{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/12/20 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9612034
مهلت پاسخ: 1396/12/21 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

صورت های مالی
سوال :

کدام یک از موارد زیر در صورت سود و زیان، نمایش داده نمی‌شود؟‌
تحلیل صورت‌های مالی (۱)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قیمت هر محصول پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت هر محصول
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های مالی، اداری و عمومی پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های مالی، اداری و عمومی
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های نامشهود پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های نامشهود
گزینه {{3+1}}: سود حاصل از سپرده‌‌های بانکی پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود حاصل از سپرده‌‌های بانکی
صورت های مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در صورت سود و زیان، نمایش داده نمی‌شود؟‌
تحلیل صورت‌های مالی (۱)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
دارایی‌های نامشهود
پاسخ صحیح:
دارایی‌های نامشهود
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: قیمت هر محصول 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های مالی، اداری و عمومی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های نامشهود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود حاصل از سپرده‌‌های بانکی 0 پاسخ صحیح
صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در صورت سود و زیان، نمایش داده نمی‌شود؟‌
تحلیل صورت‌های مالی (۱)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دارایی‌های نامشهود
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
دارایی‌های نامشهود
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت هر محصول 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت هر محصول 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت هر محصول 0
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های مالی، اداری و عمومی 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های مالی، اداری و عمومی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های مالی، اداری و عمومی 0
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های نامشهود 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های نامشهود 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های نامشهود 0
گزینه {{3+1}}: سود حاصل از سپرده‌‌های بانکی 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: سود حاصل از سپرده‌‌های بانکی 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود حاصل از سپرده‌‌های بانکی 0
این سوال لغو شده است.

صورت های مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در صورت سود و زیان، نمایش داده نمی‌شود؟‌
تحلیل صورت‌های مالی (۱)

پاسخ شما صحیح است
دارایی‌های نامشهود
پاسخ شما صحیح است
دارایی‌های نامشهود
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت هر محصول 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت هر محصول 0
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های مالی، اداری و عمومی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: هزینه‌های مالی، اداری و عمومی 0
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های نامشهود 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: دارایی‌های نامشهود 0
گزینه {{3+1}}: سود حاصل از سپرده‌‌های بانکی 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: سود حاصل از سپرده‌‌های بانکی 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}