{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/1/21 طراح سوال: سمیرا کریمی کد سوال: 9701027
مهلت پاسخ: 1397/1/22 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

بازده سرمایه گذاری
سوال :

سرمایه گذاری در زمان صفر، یک سهم را به قیمت 850 تومان خریداری می نماید. در زمان یک (یک سال بعد)، این سهم 20 تومان سود توزیع می نماید. در زمان های 2 و 3 نیز به ترتیب 22.5 و 27.5 تومان سود برای این سهم توزیع می شود. بلافاصله پس از دریافت سومین سود توزیع شده سهامداران این سهم را به قیمت 1000 تومان به فروش می رساند. برای این سرمایه گذاری بازده وزنی پولی چقدر است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 8.63 درصد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 8.63 درصد
گزینه {{1+1}}: 7.97 درصد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 7.97 درصد
گزینه {{2+1}}: 8.15 درصد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 8.15 درصد
گزینه {{3+1}}: 7.63 درصد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 7.63 درصد
بازده سرمایه گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سرمایه گذاری در زمان صفر، یک سهم را به قیمت 850 تومان خریداری می نماید. در زمان یک (یک سال بعد)، این سهم 20 تومان سود توزیع می نماید. در زمان های 2 و 3 نیز به ترتیب 22.5 و 27.5 تومان سود برای این سهم توزیع می شود. بلافاصله پس از دریافت سومین سود توزیع شده سهامداران این سهم را به قیمت 1000 تومان به فروش می رساند. برای این سرمایه گذاری بازده وزنی پولی چقدر است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
8.15 درصد
پاسخ صحیح:
8.15 درصد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 8.63 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 7.97 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 8.15 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 7.63 درصد 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

 

برای محاسبه نرخ بازده موزون پولی از مفهوم IRR استفاده میکنیم:

نرخ بازده داخلی نرخی است که براساس آن تفاضل ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی و خروجی صفر باشد، و یا به عبارت دیگر:

ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی = ارزش فعلی جریانات نقدی خروجی 

 

 

زمان

جریان نقدی خروجی

جریان نقدی ورودی

0

850 تومان بابت خرید سهام

-

1

-

20 تومان سود تقسیمی

2

-

22.5 تومان سود تقسیمی

3

-

27.5 تومان سود تقسیمی و 1000 تومان از فروش سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

(20/(1+r))+(22.5/(1+r)2)+(1027.5/(1+r)3)=850  

 

برای حل این معادله میتوان از نرم افراز اکسل و یا تابع IRR در ماشین حساب استفاده کرد که در اینصورت مقدار r برابر 8.15 % خواهد بود.

 

بازده سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سرمایه گذاری در زمان صفر، یک سهم را به قیمت 850 تومان خریداری می نماید. در زمان یک (یک سال بعد)، این سهم 20 تومان سود توزیع می نماید. در زمان های 2 و 3 نیز به ترتیب 22.5 و 27.5 تومان سود برای این سهم توزیع می شود. بلافاصله پس از دریافت سومین سود توزیع شده سهامداران این سهم را به قیمت 1000 تومان به فروش می رساند. برای این سرمایه گذاری بازده وزنی پولی چقدر است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
8.15 درصد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
8.15 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 8.63 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 8.63 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 8.63 درصد 0
گزینه {{1+1}}: 7.97 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 7.97 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 7.97 درصد 0
گزینه {{2+1}}: 8.15 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 8.15 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 8.15 درصد 0
گزینه {{3+1}}: 7.63 درصد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 7.63 درصد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 7.63 درصد 0
پاسخ تشریحی :

 

برای محاسبه نرخ بازده موزون پولی از مفهوم IRR استفاده میکنیم:

نرخ بازده داخلی نرخی است که براساس آن تفاضل ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی و خروجی صفر باشد، و یا به عبارت دیگر:

ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی = ارزش فعلی جریانات نقدی خروجی 

 

 

زمان

جریان نقدی خروجی

جریان نقدی ورودی

0

850 تومان بابت خرید سهام

-

1

-

20 تومان سود تقسیمی

2

-

22.5 تومان سود تقسیمی

3

-

27.5 تومان سود تقسیمی و 1000 تومان از فروش سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

(20/(1+r))+(22.5/(1+r)2)+(1027.5/(1+r)3)=850  

 

برای حل این معادله میتوان از نرم افراز اکسل و یا تابع IRR در ماشین حساب استفاده کرد که در اینصورت مقدار r برابر 8.15 % خواهد بود.

 

این سوال لغو شده است.

بازده سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سرمایه گذاری در زمان صفر، یک سهم را به قیمت 850 تومان خریداری می نماید. در زمان یک (یک سال بعد)، این سهم 20 تومان سود توزیع می نماید. در زمان های 2 و 3 نیز به ترتیب 22.5 و 27.5 تومان سود برای این سهم توزیع می شود. بلافاصله پس از دریافت سومین سود توزیع شده سهامداران این سهم را به قیمت 1000 تومان به فروش می رساند. برای این سرمایه گذاری بازده وزنی پولی چقدر است؟

پاسخ شما صحیح است
8.15 درصد
پاسخ شما صحیح است
8.15 درصد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 8.63 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 8.63 درصد 0
گزینه {{1+1}}: 7.97 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 7.97 درصد 0
گزینه {{2+1}}: 8.15 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 8.15 درصد 0
گزینه {{3+1}}: 7.63 درصد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 7.63 درصد 0
پاسخ تشریحی :

 

برای محاسبه نرخ بازده موزون پولی از مفهوم IRR استفاده میکنیم:

نرخ بازده داخلی نرخی است که براساس آن تفاضل ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی و خروجی صفر باشد، و یا به عبارت دیگر:

ارزش فعلی جریانات نقدی ورودی = ارزش فعلی جریانات نقدی خروجی 

 

 

زمان

جریان نقدی خروجی

جریان نقدی ورودی

0

850 تومان بابت خرید سهام

-

1

-

20 تومان سود تقسیمی

2

-

22.5 تومان سود تقسیمی

3

-

27.5 تومان سود تقسیمی و 1000 تومان از فروش سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

(20/(1+r))+(22.5/(1+r)2)+(1027.5/(1+r)3)=850  

 

برای حل این معادله میتوان از نرم افراز اکسل و یا تابع IRR در ماشین حساب استفاده کرد که در اینصورت مقدار r برابر 8.15 % خواهد بود.

 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}