{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/12/16 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9612029
مهلت پاسخ: 1396/12/17 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تحلیل تکنیکال
سوال :

این حالت در انتهای یک روند صعودی و در سقف رخ می دهد که در آن قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود را می سازد. اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخالفت کرده و سقفی پایین تر از سقف قبلی ایجاد می کند؟
واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۱)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار
گزینه {{1+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما افزایش قدرت خریداران پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما افزایش قدرت خریداران
گزینه {{2+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما کاهش قدرت فروشندگان پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما کاهش قدرت فروشندگان
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما افزایش قدرت فروشندگان پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما افزایش قدرت فروشندگان
تحلیل تکنیکال
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

این حالت در انتهای یک روند صعودی و در سقف رخ می دهد که در آن قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود را می سازد. اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخالفت کرده و سقفی پایین تر از سقف قبلی ایجاد می کند؟
واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۱)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار
پاسخ صحیح:
واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما افزایش قدرت خریداران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما کاهش قدرت فروشندگان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما افزایش قدرت فروشندگان 0 پاسخ صحیح
تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

این حالت در انتهای یک روند صعودی و در سقف رخ می دهد که در آن قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود را می سازد. اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخالفت کرده و سقفی پایین تر از سقف قبلی ایجاد می کند؟
واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۱)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار 0
گزینه {{1+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما افزایش قدرت خریداران 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما افزایش قدرت خریداران 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما افزایش قدرت خریداران 0
گزینه {{2+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما کاهش قدرت فروشندگان 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما کاهش قدرت فروشندگان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما کاهش قدرت فروشندگان 0
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما افزایش قدرت فروشندگان 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما افزایش قدرت فروشندگان 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما افزایش قدرت فروشندگان 0
این سوال لغو شده است.

تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

این حالت در انتهای یک روند صعودی و در سقف رخ می دهد که در آن قیمت یک سقف بالاتر از سقف قبلی خود را می سازد. اما اندیکاتور با این حالت قیمت مخالفت کرده و سقفی پایین تر از سقف قبلی ایجاد می کند؟
واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۱)

پاسخ شما صحیح است
واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار
پاسخ شما صحیح است
واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما کاهش قدرت خریدار 0
گزینه {{1+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما افزایش قدرت خریداران 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما افزایش قدرت خریداران 0
گزینه {{2+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما کاهش قدرت فروشندگان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: واگرایی معمولی مثبت- الزاما کاهش قدرت فروشندگان 0
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما افزایش قدرت فروشندگان 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی –الزاما افزایش قدرت فروشندگان 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}