{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/12/19 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9612032
مهلت پاسخ: 1396/12/20 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ريل پردازسير
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت ريل پردازسير  با نماد "حریل" در پایان معاملات روزچهارشنبه 23 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

 

 
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 140676
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1400 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1400
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1400 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1400
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1350 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1350
گزینه {{3+1}}: 1251 تا 1300 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1251 تا 1300
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1250 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1250
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ريل پردازسير
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 140676
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت ريل پردازسير  با نماد "حریل" در پایان معاملات روزچهارشنبه 23 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

 

 
ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1251 تا 1300
پاسخ صحیح:
1251 تا 1300
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1400 39.86 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1400 22.49 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1350 7.40 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1251 تا 1300 2.80 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1250 3.54 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 6.42 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ريل پردازسير
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 140676
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت ريل پردازسير  با نماد "حریل" در پایان معاملات روزچهارشنبه 23 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

 

 
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1251 تا 1300
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1251 تا 1300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1400 39.86 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1400 39.86 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1400 39.86
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1400 22.49 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1400 22.49 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1400 22.49
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1350 7.40 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1350 7.40 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1350 7.40
گزینه {{3+1}}: 1251 تا 1300 2.80 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1251 تا 1300 2.80 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1251 تا 1300 2.80
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1250 3.54 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1250 3.54 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1250 3.54
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 6.42 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 6.42 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 6.42
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ريل پردازسير
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 140676
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت ريل پردازسير  با نماد "حریل" در پایان معاملات روزچهارشنبه 23 اسفند ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."

 

 
پاسخ شما صحیح است
1251 تا 1300
پاسخ شما صحیح است
1251 تا 1300
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1400 39.86 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1400 0
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1400 22.49 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1351 تا 1400 0
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1350 7.40 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1301 تا 1350 0
گزینه {{3+1}}: 1251 تا 1300 2.80 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1251 تا 1300 0
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1250 3.54 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1200 تا 1250 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 6.42 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1200 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}