{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/1/22 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9701029
مهلت پاسخ: 1397/1/23 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص محتوایی حذف گردید.

دانش بازار سرمایه
سوال :

با توجه به صورت وضعیت پرتفو  منتهی به  96/12/29  وپترو، چند درصد از کل پرتفو شرکت به وساخت اختصاص دارد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 14 درصد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 14 درصد
گزینه {{1+1}}: 16 درصد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 16 درصد
گزینه {{2+1}}: 18 درصد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 18 درصد
گزینه {{3+1}}: 12 درصد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 12 درصد
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص محتوایی حذف گردید.

دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت وضعیت پرتفو  منتهی به  96/12/29  وپترو، چند درصد از کل پرتفو شرکت به وساخت اختصاص دارد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
پاسخ صحیح:
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 14 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 16 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 18 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 12 درصد 0 پاسخ صحیح
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص محتوایی حذف گردید.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت وضعیت پرتفو  منتهی به  96/12/29  وپترو، چند درصد از کل پرتفو شرکت به وساخت اختصاص دارد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 14 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 14 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 14 درصد 0
گزینه {{1+1}}: 16 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 16 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 16 درصد 0
گزینه {{2+1}}: 18 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 18 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 18 درصد 0
گزینه {{3+1}}: 12 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 12 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 12 درصد 0
این سوال لغو شده است.

این سوال به دلیل نقص محتوایی حذف گردید.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

با توجه به صورت وضعیت پرتفو  منتهی به  96/12/29  وپترو، چند درصد از کل پرتفو شرکت به وساخت اختصاص دارد؟

پاسخ شما صحیح است
پاسخ شما صحیح است
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 14 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 14 درصد 0
گزینه {{1+1}}: 16 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 16 درصد 0
گزینه {{2+1}}: 18 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 18 درصد 0
گزینه {{3+1}}: 12 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 12 درصد 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}