{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/1/7 طراح سوال: سهیل ابراهیمی کد سوال: 9701007
مهلت پاسخ: 1397/1/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بنیادی
سوال :

رویکرد پایین به بالا و رویکرد بالا به پایین در تحلیل بنیادی به ترتیب از راست به چپ، برای چه شرایطی مناسب‌تر است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم.
گزینه {{1+1}}: تفاوت خاصی ندارد و بر حسب سلیقه تحلیل گر مورد استفاده قرار می‌گیرد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تفاوت خاصی ندارد و بر حسب سلیقه تحلیل گر مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گزینه {{2+1}}: قصد مدیریت سرمایه‌ای را داشته باشیم- مدیریت شرکت خاصی را بر عهده داشته باشیم. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قصد مدیریت سرمایه‌ای را داشته باشیم- مدیریت شرکت خاصی را بر عهده داشته باشیم.
گزینه {{3+1}}: همه موارد می‌تواند با توجه به سرایط درست باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد می‌تواند با توجه به سرایط درست باشد.
دانش بنیادی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

رویکرد پایین به بالا و رویکرد بالا به پایین در تحلیل بنیادی به ترتیب از راست به چپ، برای چه شرایطی مناسب‌تر است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم.
پاسخ صحیح:
مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تفاوت خاصی ندارد و بر حسب سلیقه تحلیل گر مورد استفاده قرار می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قصد مدیریت سرمایه‌ای را داشته باشیم- مدیریت شرکت خاصی را بر عهده داشته باشیم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد می‌تواند با توجه به سرایط درست باشد. 0 پاسخ صحیح
دانش بنیادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

رویکرد پایین به بالا و رویکرد بالا به پایین در تحلیل بنیادی به ترتیب از راست به چپ، برای چه شرایطی مناسب‌تر است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم. 0
گزینه {{1+1}}: تفاوت خاصی ندارد و بر حسب سلیقه تحلیل گر مورد استفاده قرار می‌گیرد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: تفاوت خاصی ندارد و بر حسب سلیقه تحلیل گر مورد استفاده قرار می‌گیرد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تفاوت خاصی ندارد و بر حسب سلیقه تحلیل گر مورد استفاده قرار می‌گیرد. 0
گزینه {{2+1}}: قصد مدیریت سرمایه‌ای را داشته باشیم- مدیریت شرکت خاصی را بر عهده داشته باشیم. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قصد مدیریت سرمایه‌ای را داشته باشیم- مدیریت شرکت خاصی را بر عهده داشته باشیم. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قصد مدیریت سرمایه‌ای را داشته باشیم- مدیریت شرکت خاصی را بر عهده داشته باشیم. 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد می‌تواند با توجه به سرایط درست باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: همه موارد می‌تواند با توجه به سرایط درست باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد می‌تواند با توجه به سرایط درست باشد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بنیادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

رویکرد پایین به بالا و رویکرد بالا به پایین در تحلیل بنیادی به ترتیب از راست به چپ، برای چه شرایطی مناسب‌تر است؟

پاسخ شما صحیح است
مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم.
پاسخ شما صحیح است
مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: مدیر شرکت خاصی یا سهامدار آن باشیم و یا به طور کلی بخواهیم وضعیت یک شرکت را بسنجیم- قصد سرمایه گذاری در بازار سرمایه و مدیریت سرمایه ای را داشته باشیم. 0
گزینه {{1+1}}: تفاوت خاصی ندارد و بر حسب سلیقه تحلیل گر مورد استفاده قرار می‌گیرد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: تفاوت خاصی ندارد و بر حسب سلیقه تحلیل گر مورد استفاده قرار می‌گیرد. 0
گزینه {{2+1}}: قصد مدیریت سرمایه‌ای را داشته باشیم- مدیریت شرکت خاصی را بر عهده داشته باشیم. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قصد مدیریت سرمایه‌ای را داشته باشیم- مدیریت شرکت خاصی را بر عهده داشته باشیم. 0
گزینه {{3+1}}: همه موارد می‌تواند با توجه به سرایط درست باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: همه موارد می‌تواند با توجه به سرایط درست باشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}