{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/1/14 طراح سوال: علی میرزایی کد سوال: 9701011
مهلت پاسخ: 1397/1/15 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفاهیم بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیحی از اوراق صکوک استصناع ارائه می کند؟ اوراقی است که ...

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در آن نهاد واسط، یک دارایی را از طرف سرمایه گذاران، از فروشنده می خرد و به بانی اجاره می دهد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در آن نهاد واسط، یک دارایی را از طرف سرمایه گذاران، از فروشنده می خرد و به بانی اجاره می دهد.
گزینه {{1+1}}: ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود.
گزینه {{2+1}}: در آن وجوه سرمایه گذاران جمع آوری شده و به وکالت از طرف آنان کالا بصورت نقد خریداری و به بانی فروخته می شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در آن وجوه سرمایه گذاران جمع آوری شده و به وکالت از طرف آنان کالا بصورت نقد خریداری و به بانی فروخته می شود.
گزینه {{3+1}}: اوراقی است که در آن بانک تسهیلاتی که قبلا در قالب عقد اجاره به شرط تملیک پرداخت کرده را به شخص ثالثی می فروشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اوراقی است که در آن بانک تسهیلاتی که قبلا در قالب عقد اجاره به شرط تملیک پرداخت کرده را به شخص ثالثی می فروشد.
مفاهیم بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیحی از اوراق صکوک استصناع ارائه می کند؟ اوراقی است که ...

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود.
پاسخ صحیح:
ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در آن نهاد واسط، یک دارایی را از طرف سرمایه گذاران، از فروشنده می خرد و به بانی اجاره می دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در آن وجوه سرمایه گذاران جمع آوری شده و به وکالت از طرف آنان کالا بصورت نقد خریداری و به بانی فروخته می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اوراقی است که در آن بانک تسهیلاتی که قبلا در قالب عقد اجاره به شرط تملیک پرداخت کرده را به شخص ثالثی می فروشد. 0 پاسخ صحیح
مفاهیم بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیحی از اوراق صکوک استصناع ارائه می کند؟ اوراقی است که ...

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در آن نهاد واسط، یک دارایی را از طرف سرمایه گذاران، از فروشنده می خرد و به بانی اجاره می دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در آن نهاد واسط، یک دارایی را از طرف سرمایه گذاران، از فروشنده می خرد و به بانی اجاره می دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در آن نهاد واسط، یک دارایی را از طرف سرمایه گذاران، از فروشنده می خرد و به بانی اجاره می دهد. 0
گزینه {{1+1}}: ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود. 0
گزینه {{2+1}}: در آن وجوه سرمایه گذاران جمع آوری شده و به وکالت از طرف آنان کالا بصورت نقد خریداری و به بانی فروخته می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در آن وجوه سرمایه گذاران جمع آوری شده و به وکالت از طرف آنان کالا بصورت نقد خریداری و به بانی فروخته می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در آن وجوه سرمایه گذاران جمع آوری شده و به وکالت از طرف آنان کالا بصورت نقد خریداری و به بانی فروخته می شود. 0
گزینه {{3+1}}: اوراقی است که در آن بانک تسهیلاتی که قبلا در قالب عقد اجاره به شرط تملیک پرداخت کرده را به شخص ثالثی می فروشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اوراقی است که در آن بانک تسهیلاتی که قبلا در قالب عقد اجاره به شرط تملیک پرداخت کرده را به شخص ثالثی می فروشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اوراقی است که در آن بانک تسهیلاتی که قبلا در قالب عقد اجاره به شرط تملیک پرداخت کرده را به شخص ثالثی می فروشد. 0
این سوال لغو شده است.

مفاهیم بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیحی از اوراق صکوک استصناع ارائه می کند؟ اوراقی است که ...

پاسخ شما صحیح است
ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود.
پاسخ شما صحیح است
ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در آن نهاد واسط، یک دارایی را از طرف سرمایه گذاران، از فروشنده می خرد و به بانی اجاره می دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در آن نهاد واسط، یک دارایی را از طرف سرمایه گذاران، از فروشنده می خرد و به بانی اجاره می دهد. 0
گزینه {{1+1}}: ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: ناشر براساس سفارش ساخت منتشر می کند و در قبال ساخت دارایی، مبلغی به پیمانکار پرداخت می شود. 0
گزینه {{2+1}}: در آن وجوه سرمایه گذاران جمع آوری شده و به وکالت از طرف آنان کالا بصورت نقد خریداری و به بانی فروخته می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در آن وجوه سرمایه گذاران جمع آوری شده و به وکالت از طرف آنان کالا بصورت نقد خریداری و به بانی فروخته می شود. 0
گزینه {{3+1}}: اوراقی است که در آن بانک تسهیلاتی که قبلا در قالب عقد اجاره به شرط تملیک پرداخت کرده را به شخص ثالثی می فروشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اوراقی است که در آن بانک تسهیلاتی که قبلا در قالب عقد اجاره به شرط تملیک پرداخت کرده را به شخص ثالثی می فروشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}