{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
راهنما
پشتیبانی
ورود
خروج
ثبت نام
( کد بآشگاه {{clubCode}} )
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/2/1 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9702002
مهلت پاسخ: 1397/2/2 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد در روز پایانی بازه مورد نظر و معامله نشدن آن، لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 84
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 149217
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ ‌ در نماد فلوله در پایان معاملات روزچهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4550 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4550
گزینه {{1+1}}: از 4401 تا 4550 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 4401 تا 4550
گزینه {{2+1}}: 4251 تا 4400 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4251 تا 4400
گزینه {{3+1}}: 4101 تا 4250 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4101 تا 4250
گزینه {{4+1}}: 3950 تا 4100 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 3950 تا 4100
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3950 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3950
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد در روز پایانی بازه مورد نظر و معامله نشدن آن، لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 84
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 149217
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ ‌ در نماد فلوله در پایان معاملات روزچهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت ها به ریال است.)

پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها : ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4550 1.94 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 4401 تا 4550 4.01 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4251 تا 4400 8.78 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4101 تا 4250 14.36 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3950 تا 4100 24.61 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3950 87.26 پاسخ صحیح
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد در روز پایانی بازه مورد نظر و معامله نشدن آن، لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 84
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 149217
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ ‌ در نماد فلوله در پایان معاملات روزچهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت ها به ریال است.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4550 1.94 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4550 1.94 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4550 1.94
گزینه {{1+1}}: از 4401 تا 4550 4.01 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: از 4401 تا 4550 4.01 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 4401 تا 4550 4.01
گزینه {{2+1}}: 4251 تا 4400 8.78 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 4251 تا 4400 8.78 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4251 تا 4400 8.78
گزینه {{3+1}}: 4101 تا 4250 14.36 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4101 تا 4250 14.36 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4101 تا 4250 14.36
گزینه {{4+1}}: 3950 تا 4100 24.61 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 3950 تا 4100 24.61 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3950 تا 4100 24.61
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3950 87.26 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3950 87.26 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3950 87.26
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل بسته بودن نماد در روز پایانی بازه مورد نظر و معامله نشدن آن، لغو می گردد.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌
امتیاز مشارکت شما 0
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 84
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 149217
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت لوله‌وماشين‌سازي‌ايران‌ ‌ در نماد فلوله در پایان معاملات روزچهارشنبه 5 اردیبهشت ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟ (قیمت ها به ریال است.)

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4550 1.94 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 4550 0
گزینه {{1+1}}: از 4401 تا 4550 4.01 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: از 4401 تا 4550 0
گزینه {{2+1}}: 4251 تا 4400 8.78 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 4251 تا 4400 0
گزینه {{3+1}}: 4101 تا 4250 14.36 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4101 تا 4250 0
گزینه {{4+1}}: 3950 تا 4100 24.61 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 3950 تا 4100 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3950 87.26 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 3950 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}