{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/1/8 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9701010
مهلت پاسخ: 1397/1/9 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

استراتژی های سرمایه گذاری
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص استراتژی‌های سرمایه گذاری صحیح نیست؟
استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: کسانی که به استراتژی مومنتوم اعتقاد دارند معاملاتشان در جهت بازار است و معتقدند رشد منفی یا مثبت گذشته سهم با احتمال بالایی در آینده ادامه خواهد داشت. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کسانی که به استراتژی مومنتوم اعتقاد دارند معاملاتشان در جهت بازار است و معتقدند رشد منفی یا مثبت گذشته سهم با احتمال بالایی در آینده ادامه خواهد داشت.
گزینه {{1+1}}: در استراتژی مومنتوم این اعتقاد وجود دارد که سهامی که دارای عملکرد خوب است، عملکرد خود را در میان مدت حفظ می کند. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در استراتژی مومنتوم این اعتقاد وجود دارد که سهامی که دارای عملکرد خوب است، عملکرد خود را در میان مدت حفظ می کند.
گزینه {{2+1}}: معتقدین به استراتژی معکوس در سرمایه گذاری به دنبال سهامی هستند که در آن روندی وجود ندارد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: معتقدین به استراتژی معکوس در سرمایه گذاری به دنبال سهامی هستند که در آن روندی وجود ندارد.
گزینه {{3+1}}: اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود.
استراتژی های سرمایه گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص استراتژی‌های سرمایه گذاری صحیح نیست؟
استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود.
پاسخ صحیح:
اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: کسانی که به استراتژی مومنتوم اعتقاد دارند معاملاتشان در جهت بازار است و معتقدند رشد منفی یا مثبت گذشته سهم با احتمال بالایی در آینده ادامه خواهد داشت. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در استراتژی مومنتوم این اعتقاد وجود دارد که سهامی که دارای عملکرد خوب است، عملکرد خود را در میان مدت حفظ می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: معتقدین به استراتژی معکوس در سرمایه گذاری به دنبال سهامی هستند که در آن روندی وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود. 0 پاسخ صحیح
استراتژی های سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص استراتژی‌های سرمایه گذاری صحیح نیست؟
استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کسانی که به استراتژی مومنتوم اعتقاد دارند معاملاتشان در جهت بازار است و معتقدند رشد منفی یا مثبت گذشته سهم با احتمال بالایی در آینده ادامه خواهد داشت. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: کسانی که به استراتژی مومنتوم اعتقاد دارند معاملاتشان در جهت بازار است و معتقدند رشد منفی یا مثبت گذشته سهم با احتمال بالایی در آینده ادامه خواهد داشت. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کسانی که به استراتژی مومنتوم اعتقاد دارند معاملاتشان در جهت بازار است و معتقدند رشد منفی یا مثبت گذشته سهم با احتمال بالایی در آینده ادامه خواهد داشت. 0
گزینه {{1+1}}: در استراتژی مومنتوم این اعتقاد وجود دارد که سهامی که دارای عملکرد خوب است، عملکرد خود را در میان مدت حفظ می کند. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: در استراتژی مومنتوم این اعتقاد وجود دارد که سهامی که دارای عملکرد خوب است، عملکرد خود را در میان مدت حفظ می کند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در استراتژی مومنتوم این اعتقاد وجود دارد که سهامی که دارای عملکرد خوب است، عملکرد خود را در میان مدت حفظ می کند. 0
گزینه {{2+1}}: معتقدین به استراتژی معکوس در سرمایه گذاری به دنبال سهامی هستند که در آن روندی وجود ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: معتقدین به استراتژی معکوس در سرمایه گذاری به دنبال سهامی هستند که در آن روندی وجود ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: معتقدین به استراتژی معکوس در سرمایه گذاری به دنبال سهامی هستند که در آن روندی وجود ندارد. 0
گزینه {{3+1}}: اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود. 0
این سوال لغو شده است.

استراتژی های سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص استراتژی‌های سرمایه گذاری صحیح نیست؟
استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

 

پاسخ شما صحیح است
اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود.
پاسخ شما صحیح است
اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: کسانی که به استراتژی مومنتوم اعتقاد دارند معاملاتشان در جهت بازار است و معتقدند رشد منفی یا مثبت گذشته سهم با احتمال بالایی در آینده ادامه خواهد داشت. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: کسانی که به استراتژی مومنتوم اعتقاد دارند معاملاتشان در جهت بازار است و معتقدند رشد منفی یا مثبت گذشته سهم با احتمال بالایی در آینده ادامه خواهد داشت. 0
گزینه {{1+1}}: در استراتژی مومنتوم این اعتقاد وجود دارد که سهامی که دارای عملکرد خوب است، عملکرد خود را در میان مدت حفظ می کند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: در استراتژی مومنتوم این اعتقاد وجود دارد که سهامی که دارای عملکرد خوب است، عملکرد خود را در میان مدت حفظ می کند. 0
گزینه {{2+1}}: معتقدین به استراتژی معکوس در سرمایه گذاری به دنبال سهامی هستند که در آن روندی وجود ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: معتقدین به استراتژی معکوس در سرمایه گذاری به دنبال سهامی هستند که در آن روندی وجود ندارد. 0
گزینه {{3+1}}: اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: اساس استراتژی معکوس در سرمایه گذاری بر این اصل استوار است که روند تمایل دارد به حرکت نزولی یا صعودی خود ادامه دهد مگر اینکه نیروی بزرگتری باعث تغییر روند شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}