{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/12/14 طراح سوال: عرفان عبدویس کد سوال: 9612025
مهلت پاسخ: 1396/12/15 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

عرضه اولیه
سوال :

 فرض کنید سهام شرکت الف برای اولین بار و به روش بوک بیلدینگ با شرایط زیر عرضمه می گردد. کدام گزینه در خصوص قیمت پایانی سهام پس از عرضه  صحیح است؟

شرایط:
‌- تعداد سهام قابل عرضه 16میلیون سهم
‌- سقف تعهد خرید متعهد اول 4میلیون سهم
‌- سقف تعهد خرید متعهد دوم 4میلیون سهم
‌- حجم سفارشان ثبت شده در روز عرضه 5میلیون سهم در بازه قیمتی 3400 تا 3500 ريال

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی در کف قیمتی یعنی3400 ريال تعیین می شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی در کف قیمتی یعنی3400 ريال تعیین می شود.
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی در سقف قیمتی یعنی3500 ريال تعیین می شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی در سقف قیمتی یعنی3500 ريال تعیین می شود.
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی عددی است میان کف و سقف قیمت که به روش میانگین موزون بدست می آید. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی عددی است میان کف و سقف قیمت که به روش میانگین موزون بدست می آید.
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد.
عرضه اولیه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 فرض کنید سهام شرکت الف برای اولین بار و به روش بوک بیلدینگ با شرایط زیر عرضمه می گردد. کدام گزینه در خصوص قیمت پایانی سهام پس از عرضه  صحیح است؟

شرایط:
‌- تعداد سهام قابل عرضه 16میلیون سهم
‌- سقف تعهد خرید متعهد اول 4میلیون سهم
‌- سقف تعهد خرید متعهد دوم 4میلیون سهم
‌- حجم سفارشان ثبت شده در روز عرضه 5میلیون سهم در بازه قیمتی 3400 تا 3500 ريال

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد.
پاسخ صحیح:
قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی در کف قیمتی یعنی3400 ريال تعیین می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی در سقف قیمتی یعنی3500 ريال تعیین می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی عددی است میان کف و سقف قیمت که به روش میانگین موزون بدست می آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد. 0 پاسخ صحیح
عرضه اولیه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 فرض کنید سهام شرکت الف برای اولین بار و به روش بوک بیلدینگ با شرایط زیر عرضمه می گردد. کدام گزینه در خصوص قیمت پایانی سهام پس از عرضه  صحیح است؟

شرایط:
‌- تعداد سهام قابل عرضه 16میلیون سهم
‌- سقف تعهد خرید متعهد اول 4میلیون سهم
‌- سقف تعهد خرید متعهد دوم 4میلیون سهم
‌- حجم سفارشان ثبت شده در روز عرضه 5میلیون سهم در بازه قیمتی 3400 تا 3500 ريال

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی در کف قیمتی یعنی3400 ريال تعیین می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی در کف قیمتی یعنی3400 ريال تعیین می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی در کف قیمتی یعنی3400 ريال تعیین می شود. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی در سقف قیمتی یعنی3500 ريال تعیین می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی در سقف قیمتی یعنی3500 ريال تعیین می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی در سقف قیمتی یعنی3500 ريال تعیین می شود. 0
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی عددی است میان کف و سقف قیمت که به روش میانگین موزون بدست می آید. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی عددی است میان کف و سقف قیمت که به روش میانگین موزون بدست می آید. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی عددی است میان کف و سقف قیمت که به روش میانگین موزون بدست می آید. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد. 0
این سوال لغو شده است.

عرضه اولیه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

 فرض کنید سهام شرکت الف برای اولین بار و به روش بوک بیلدینگ با شرایط زیر عرضمه می گردد. کدام گزینه در خصوص قیمت پایانی سهام پس از عرضه  صحیح است؟

شرایط:
‌- تعداد سهام قابل عرضه 16میلیون سهم
‌- سقف تعهد خرید متعهد اول 4میلیون سهم
‌- سقف تعهد خرید متعهد دوم 4میلیون سهم
‌- حجم سفارشان ثبت شده در روز عرضه 5میلیون سهم در بازه قیمتی 3400 تا 3500 ريال

پاسخ شما صحیح است
قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد.
پاسخ شما صحیح است
قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی در کف قیمتی یعنی3400 ريال تعیین می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت پایانی در کف قیمتی یعنی3400 ريال تعیین می شود. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی در سقف قیمتی یعنی3500 ريال تعیین می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت پایانی در سقف قیمتی یعنی3500 ريال تعیین می شود. 0
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی عددی است میان کف و سقف قیمت که به روش میانگین موزون بدست می آید. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت پایانی عددی است میان کف و سقف قیمت که به روش میانگین موزون بدست می آید. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت پایانی تعیین نمی شود زیرا عرضه شکست خورده و باید مجدداً با قیمتی پایین تر اطلاعیه عرضه اعلام گردد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}