{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/12/14 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9612024
مهلت پاسخ: 1396/12/15 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

کاربرد واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص واگرایی صحیح نیست؟‌
واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۱)

 

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند و روند قیمت به پایان خود نزدیک می شود و میل به چرخش دارد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند و روند قیمت به پایان خود نزدیک می شود و میل به چرخش دارد.
گزینه {{1+1}}: یکی از مهمترین اندیکاتورهایی که برای تشخیص واگرایی استفاده می شود، اندیکاتور مک دی است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یکی از مهمترین اندیکاتورهایی که برای تشخیص واگرایی استفاده می شود، اندیکاتور مک دی است.
گزینه {{2+1}}: در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد.
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی بیانگر ضعف خریداران است و قیمت می تواند آرایش نزولی به خود بگیرد و قدرت فروشندگان در مقایسه با خریداران بیشتر شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی بیانگر ضعف خریداران است و قیمت می تواند آرایش نزولی به خود بگیرد و قدرت فروشندگان در مقایسه با خریداران بیشتر شود.
کاربرد واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص واگرایی صحیح نیست؟‌
واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۱)

 

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد.
پاسخ صحیح:
در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند و روند قیمت به پایان خود نزدیک می شود و میل به چرخش دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از مهمترین اندیکاتورهایی که برای تشخیص واگرایی استفاده می شود، اندیکاتور مک دی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی بیانگر ضعف خریداران است و قیمت می تواند آرایش نزولی به خود بگیرد و قدرت فروشندگان در مقایسه با خریداران بیشتر شود. 0 پاسخ صحیح
کاربرد واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص واگرایی صحیح نیست؟‌
واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۱)

 

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند و روند قیمت به پایان خود نزدیک می شود و میل به چرخش دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند و روند قیمت به پایان خود نزدیک می شود و میل به چرخش دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند و روند قیمت به پایان خود نزدیک می شود و میل به چرخش دارد. 0
گزینه {{1+1}}: یکی از مهمترین اندیکاتورهایی که برای تشخیص واگرایی استفاده می شود، اندیکاتور مک دی است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یکی از مهمترین اندیکاتورهایی که برای تشخیص واگرایی استفاده می شود، اندیکاتور مک دی است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از مهمترین اندیکاتورهایی که برای تشخیص واگرایی استفاده می شود، اندیکاتور مک دی است. 0
گزینه {{2+1}}: در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد. 0
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی بیانگر ضعف خریداران است و قیمت می تواند آرایش نزولی به خود بگیرد و قدرت فروشندگان در مقایسه با خریداران بیشتر شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی بیانگر ضعف خریداران است و قیمت می تواند آرایش نزولی به خود بگیرد و قدرت فروشندگان در مقایسه با خریداران بیشتر شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی بیانگر ضعف خریداران است و قیمت می تواند آرایش نزولی به خود بگیرد و قدرت فروشندگان در مقایسه با خریداران بیشتر شود. 0
این سوال لغو شده است.

کاربرد واگرایی ها در تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر در خصوص واگرایی صحیح نیست؟‌
واگرایی و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال (۱)

 

پاسخ شما صحیح است
در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد.
پاسخ شما صحیح است
در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند و روند قیمت به پایان خود نزدیک می شود و میل به چرخش دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: واگرایی زمانی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت می کنند و روند قیمت به پایان خود نزدیک می شود و میل به چرخش دارد. 0
گزینه {{1+1}}: یکی از مهمترین اندیکاتورهایی که برای تشخیص واگرایی استفاده می شود، اندیکاتور مک دی است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از مهمترین اندیکاتورهایی که برای تشخیص واگرایی استفاده می شود، اندیکاتور مک دی است. 0
گزینه {{2+1}}: در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در واگرایی معمولی مثبت، قیمت کفی پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت می کند و اندیکاتور نسبت به کف قبلی، یک کف پایین تر را ثبت می نماید. یعنی قیمت میل به کاهش دارد. 0
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی بیانگر ضعف خریداران است و قیمت می تواند آرایش نزولی به خود بگیرد و قدرت فروشندگان در مقایسه با خریداران بیشتر شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: واگرایی معمولی منفی بیانگر ضعف خریداران است و قیمت می تواند آرایش نزولی به خود بگیرد و قدرت فروشندگان در مقایسه با خریداران بیشتر شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}