{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/12/23 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9612040
مهلت پاسخ: 1396/12/24 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صورت جریان وجوه نقد
سوال :

طبق استاندارهای حسابداری، سود پرداختی به سهامداران، فروش موجودی کالای شرکت و مالیات پرداختنی به ترتیب جزو کدامیک از سرفصل های اصلی صورت جریان وجوه نقد است؟ (گزینه صحیح گزینه ای است که همه بخش های آن صحیح باشد.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: فعالیت های عملیاتی – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات اثر نقدی ندارد پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: فعالیت های عملیاتی – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات اثر نقدی ندارد
گزینه {{1+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات بر درآمد پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات بر درآمد
گزینه {{2+1}}: فعالیت های عملیاتی – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: فعالیت های عملیاتی – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد
گزینه {{3+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد
صورت جریان وجوه نقد
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق استاندارهای حسابداری، سود پرداختی به سهامداران، فروش موجودی کالای شرکت و مالیات پرداختنی به ترتیب جزو کدامیک از سرفصل های اصلی صورت جریان وجوه نقد است؟ (گزینه صحیح گزینه ای است که همه بخش های آن صحیح باشد.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد
پاسخ صحیح:
سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: فعالیت های عملیاتی – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات اثر نقدی ندارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات بر درآمد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فعالیت های عملیاتی – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

طبق استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲ در خصوص صورت‌ جریان‌ وجوه نقد،

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌زیر باشد:

ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌

ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌

ـ مالیات‌ بر درآمد

ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری

ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد همچنین‌ باید شامل‌ صورت‌ تطبیق‌ مانده‌ اول‌ دوره‌ و پایان‌ دوره‌ وجه نقد باشد. صورت‌ تطبیق‌ مزبور باید هرگونه‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از مانده‌های‌ وجه نقد ارزی‌که‌ به‌ سود و زیان‌ منظور شده‌ است‌ منجمله‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از تسعیر جریانهای‌ نقدی‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ خارجی‌ به‌ نرخهایی‌ غیر از نرخ‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ و سایر گردشهای‌ مربوط‌ را نشان‌ دهد.

به‌منظور ارتقای‌ درک‌ استفاده‌کنندگان‌ از صورتهای‌ مالی‌ و کمک‌ به‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ گزارشگری‌ وجه نقد از طریق‌ ارائه‌ اطلاعات‌ مفید، لازم‌ است‌ هریک‌ از جریانهای‌ نقدی‌ در قالب‌ طبقات‌ همگون‌ که‌ معمولاً قابل‌ ارتباط‌ با فعالیتهای‌ اصلی‌ به‌ وجود آورنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ است‌، در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد انعکاس‌ یابد. از آنجا که‌ ارائه‌ صورت‌ مزبور در قالب‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ به‌ قابلیت‌ مقایسه‌ اطلاعات‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ کمک‌ می‌کند، استاندارد حاضر طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ را تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ مندرج‌ در بند ۱۴ ضروری‌ می‌شمارد.

هریک‌ از سرفصلهای‌ اصلی‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد متشکل‌ از سرفصلهای‌ فرعی‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ تنوع‌ جریانهای‌ نقدی‌ در واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌، می‌تواند متفاوت‌ باشد. با این‌ حال‌ توصیه‌ می‌شود عناوین‌ سرفصلهای‌ فرعی‌ بکار رفته‌ در پیوستهای‌ شماره‌ ۱ تا ۳ این‌ استاندارد، در صورت‌ اهمیت‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ در ارائـه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد واحدهای‌ تجاری‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. بدیهی‌ است‌ واحدهای‌ تجاری‌ می‌توانند علاوه‌بر سرفصلهای‌ فرعی‌ موصوف‌، سرفصلهای‌ فرعی‌ دیگری‌ را که‌ متضمن‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ خاص‌ آن‌ واحدها باشد، در ارائه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد به کار گیرند.

صورت جریان وجوه نقد
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق استاندارهای حسابداری، سود پرداختی به سهامداران، فروش موجودی کالای شرکت و مالیات پرداختنی به ترتیب جزو کدامیک از سرفصل های اصلی صورت جریان وجوه نقد است؟ (گزینه صحیح گزینه ای است که همه بخش های آن صحیح باشد.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: فعالیت های عملیاتی – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات اثر نقدی ندارد 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: فعالیت های عملیاتی – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات اثر نقدی ندارد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: فعالیت های عملیاتی – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات اثر نقدی ندارد 0
گزینه {{1+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات بر درآمد 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات بر درآمد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات بر درآمد 0
گزینه {{2+1}}: فعالیت های عملیاتی – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: فعالیت های عملیاتی – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فعالیت های عملیاتی – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد 0
گزینه {{3+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد 0
پاسخ تشریحی :

طبق استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲ در خصوص صورت‌ جریان‌ وجوه نقد،

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌زیر باشد:

ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌

ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌

ـ مالیات‌ بر درآمد

ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری

ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد همچنین‌ باید شامل‌ صورت‌ تطبیق‌ مانده‌ اول‌ دوره‌ و پایان‌ دوره‌ وجه نقد باشد. صورت‌ تطبیق‌ مزبور باید هرگونه‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از مانده‌های‌ وجه نقد ارزی‌که‌ به‌ سود و زیان‌ منظور شده‌ است‌ منجمله‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از تسعیر جریانهای‌ نقدی‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ خارجی‌ به‌ نرخهایی‌ غیر از نرخ‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ و سایر گردشهای‌ مربوط‌ را نشان‌ دهد.

به‌منظور ارتقای‌ درک‌ استفاده‌کنندگان‌ از صورتهای‌ مالی‌ و کمک‌ به‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ گزارشگری‌ وجه نقد از طریق‌ ارائه‌ اطلاعات‌ مفید، لازم‌ است‌ هریک‌ از جریانهای‌ نقدی‌ در قالب‌ طبقات‌ همگون‌ که‌ معمولاً قابل‌ ارتباط‌ با فعالیتهای‌ اصلی‌ به‌ وجود آورنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ است‌، در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد انعکاس‌ یابد. از آنجا که‌ ارائه‌ صورت‌ مزبور در قالب‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ به‌ قابلیت‌ مقایسه‌ اطلاعات‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ کمک‌ می‌کند، استاندارد حاضر طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ را تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ مندرج‌ در بند ۱۴ ضروری‌ می‌شمارد.

هریک‌ از سرفصلهای‌ اصلی‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد متشکل‌ از سرفصلهای‌ فرعی‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ تنوع‌ جریانهای‌ نقدی‌ در واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌، می‌تواند متفاوت‌ باشد. با این‌ حال‌ توصیه‌ می‌شود عناوین‌ سرفصلهای‌ فرعی‌ بکار رفته‌ در پیوستهای‌ شماره‌ ۱ تا ۳ این‌ استاندارد، در صورت‌ اهمیت‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ در ارائـه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد واحدهای‌ تجاری‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. بدیهی‌ است‌ واحدهای‌ تجاری‌ می‌توانند علاوه‌بر سرفصلهای‌ فرعی‌ موصوف‌، سرفصلهای‌ فرعی‌ دیگری‌ را که‌ متضمن‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ خاص‌ آن‌ واحدها باشد، در ارائه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد به کار گیرند.

این سوال لغو شده است.

صورت جریان وجوه نقد
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

طبق استاندارهای حسابداری، سود پرداختی به سهامداران، فروش موجودی کالای شرکت و مالیات پرداختنی به ترتیب جزو کدامیک از سرفصل های اصلی صورت جریان وجوه نقد است؟ (گزینه صحیح گزینه ای است که همه بخش های آن صحیح باشد.)

پاسخ شما صحیح است
سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد
پاسخ شما صحیح است
سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: فعالیت های عملیاتی – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات اثر نقدی ندارد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: فعالیت های عملیاتی – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات اثر نقدی ندارد 0
گزینه {{1+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات بر درآمد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – درصورت جریان وجوه نقد گزارش نمی شود – مالیات بر درآمد 0
گزینه {{2+1}}: فعالیت های عملیاتی – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: فعالیت های عملیاتی – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد 0
گزینه {{3+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود پرداختنی و بازده سرمایه گذاری ها – فعالیت های عملیاتی – مالیات بر درآمد 0
پاسخ تشریحی :

طبق استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲ در خصوص صورت‌ جریان‌ وجوه نقد،

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد باید منعکس‌ کننده‌ جریانهای‌ نقدی‌ طی‌ دوره‌ تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌زیر باشد:

ـ فعالیتهای‌ عملیاتی‌

ـ بازده‌ سرمایه‌گذاریها و سود پرداختی‌ بابت‌ تأمین‌ مالی‌

ـ مالیات‌ بر درآمد

ـ فعالیتهای‌ سرمایه‌گذاری

ـ فعالیتهای‌ تأمین‌ مالی‌.

صورت‌ جریان‌ وجوه نقد همچنین‌ باید شامل‌ صورت‌ تطبیق‌ مانده‌ اول‌ دوره‌ و پایان‌ دوره‌ وجه نقد باشد. صورت‌ تطبیق‌ مزبور باید هرگونه‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از مانده‌های‌ وجه نقد ارزی‌که‌ به‌ سود و زیان‌ منظور شده‌ است‌ منجمله‌ تفاوتهای‌ ارزی‌ ناشی از تسعیر جریانهای‌ نقدی‌ واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌ خارجی‌ به‌ نرخهایی‌ غیر از نرخ‌ تاریخ‌ ترازنامه‌ و سایر گردشهای‌ مربوط‌ را نشان‌ دهد.

به‌منظور ارتقای‌ درک‌ استفاده‌کنندگان‌ از صورتهای‌ مالی‌ و کمک‌ به‌ دستیابی‌ به‌ اهداف‌ گزارشگری‌ وجه نقد از طریق‌ ارائه‌ اطلاعات‌ مفید، لازم‌ است‌ هریک‌ از جریانهای‌ نقدی‌ در قالب‌ طبقات‌ همگون‌ که‌ معمولاً قابل‌ ارتباط‌ با فعالیتهای‌ اصلی‌ به‌ وجود آورنده‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ است‌، در صورت‌ جریان‌ وجوه نقد انعکاس‌ یابد. از آنجا که‌ ارائه‌ صورت‌ مزبور در قالب‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ به‌ قابلیت‌ مقایسه‌ اطلاعات‌ در سطح‌ واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌ کمک‌ می‌کند، استاندارد حاضر طبقه‌بندی‌ جریانهای‌ نقدی‌ را تحت‌ سرفصلهای‌ اصلی‌ مندرج‌ در بند ۱۴ ضروری‌ می‌شمارد.

هریک‌ از سرفصلهای‌ اصلی‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد متشکل‌ از سرفصلهای‌ فرعی‌ است‌ که‌ با توجه‌ به‌ تنوع‌ جریانهای‌ نقدی‌ در واحدهای‌ تجاری‌ مختلف‌، می‌تواند متفاوت‌ باشد. با این‌ حال‌ توصیه‌ می‌شود عناوین‌ سرفصلهای‌ فرعی‌ بکار رفته‌ در پیوستهای‌ شماره‌ ۱ تا ۳ این‌ استاندارد، در صورت‌ اهمیت‌ جریانهای‌ نقدی‌ مربوط‌ در ارائـه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد واحدهای‌ تجاری‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد. بدیهی‌ است‌ واحدهای‌ تجاری‌ می‌توانند علاوه‌بر سرفصلهای‌ فرعی‌ موصوف‌، سرفصلهای‌ فرعی‌ دیگری‌ را که‌ متضمن‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ شرایط‌ خاص‌ آن‌ واحدها باشد، در ارائه‌ صورت‌ جریان‌ وجوه نقد به کار گیرند.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}