{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/1/15 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9701013
مهلت پاسخ: 1397/1/16 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

استراتژی سرمایه گذاری معکوس
سوال :

 کدامیک از گزینه های زیر در مورد استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس صحیح است؟‌
استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه، خلاف نظر عموم و بزرگان حرکت می‌کنند. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه، خلاف نظر عموم و بزرگان حرکت می‌کنند.
گزینه {{1+1}}: وقتی قیمت یک سهم بطور مرتب به قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسد، سرمایه‌گذاران طرفدار استراتژی معکوس، تمایلی به ورود و سرمایه گذاری در آن سهم را ندارند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وقتی قیمت یک سهم بطور مرتب به قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسد، سرمایه‌گذاران طرفدار استراتژی معکوس، تمایلی به ورود و سرمایه گذاری در آن سهم را ندارند.
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند.
گزینه {{3+1}}: افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند، صرفا فقط زمانی که در بازار یک روند قطعی وجود دارد تصمیم به ورود می‌گیرند، شعار آنها این است که “روند دوست شماست” یا ” سوار بر روندها شوید”. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند، صرفا فقط زمانی که در بازار یک روند قطعی وجود دارد تصمیم به ورود می‌گیرند، شعار آنها این است که “روند دوست شماست” یا ” سوار بر روندها شوید”.
استراتژی سرمایه گذاری معکوس
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 کدامیک از گزینه های زیر در مورد استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس صحیح است؟‌
استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند.
پاسخ صحیح:
سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه، خلاف نظر عموم و بزرگان حرکت می‌کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وقتی قیمت یک سهم بطور مرتب به قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسد، سرمایه‌گذاران طرفدار استراتژی معکوس، تمایلی به ورود و سرمایه گذاری در آن سهم را ندارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند، صرفا فقط زمانی که در بازار یک روند قطعی وجود دارد تصمیم به ورود می‌گیرند، شعار آنها این است که “روند دوست شماست” یا ” سوار بر روندها شوید”. 0 پاسخ صحیح
استراتژی سرمایه گذاری معکوس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 کدامیک از گزینه های زیر در مورد استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس صحیح است؟‌
استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه، خلاف نظر عموم و بزرگان حرکت می‌کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه، خلاف نظر عموم و بزرگان حرکت می‌کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه، خلاف نظر عموم و بزرگان حرکت می‌کنند. 0
گزینه {{1+1}}: وقتی قیمت یک سهم بطور مرتب به قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسد، سرمایه‌گذاران طرفدار استراتژی معکوس، تمایلی به ورود و سرمایه گذاری در آن سهم را ندارند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: وقتی قیمت یک سهم بطور مرتب به قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسد، سرمایه‌گذاران طرفدار استراتژی معکوس، تمایلی به ورود و سرمایه گذاری در آن سهم را ندارند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وقتی قیمت یک سهم بطور مرتب به قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسد، سرمایه‌گذاران طرفدار استراتژی معکوس، تمایلی به ورود و سرمایه گذاری در آن سهم را ندارند. 0
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند. 0
گزینه {{3+1}}: افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند، صرفا فقط زمانی که در بازار یک روند قطعی وجود دارد تصمیم به ورود می‌گیرند، شعار آنها این است که “روند دوست شماست” یا ” سوار بر روندها شوید”. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند، صرفا فقط زمانی که در بازار یک روند قطعی وجود دارد تصمیم به ورود می‌گیرند، شعار آنها این است که “روند دوست شماست” یا ” سوار بر روندها شوید”. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند، صرفا فقط زمانی که در بازار یک روند قطعی وجود دارد تصمیم به ورود می‌گیرند، شعار آنها این است که “روند دوست شماست” یا ” سوار بر روندها شوید”. 0
این سوال لغو شده است.

استراتژی سرمایه گذاری معکوس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 کدامیک از گزینه های زیر در مورد استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس صحیح است؟‌
استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

پاسخ شما صحیح است
سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند.
پاسخ شما صحیح است
سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه، خلاف نظر عموم و بزرگان حرکت می‌کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: سرمایه‌گذارانی که به استراتژی معکوس باور دارند، همیشه، خلاف نظر عموم و بزرگان حرکت می‌کنند. 0
گزینه {{1+1}}: وقتی قیمت یک سهم بطور مرتب به قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسد، سرمایه‌گذاران طرفدار استراتژی معکوس، تمایلی به ورود و سرمایه گذاری در آن سهم را ندارند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: وقتی قیمت یک سهم بطور مرتب به قله‌های بالاتر و بالاتری می‌رسد، سرمایه‌گذاران طرفدار استراتژی معکوس، تمایلی به ورود و سرمایه گذاری در آن سهم را ندارند. 0
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سرمایه‌گذارانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند در صورتی که مشاهده کنند قیمت یک سهم در حال افزایش است ولی تعداد خیلی کمی پیشنهاد خرید در رابطه با آن سهم وجود دارد، شاید در آن سهم یک پتانسیل برای کسب سود مشاهده کنند. 0
گزینه {{3+1}}: افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند، صرفا فقط زمانی که در بازار یک روند قطعی وجود دارد تصمیم به ورود می‌گیرند، شعار آنها این است که “روند دوست شماست” یا ” سوار بر روندها شوید”. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: افرادی که از این استراتژی استفاده می کنند، صرفا فقط زمانی که در بازار یک روند قطعی وجود دارد تصمیم به ورود می‌گیرند، شعار آنها این است که “روند دوست شماست” یا ” سوار بر روندها شوید”. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}