{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/1 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9702006
مهلت پاسخ: 1397/2/2 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

در صورتیکه تاپیکو  مدیریت سهام خود در شرکت پتروشیمی فن آوران را با قیمت  40000 ریال بفروش برساند چند تومان به سود شرکت اضافه میشود؟ ( با توجه صورت وضعیت منتهی به 96/11/30)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 29 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 29
گزینه {{1+1}}: 25 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 25
گزینه {{2+1}}: 19 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 19
گزینه {{3+1}}: 15 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 15
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتیکه تاپیکو  مدیریت سهام خود در شرکت پتروشیمی فن آوران را با قیمت  40000 ریال بفروش برساند چند تومان به سود شرکت اضافه میشود؟ ( با توجه صورت وضعیت منتهی به 96/11/30)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
19
پاسخ صحیح:
19
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 29 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 25 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 19 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 15 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

ابتدا باید بهای تمام شده هر سهم رو از قیمت آگهی فروش کم کرد  و در تعداد مالکیت شرکت در انتهای دوره ضرب کرد که کل سود بدست میاید . برای آنکه ارزش افزوده هر سهم را بدست بیاوریم باید کل سود را به تعداد سهام شرکت تاپیکو تقسیم نمائیم.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتیکه تاپیکو  مدیریت سهام خود در شرکت پتروشیمی فن آوران را با قیمت  40000 ریال بفروش برساند چند تومان به سود شرکت اضافه میشود؟ ( با توجه صورت وضعیت منتهی به 96/11/30)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
19
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
19
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 29 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 29 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 29 0
گزینه {{1+1}}: 25 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 25 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 25 0
گزینه {{2+1}}: 19 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 19 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 19 0
گزینه {{3+1}}: 15 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 15 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 15 0
پاسخ تشریحی :

ابتدا باید بهای تمام شده هر سهم رو از قیمت آگهی فروش کم کرد  و در تعداد مالکیت شرکت در انتهای دوره ضرب کرد که کل سود بدست میاید . برای آنکه ارزش افزوده هر سهم را بدست بیاوریم باید کل سود را به تعداد سهام شرکت تاپیکو تقسیم نمائیم.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در صورتیکه تاپیکو  مدیریت سهام خود در شرکت پتروشیمی فن آوران را با قیمت  40000 ریال بفروش برساند چند تومان به سود شرکت اضافه میشود؟ ( با توجه صورت وضعیت منتهی به 96/11/30)

پاسخ شما صحیح است
19
پاسخ شما صحیح است
19
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 29 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 29 0
گزینه {{1+1}}: 25 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 25 0
گزینه {{2+1}}: 19 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 19 0
گزینه {{3+1}}: 15 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 15 0
پاسخ تشریحی :

ابتدا باید بهای تمام شده هر سهم رو از قیمت آگهی فروش کم کرد  و در تعداد مالکیت شرکت در انتهای دوره ضرب کرد که کل سود بدست میاید . برای آنکه ارزش افزوده هر سهم را بدست بیاوریم باید کل سود را به تعداد سهام شرکت تاپیکو تقسیم نمائیم.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}