{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/12/8 طراح سوال: شادی کامران کد سوال: 9612013
مهلت پاسخ: 1396/12/9 - تا ساعت 15:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی های خرید پله ای محسوب نمیشود؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: جزو روش های سرمایه گذاری مستقیم دسته بندی می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: جزو روش های سرمایه گذاری مستقیم دسته بندی می‌شود.
گزینه {{1+1}}: خرید پله ای به منظور جبران ضرر استفاده می‌شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: خرید پله ای به منظور جبران ضرر استفاده می‌شود.
گزینه {{2+1}}: خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد.
گزینه {{3+1}}: خرید پله ای زمانی انجام می‌شود که اطمینان از وضعیت کوتاه مدت سهم، وجود نداشته باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: خرید پله ای زمانی انجام می‌شود که اطمینان از وضعیت کوتاه مدت سهم، وجود نداشته باشد.
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی های خرید پله ای محسوب نمیشود؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد.
پاسخ صحیح:
خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: جزو روش های سرمایه گذاری مستقیم دسته بندی می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خرید پله ای به منظور جبران ضرر استفاده می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: خرید پله ای زمانی انجام می‌شود که اطمینان از وضعیت کوتاه مدت سهم، وجود نداشته باشد. 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی های خرید پله ای محسوب نمیشود؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: جزو روش های سرمایه گذاری مستقیم دسته بندی می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: جزو روش های سرمایه گذاری مستقیم دسته بندی می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: جزو روش های سرمایه گذاری مستقیم دسته بندی می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: خرید پله ای به منظور جبران ضرر استفاده می‌شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: خرید پله ای به منظور جبران ضرر استفاده می‌شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خرید پله ای به منظور جبران ضرر استفاده می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد. 0
گزینه {{3+1}}: خرید پله ای زمانی انجام می‌شود که اطمینان از وضعیت کوتاه مدت سهم، وجود نداشته باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: خرید پله ای زمانی انجام می‌شود که اطمینان از وضعیت کوتاه مدت سهم، وجود نداشته باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: خرید پله ای زمانی انجام می‌شود که اطمینان از وضعیت کوتاه مدت سهم، وجود نداشته باشد. 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر جزو ویژگی های خرید پله ای محسوب نمیشود؟

پاسخ شما صحیح است
خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد.
پاسخ شما صحیح است
خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: جزو روش های سرمایه گذاری مستقیم دسته بندی می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: جزو روش های سرمایه گذاری مستقیم دسته بندی می‌شود. 0
گزینه {{1+1}}: خرید پله ای به منظور جبران ضرر استفاده می‌شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: خرید پله ای به منظور جبران ضرر استفاده می‌شود. 0
گزینه {{2+1}}: خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: خرید پله ای ریسک را کاهش می‌دهد. 0
گزینه {{3+1}}: خرید پله ای زمانی انجام می‌شود که اطمینان از وضعیت کوتاه مدت سهم، وجود نداشته باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: خرید پله ای زمانی انجام می‌شود که اطمینان از وضعیت کوتاه مدت سهم، وجود نداشته باشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}