{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/1/6 طراح سوال: علی میرزائی کد سوال: 9701005
مهلت پاسخ: 1397/1/7 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از موارد زیر بخشی از تولید ناخالص داخلی یک کشور (GDP) نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: دستمزد پرداختی به نیروی کار خارجی پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: دستمزد پرداختی به نیروی کار خارجی
گزینه {{1+1}}: بهره پرداختی به سرمایه های خارجی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بهره پرداختی به سرمایه های خارجی
گزینه {{2+1}}: سود سهام پرداختی شرکت های خارجی به سهامداران داخلی پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سود سهام پرداختی شرکت های خارجی به سهامداران داخلی
گزینه {{3+1}}: درآمد کارگران داخلی از خارج پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: درآمد کارگران داخلی از خارج
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر بخشی از تولید ناخالص داخلی یک کشور (GDP) نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
درآمد کارگران داخلی از خارج
پاسخ صحیح:
درآمد کارگران داخلی از خارج
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: دستمزد پرداختی به نیروی کار خارجی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بهره پرداختی به سرمایه های خارجی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود سهام پرداختی شرکت های خارجی به سهامداران داخلی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درآمد کارگران داخلی از خارج 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

گزینه 4 جز تولید ناخالص ملی) GNP (است و سایر گزینه ها پرداختی (به) خارجی ها در داخل یک کشور است و جز تولید ناخالص داخلی  GDP به شمار می آید.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر بخشی از تولید ناخالص داخلی یک کشور (GDP) نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
درآمد کارگران داخلی از خارج
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
درآمد کارگران داخلی از خارج
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دستمزد پرداختی به نیروی کار خارجی 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: دستمزد پرداختی به نیروی کار خارجی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: دستمزد پرداختی به نیروی کار خارجی 0
گزینه {{1+1}}: بهره پرداختی به سرمایه های خارجی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: بهره پرداختی به سرمایه های خارجی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بهره پرداختی به سرمایه های خارجی 0
گزینه {{2+1}}: سود سهام پرداختی شرکت های خارجی به سهامداران داخلی 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: سود سهام پرداختی شرکت های خارجی به سهامداران داخلی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود سهام پرداختی شرکت های خارجی به سهامداران داخلی 0
گزینه {{3+1}}: درآمد کارگران داخلی از خارج 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: درآمد کارگران داخلی از خارج 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درآمد کارگران داخلی از خارج 0
پاسخ تشریحی :

گزینه 4 جز تولید ناخالص ملی) GNP (است و سایر گزینه ها پرداختی (به) خارجی ها در داخل یک کشور است و جز تولید ناخالص داخلی  GDP به شمار می آید.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر بخشی از تولید ناخالص داخلی یک کشور (GDP) نیست؟

پاسخ شما صحیح است
درآمد کارگران داخلی از خارج
پاسخ شما صحیح است
درآمد کارگران داخلی از خارج
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: دستمزد پرداختی به نیروی کار خارجی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: دستمزد پرداختی به نیروی کار خارجی 0
گزینه {{1+1}}: بهره پرداختی به سرمایه های خارجی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: بهره پرداختی به سرمایه های خارجی 0
گزینه {{2+1}}: سود سهام پرداختی شرکت های خارجی به سهامداران داخلی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: سود سهام پرداختی شرکت های خارجی به سهامداران داخلی 0
گزینه {{3+1}}: درآمد کارگران داخلی از خارج 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: درآمد کارگران داخلی از خارج 0
پاسخ تشریحی :

گزینه 4 جز تولید ناخالص ملی) GNP (است و سایر گزینه ها پرداختی (به) خارجی ها در داخل یک کشور است و جز تولید ناخالص داخلی  GDP به شمار می آید.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}