{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/12/7 طراح سوال: سهیل ابراهیمی کد سوال: 9612011
مهلت پاسخ: 1396/12/8 - تا ساعت 17:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
سوال :

یک موسسه مالی و اعتباری ماهانه 2.1 درصد سود سپرده پرداخت می‌نماید. اگر 2500000 تومان از تاریخ 1 اردیبهشت ماه در این موسسه سرمایه‌گذاری کنیم و در تاریخ 31 شهریور ماه همان سال 750000 تومان دیگر به حساب خود واریز نماییم، در تاریخ 1 اسفند ماه همان سال سرمایه ما چه قدر خواهد شد؟ (سود سپرده گذاری به حساب سپرده‌گذار واریز میشود.)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 3931500 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 3931500
گزینه {{1+1}}: 3881312 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3881312
گزینه {{2+1}}: 3909623 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3909623
گزینه {{3+1}}: 4125250 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4125250
دانش مالی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

یک موسسه مالی و اعتباری ماهانه 2.1 درصد سود سپرده پرداخت می‌نماید. اگر 2500000 تومان از تاریخ 1 اردیبهشت ماه در این موسسه سرمایه‌گذاری کنیم و در تاریخ 31 شهریور ماه همان سال 750000 تومان دیگر به حساب خود واریز نماییم، در تاریخ 1 اسفند ماه همان سال سرمایه ما چه قدر خواهد شد؟ (سود سپرده گذاری به حساب سپرده‌گذار واریز میشود.)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
3909623
پاسخ صحیح:
3909623
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 3931500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3881312 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3909623 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4125250 0 پاسخ صحیح
دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

یک موسسه مالی و اعتباری ماهانه 2.1 درصد سود سپرده پرداخت می‌نماید. اگر 2500000 تومان از تاریخ 1 اردیبهشت ماه در این موسسه سرمایه‌گذاری کنیم و در تاریخ 31 شهریور ماه همان سال 750000 تومان دیگر به حساب خود واریز نماییم، در تاریخ 1 اسفند ماه همان سال سرمایه ما چه قدر خواهد شد؟ (سود سپرده گذاری به حساب سپرده‌گذار واریز میشود.)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3909623
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
3909623
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 3931500 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 3931500 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 3931500 0
گزینه {{1+1}}: 3881312 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3881312 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3881312 0
گزینه {{2+1}}: 3909623 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3909623 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3909623 0
گزینه {{3+1}}: 4125250 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4125250 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4125250 0
این سوال لغو شده است.

دانش مالی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

یک موسسه مالی و اعتباری ماهانه 2.1 درصد سود سپرده پرداخت می‌نماید. اگر 2500000 تومان از تاریخ 1 اردیبهشت ماه در این موسسه سرمایه‌گذاری کنیم و در تاریخ 31 شهریور ماه همان سال 750000 تومان دیگر به حساب خود واریز نماییم، در تاریخ 1 اسفند ماه همان سال سرمایه ما چه قدر خواهد شد؟ (سود سپرده گذاری به حساب سپرده‌گذار واریز میشود.)

پاسخ شما صحیح است
3909623
پاسخ شما صحیح است
3909623
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 3931500 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 3931500 0
گزینه {{1+1}}: 3881312 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3881312 0
گزینه {{2+1}}: 3909623 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3909623 0
گزینه {{3+1}}: 4125250 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4125250 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}