{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/1 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9702003
مهلت پاسخ: 1397/2/2 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت نيروكلر‌
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 83
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 146775
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت نيروكلر‌ ‌در نماد شکلر در پایان معاملات روزچهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4500 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4500
گزینه {{1+1}}: 4351 تا 4500 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4351 تا 4500
گزینه {{2+1}}: 4201 تا 4350 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4201 تا 4350
گزینه {{3+1}}: 4051 تا 4200 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4051 تا 4200
گزینه {{4+1}}: 3900 تا 4050 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 3900 تا 4050
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3900 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3900
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت نيروكلر‌
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 83
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 146775
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت نيروكلر‌ ‌در نماد شکلر در پایان معاملات روزچهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ صحیح:
3900 تا 4050
پاسخ صحیح:
3900 تا 4050
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4500 23.73 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4351 تا 4500 9.36 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4201 تا 4350 3.37 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4051 تا 4200 2.93 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3900 تا 4050 6.25 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3900 18.89 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت نيروكلر‌
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 83
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 146775
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت نيروكلر‌ ‌در نماد شکلر در پایان معاملات روزچهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3900 تا 4050
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3900 تا 4050
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4500 23.73 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4500 23.73 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4500 23.73
گزینه {{1+1}}: 4351 تا 4500 9.36 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 4351 تا 4500 9.36 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4351 تا 4500 9.36
گزینه {{2+1}}: 4201 تا 4350 3.37 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4201 تا 4350 3.37 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4201 تا 4350 3.37
گزینه {{3+1}}: 4051 تا 4200 2.93 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4051 تا 4200 2.93 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4051 تا 4200 2.93
گزینه {{4+1}}: 3900 تا 4050 6.25 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 3900 تا 4050 6.25 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3900 تا 4050 6.25
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3900 18.89 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3900 18.89 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3900 18.89
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت نيروكلر‌
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 83
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 146775
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت نيروكلر‌ ‌در نماد شکلر در پایان معاملات روزچهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)

پاسخ شما صحیح است
3900 تا 4050
پاسخ شما صحیح است
3900 تا 4050
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4500 23.73 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4500 0
گزینه {{1+1}}: 4351 تا 4500 9.36 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 4351 تا 4500 0
گزینه {{2+1}}: 4201 تا 4350 3.37 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4201 تا 4350 0
گزینه {{3+1}}: 4051 تا 4200 2.93 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4051 تا 4200 0
گزینه {{4+1}}: 3900 تا 4050 6.25 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3900 تا 4050 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3900 18.89 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3900 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}