{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/12/8 طراح سوال: مریم رضایی کد سوال: 9612012
مهلت پاسخ: 1396/12/9 - تا ساعت 15:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مدیریت بدهی
سوال :

کدام گزینه در خصوص استراتژی محافظه کارانه در مدیریت بدهی جاری صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: در این نوع استراتژی تلاش می شود تا در ساختار سرمایه شرکت بیشتر از وام های بلند مدت اسفتاده شود و از وام های کوتاه مدت کمتر استفاده شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در این نوع استراتژی تلاش می شود تا در ساختار سرمایه شرکت بیشتر از وام های بلند مدت اسفتاده شود و از وام های کوتاه مدت کمتر استفاده شود.
گزینه {{1+1}}: با استفاده از حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع تامین مالی، استراتژی مدیریت بدهی جاری محافظه کارانه تر خواهد شد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: با استفاده از حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع تامین مالی، استراتژی مدیریت بدهی جاری محافظه کارانه تر خواهد شد.
گزینه {{2+1}}: به طور معمول در این نوع استراتژی ریسک "عدم پرداخت به موقع بدهی" و ریسک "ورشکستگی" به حداقل می رسد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به طور معمول در این نوع استراتژی ریسک "عدم پرداخت به موقع بدهی" و ریسک "ورشکستگی" به حداقل می رسد.
گزینه {{3+1}}: در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود.
مدیریت بدهی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص استراتژی محافظه کارانه در مدیریت بدهی جاری صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود.
پاسخ صحیح:
در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: در این نوع استراتژی تلاش می شود تا در ساختار سرمایه شرکت بیشتر از وام های بلند مدت اسفتاده شود و از وام های کوتاه مدت کمتر استفاده شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با استفاده از حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع تامین مالی، استراتژی مدیریت بدهی جاری محافظه کارانه تر خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به طور معمول در این نوع استراتژی ریسک "عدم پرداخت به موقع بدهی" و ریسک "ورشکستگی" به حداقل می رسد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود. 0 پاسخ صحیح
مدیریت بدهی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص استراتژی محافظه کارانه در مدیریت بدهی جاری صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در این نوع استراتژی تلاش می شود تا در ساختار سرمایه شرکت بیشتر از وام های بلند مدت اسفتاده شود و از وام های کوتاه مدت کمتر استفاده شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: در این نوع استراتژی تلاش می شود تا در ساختار سرمایه شرکت بیشتر از وام های بلند مدت اسفتاده شود و از وام های کوتاه مدت کمتر استفاده شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در این نوع استراتژی تلاش می شود تا در ساختار سرمایه شرکت بیشتر از وام های بلند مدت اسفتاده شود و از وام های کوتاه مدت کمتر استفاده شود. 0
گزینه {{1+1}}: با استفاده از حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع تامین مالی، استراتژی مدیریت بدهی جاری محافظه کارانه تر خواهد شد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: با استفاده از حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع تامین مالی، استراتژی مدیریت بدهی جاری محافظه کارانه تر خواهد شد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با استفاده از حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع تامین مالی، استراتژی مدیریت بدهی جاری محافظه کارانه تر خواهد شد. 0
گزینه {{2+1}}: به طور معمول در این نوع استراتژی ریسک "عدم پرداخت به موقع بدهی" و ریسک "ورشکستگی" به حداقل می رسد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: به طور معمول در این نوع استراتژی ریسک "عدم پرداخت به موقع بدهی" و ریسک "ورشکستگی" به حداقل می رسد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به طور معمول در این نوع استراتژی ریسک "عدم پرداخت به موقع بدهی" و ریسک "ورشکستگی" به حداقل می رسد. 0
گزینه {{3+1}}: در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود. 0
این سوال لغو شده است.

مدیریت بدهی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام گزینه در خصوص استراتژی محافظه کارانه در مدیریت بدهی جاری صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود.
پاسخ شما صحیح است
در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: در این نوع استراتژی تلاش می شود تا در ساختار سرمایه شرکت بیشتر از وام های بلند مدت اسفتاده شود و از وام های کوتاه مدت کمتر استفاده شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: در این نوع استراتژی تلاش می شود تا در ساختار سرمایه شرکت بیشتر از وام های بلند مدت اسفتاده شود و از وام های کوتاه مدت کمتر استفاده شود. 0
گزینه {{1+1}}: با استفاده از حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع تامین مالی، استراتژی مدیریت بدهی جاری محافظه کارانه تر خواهد شد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: با استفاده از حقوق صاحبان سهام به عنوان منابع تامین مالی، استراتژی مدیریت بدهی جاری محافظه کارانه تر خواهد شد. 0
گزینه {{2+1}}: به طور معمول در این نوع استراتژی ریسک "عدم پرداخت به موقع بدهی" و ریسک "ورشکستگی" به حداقل می رسد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: به طور معمول در این نوع استراتژی ریسک "عدم پرداخت به موقع بدهی" و ریسک "ورشکستگی" به حداقل می رسد. 0
گزینه {{3+1}}: در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در اثر استفاده از استراتژی محافظه کارانه، ریسک عدم پرداخت به موقع بدهی افزایش یافته و هزینه‌های کمتری از این بابت پرداخت می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}