده شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4- در تحلیل یک شرکت با توجه به ماهیت شرکت باید ریسک های آن سنجیده شود. 0
این سوال لغو شده است.

تحلیل شرکت ها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر درمورد تحلیل یک شرکت نادرست است؟‌
تحلیل صورت‌های مالی (۱)

پاسخ شما صحیح است
3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
پاسخ شما صحیح است
3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 1- میتوان از تحلیل افقی برای تحلیل شرکت‌ها استفاده کرد که در این روش صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 1- میتوان از تحلیل افقی برای تحلیل شرکت‌ها استفاده کرد که در این روش صورت‌های مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. 0
گزینه {{1+1}}: 2- در تحلیل یک شرکت باید ماهیت و زمینه فعالیت آن مورد بررسی قرار گیرد که اطلاعات آن از اساسنامه قابل استخراج است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 2- در تحلیل یک شرکت باید ماهیت و زمینه فعالیت آن مورد بررسی قرار گیرد که اطلاعات آن از اساسنامه قابل استخراج است. 0
گزینه {{2+1}}: 3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3- میتوان از تحلیل عمودی استفاده کرد که در آن اندازه شرکت‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. 0
گزینه {{3+1}}: 4- در تحلیل یک شرکت با توجه به ماهیت شرکت باید ریسک های آن سنجیده شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4- در تحلیل یک شرکت با توجه به ماهیت شرکت باید ریسک های آن سنجیده شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}