{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/12/2 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9612002
مهلت پاسخ: 1396/12/3 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

فرض کنید یک شرکت سهامی 5 سال پیش تاسیس شده است. در تاریخ امروز، این شرکت قصد دارد، شرکت جدیدی با دارایی هایی با همان شرایط دارایی های 5 سال گذشته خود راه اندازی نماید. چنان چه ارزش روز دارایی های شرکت در حال حاضر 5 میلیارد ریال ارزیابی شده باشد و اطلاعات زیر در خصوص این شرکت در دست باشد، ارزش جایگزینی هر سهم چند ریال است؟ 

نسبت گردش مجموع دارایی های شرکت: 2

میزان فروش خالص شرکت: 500,000,000 ریال

نسبت بدهی شرکت: 1

تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت: 1,000,000 سهم

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 5,250 ریال پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 5,250 ریال
گزینه {{1+1}}: 3,500 ریال پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3,500 ریال
گزینه {{2+1}}: 2,500 ریال پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2,500 ریال
گزینه {{3+1}}: 4,750 ریال پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4,750 ریال
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فرض کنید یک شرکت سهامی 5 سال پیش تاسیس شده است. در تاریخ امروز، این شرکت قصد دارد، شرکت جدیدی با دارایی هایی با همان شرایط دارایی های 5 سال گذشته خود راه اندازی نماید. چنان چه ارزش روز دارایی های شرکت در حال حاضر 5 میلیارد ریال ارزیابی شده باشد و اطلاعات زیر در خصوص این شرکت در دست باشد، ارزش جایگزینی هر سهم چند ریال است؟ 

نسبت گردش مجموع دارایی های شرکت: 2

میزان فروش خالص شرکت: 500,000,000 ریال

نسبت بدهی شرکت: 1

تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت: 1,000,000 سهم

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
4,750 ریال
پاسخ صحیح:
4,750 ریال
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 5,250 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3,500 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2,500 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4,750 ریال 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

2= نسبت گردش دارایی ها

مجموع دارایی ها / فروش = نسبت گردش دارایی

مجموع دارایی ها/500,000,000=2

250,000,000=مجموع دارایی ها

1= نسبت بدهی شرکت

250,000,000=بدهی     1= 250,000,000/بدهی 

 دارایی ها/بدهی=نسبت بدهی شرکت

 تعداد سهام منتشره/(بدهی-ارزش جایگزینی دارای) = ارزش جایگزینی سهم

4,750=1,000,000/(5,000,000,000-250,000,000) 

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فرض کنید یک شرکت سهامی 5 سال پیش تاسیس شده است. در تاریخ امروز، این شرکت قصد دارد، شرکت جدیدی با دارایی هایی با همان شرایط دارایی های 5 سال گذشته خود راه اندازی نماید. چنان چه ارزش روز دارایی های شرکت در حال حاضر 5 میلیارد ریال ارزیابی شده باشد و اطلاعات زیر در خصوص این شرکت در دست باشد، ارزش جایگزینی هر سهم چند ریال است؟ 

نسبت گردش مجموع دارایی های شرکت: 2

میزان فروش خالص شرکت: 500,000,000 ریال

نسبت بدهی شرکت: 1

تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت: 1,000,000 سهم

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
4,750 ریال
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
4,750 ریال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 5,250 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 5,250 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 5,250 ریال 0
گزینه {{1+1}}: 3,500 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3,500 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3,500 ریال 0
گزینه {{2+1}}: 2,500 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 2,500 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2,500 ریال 0
گزینه {{3+1}}: 4,750 ریال 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4,750 ریال 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4,750 ریال 0
پاسخ تشریحی :

2= نسبت گردش دارایی ها

مجموع دارایی ها / فروش = نسبت گردش دارایی

مجموع دارایی ها/500,000,000=2

250,000,000=مجموع دارایی ها

1= نسبت بدهی شرکت

250,000,000=بدهی     1= 250,000,000/بدهی 

 دارایی ها/بدهی=نسبت بدهی شرکت

 تعداد سهام منتشره/(بدهی-ارزش جایگزینی دارای) = ارزش جایگزینی سهم

4,750=1,000,000/(5,000,000,000-250,000,000) 

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

فرض کنید یک شرکت سهامی 5 سال پیش تاسیس شده است. در تاریخ امروز، این شرکت قصد دارد، شرکت جدیدی با دارایی هایی با همان شرایط دارایی های 5 سال گذشته خود راه اندازی نماید. چنان چه ارزش روز دارایی های شرکت در حال حاضر 5 میلیارد ریال ارزیابی شده باشد و اطلاعات زیر در خصوص این شرکت در دست باشد، ارزش جایگزینی هر سهم چند ریال است؟ 

نسبت گردش مجموع دارایی های شرکت: 2

میزان فروش خالص شرکت: 500,000,000 ریال

نسبت بدهی شرکت: 1

تعداد سهام منتشر شده توسط شرکت: 1,000,000 سهم

پاسخ شما صحیح است
4,750 ریال
پاسخ شما صحیح است
4,750 ریال
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 5,250 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 5,250 ریال 0
گزینه {{1+1}}: 3,500 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3,500 ریال 0
گزینه {{2+1}}: 2,500 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 2,500 ریال 0
گزینه {{3+1}}: 4,750 ریال 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4,750 ریال 0
پاسخ تشریحی :

2= نسبت گردش دارایی ها

مجموع دارایی ها / فروش = نسبت گردش دارایی

مجموع دارایی ها/500,000,000=2

250,000,000=مجموع دارایی ها

1= نسبت بدهی شرکت

250,000,000=بدهی     1= 250,000,000/بدهی 

 دارایی ها/بدهی=نسبت بدهی شرکت

 تعداد سهام منتشره/(بدهی-ارزش جایگزینی دارای) = ارزش جایگزینی سهم

4,750=1,000,000/(5,000,000,000-250,000,000) 

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}