{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1397/1/5 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9701003
مهلت پاسخ: 1397/1/6 - تا ساعت 15:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

سرمایه گذاری معکوس
سوال :

کدام یک از موارد زیر از قوانین سرمایه‌گذاری معکوس به‌شمار نمی‌آید؟

منبع: استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت.
گزینه {{1+1}}: زمانی که همه در حال خرید یک سهم هستند، آن سهم باید فروخته شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: زمانی که همه در حال خرید یک سهم هستند، آن سهم باید فروخته شود.
گزینه {{2+1}}: اگر خبری به‌صورت گسترده منتشر شود، آن خبر برای استفاده در تصمیم‌های لحظه‌ای کاربردی ندارد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اگر خبری به‌صورت گسترده منتشر شود، آن خبر برای استفاده در تصمیم‌های لحظه‌ای کاربردی ندارد.
گزینه {{3+1}}: در استراتژی معکوس نباید در دام رفتار دسته‌جمعی بازار افتاد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در استراتژی معکوس نباید در دام رفتار دسته‌جمعی بازار افتاد.
سرمایه گذاری معکوس
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از قوانین سرمایه‌گذاری معکوس به‌شمار نمی‌آید؟

منبع: استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت.
پاسخ صحیح:
در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: زمانی که همه در حال خرید یک سهم هستند، آن سهم باید فروخته شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر خبری به‌صورت گسترده منتشر شود، آن خبر برای استفاده در تصمیم‌های لحظه‌ای کاربردی ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در استراتژی معکوس نباید در دام رفتار دسته‌جمعی بازار افتاد. 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

قانون ۴ : هیچگاه هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید!

همه افراد در بازار نظر می‌دهند. شما باید روی تحقیقات خودتان تکیه کنید زیرا کسب بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات حاصل نمی‌شود و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید، بلکه بازار راه خود را می‌رود و بازدهی از بازار فقط زمانی حاصل می‌شود که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید.

سرمایه گذاری معکوس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از قوانین سرمایه‌گذاری معکوس به‌شمار نمی‌آید؟

منبع: استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت. 0
گزینه {{1+1}}: زمانی که همه در حال خرید یک سهم هستند، آن سهم باید فروخته شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: زمانی که همه در حال خرید یک سهم هستند، آن سهم باید فروخته شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: زمانی که همه در حال خرید یک سهم هستند، آن سهم باید فروخته شود. 0
گزینه {{2+1}}: اگر خبری به‌صورت گسترده منتشر شود، آن خبر برای استفاده در تصمیم‌های لحظه‌ای کاربردی ندارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اگر خبری به‌صورت گسترده منتشر شود، آن خبر برای استفاده در تصمیم‌های لحظه‌ای کاربردی ندارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر خبری به‌صورت گسترده منتشر شود، آن خبر برای استفاده در تصمیم‌های لحظه‌ای کاربردی ندارد. 0
گزینه {{3+1}}: در استراتژی معکوس نباید در دام رفتار دسته‌جمعی بازار افتاد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در استراتژی معکوس نباید در دام رفتار دسته‌جمعی بازار افتاد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در استراتژی معکوس نباید در دام رفتار دسته‌جمعی بازار افتاد. 0
پاسخ تشریحی :

قانون ۴ : هیچگاه هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید!

همه افراد در بازار نظر می‌دهند. شما باید روی تحقیقات خودتان تکیه کنید زیرا کسب بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات حاصل نمی‌شود و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید، بلکه بازار راه خود را می‌رود و بازدهی از بازار فقط زمانی حاصل می‌شود که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید.

این سوال لغو شده است.

سرمایه گذاری معکوس
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از قوانین سرمایه‌گذاری معکوس به‌شمار نمی‌آید؟

منبع: استراتژی سرمایه‌گذاری معکوس چیست؟

پاسخ شما صحیح است
در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت.
پاسخ شما صحیح است
در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در این روش باید توصیه‌ها و پیشنهادات دیگر فعالان بازار را جدی گرفت. 0
گزینه {{1+1}}: زمانی که همه در حال خرید یک سهم هستند، آن سهم باید فروخته شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: زمانی که همه در حال خرید یک سهم هستند، آن سهم باید فروخته شود. 0
گزینه {{2+1}}: اگر خبری به‌صورت گسترده منتشر شود، آن خبر برای استفاده در تصمیم‌های لحظه‌ای کاربردی ندارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اگر خبری به‌صورت گسترده منتشر شود، آن خبر برای استفاده در تصمیم‌های لحظه‌ای کاربردی ندارد. 0
گزینه {{3+1}}: در استراتژی معکوس نباید در دام رفتار دسته‌جمعی بازار افتاد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در استراتژی معکوس نباید در دام رفتار دسته‌جمعی بازار افتاد. 0
پاسخ تشریحی :

قانون ۴ : هیچگاه هیچ توصیه‌ای را جدی نگیرید!

همه افراد در بازار نظر می‌دهند. شما باید روی تحقیقات خودتان تکیه کنید زیرا کسب بازدهی در بازار با گوش دادن به نظرات حاصل نمی‌شود و بازار اهمیتی نمی‌دهد که شما به نظرات یک فرد متخصص گوش داده‌اید، بلکه بازار راه خود را می‌رود و بازدهی از بازار فقط زمانی حاصل می‌شود که تحلیل و تحقیق درستی انجام داده باشید.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}