{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/1/7 طراح سوال: سمیرا کریمی کد سوال: 9701006
مهلت پاسخ: 1397/1/8 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفاهیم سرمایه گذاری
سوال :

سرمایه گذاری در حال تصمیم گیری برای اضافه کردن یک ورقه بهادار جدید به سبد دارایی خود است. برای دستیابی به حداکثر منافع ناشی از تنوع بخشی سبد دارایی، سرمایه گذار باید اوراق بهاداری با کدامیک از ضرایب همبستگی با سبد دارایی خود را انتخاب نماید؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: صفر پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صفر
گزینه {{1+1}}: 1- پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1-
گزینه {{2+1}}: 1+ پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1+
گزینه {{3+1}}: 0.5- پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 0.5-
مفاهیم سرمایه گذاری
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سرمایه گذاری در حال تصمیم گیری برای اضافه کردن یک ورقه بهادار جدید به سبد دارایی خود است. برای دستیابی به حداکثر منافع ناشی از تنوع بخشی سبد دارایی، سرمایه گذار باید اوراق بهاداری با کدامیک از ضرایب همبستگی با سبد دارایی خود را انتخاب نماید؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1-
پاسخ صحیح:
1-
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: صفر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1- 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1+ 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 0.5- 0 پاسخ صحیح
مفاهیم سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سرمایه گذاری در حال تصمیم گیری برای اضافه کردن یک ورقه بهادار جدید به سبد دارایی خود است. برای دستیابی به حداکثر منافع ناشی از تنوع بخشی سبد دارایی، سرمایه گذار باید اوراق بهاداری با کدامیک از ضرایب همبستگی با سبد دارایی خود را انتخاب نماید؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1-
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1-
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صفر 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: صفر 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صفر 0
گزینه {{1+1}}: 1- 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1- 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1- 0
گزینه {{2+1}}: 1+ 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1+ 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1+ 0
گزینه {{3+1}}: 0.5- 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 0.5- 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 0.5- 0
این سوال لغو شده است.

مفاهیم سرمایه گذاری
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

سرمایه گذاری در حال تصمیم گیری برای اضافه کردن یک ورقه بهادار جدید به سبد دارایی خود است. برای دستیابی به حداکثر منافع ناشی از تنوع بخشی سبد دارایی، سرمایه گذار باید اوراق بهاداری با کدامیک از ضرایب همبستگی با سبد دارایی خود را انتخاب نماید؟

پاسخ شما صحیح است
1-
پاسخ شما صحیح است
1-
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: صفر 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: صفر 0
گزینه {{1+1}}: 1- 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1- 0
گزینه {{2+1}}: 1+ 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1+ 0
گزینه {{3+1}}: 0.5- 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 0.5- 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}