{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/11/21 طراح سوال: سارا احمدی کد سوال: 9611035
مهلت پاسخ: 1396/11/22 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

پیوت پوینت ها در تحلیل تکنیکال
سوال :

در خصوص پیوت پوینت‌ها کدام گزینه صحیح نیست؟
ایجاد دیدبان کم‌ریسک به وسیله پیوت پوینت (Pivot Point)

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: پیوت پوینت‌ها نقاطی از نمودار قیمتی هستند که انتظار می‌رود در آن نقاط، روند سهم عوض شود و بازگشت قیمتی اتفاق بیفتد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: پیوت پوینت‌ها نقاطی از نمودار قیمتی هستند که انتظار می‌رود در آن نقاط، روند سهم عوض شود و بازگشت قیمتی اتفاق بیفتد.
گزینه {{1+1}}: چنانچه دیدگاه تحلیلگر بلند مدت باشد، نمودارهای قیمتی بصورت بلند مدت تحلیل می‌شود و پیوت‌های مینور به‌عنوان پیوت ماژور برای دیدگاه کوتاه مدت است. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: چنانچه دیدگاه تحلیلگر بلند مدت باشد، نمودارهای قیمتی بصورت بلند مدت تحلیل می‌شود و پیوت‌های مینور به‌عنوان پیوت ماژور برای دیدگاه کوتاه مدت است.
گزینه {{2+1}}: در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد.
گزینه {{3+1}}: در پیوت پوینت‌های ماژور اصلاح زمانی حداقل 38 درصد گام قبل است و اندیکاتور مکدی تغییر فاز میدهد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در پیوت پوینت‌های ماژور اصلاح زمانی حداقل 38 درصد گام قبل است و اندیکاتور مکدی تغییر فاز میدهد.
پیوت پوینت ها در تحلیل تکنیکال
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در خصوص پیوت پوینت‌ها کدام گزینه صحیح نیست؟
ایجاد دیدبان کم‌ریسک به وسیله پیوت پوینت (Pivot Point)

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد.
پاسخ صحیح:
در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: پیوت پوینت‌ها نقاطی از نمودار قیمتی هستند که انتظار می‌رود در آن نقاط، روند سهم عوض شود و بازگشت قیمتی اتفاق بیفتد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: چنانچه دیدگاه تحلیلگر بلند مدت باشد، نمودارهای قیمتی بصورت بلند مدت تحلیل می‌شود و پیوت‌های مینور به‌عنوان پیوت ماژور برای دیدگاه کوتاه مدت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در پیوت پوینت‌های ماژور اصلاح زمانی حداقل 38 درصد گام قبل است و اندیکاتور مکدی تغییر فاز میدهد. 0 پاسخ صحیح
پیوت پوینت ها در تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در خصوص پیوت پوینت‌ها کدام گزینه صحیح نیست؟
ایجاد دیدبان کم‌ریسک به وسیله پیوت پوینت (Pivot Point)

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: پیوت پوینت‌ها نقاطی از نمودار قیمتی هستند که انتظار می‌رود در آن نقاط، روند سهم عوض شود و بازگشت قیمتی اتفاق بیفتد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: پیوت پوینت‌ها نقاطی از نمودار قیمتی هستند که انتظار می‌رود در آن نقاط، روند سهم عوض شود و بازگشت قیمتی اتفاق بیفتد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: پیوت پوینت‌ها نقاطی از نمودار قیمتی هستند که انتظار می‌رود در آن نقاط، روند سهم عوض شود و بازگشت قیمتی اتفاق بیفتد. 0
گزینه {{1+1}}: چنانچه دیدگاه تحلیلگر بلند مدت باشد، نمودارهای قیمتی بصورت بلند مدت تحلیل می‌شود و پیوت‌های مینور به‌عنوان پیوت ماژور برای دیدگاه کوتاه مدت است. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: چنانچه دیدگاه تحلیلگر بلند مدت باشد، نمودارهای قیمتی بصورت بلند مدت تحلیل می‌شود و پیوت‌های مینور به‌عنوان پیوت ماژور برای دیدگاه کوتاه مدت است. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: چنانچه دیدگاه تحلیلگر بلند مدت باشد، نمودارهای قیمتی بصورت بلند مدت تحلیل می‌شود و پیوت‌های مینور به‌عنوان پیوت ماژور برای دیدگاه کوتاه مدت است. 0
گزینه {{2+1}}: در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد. 0
گزینه {{3+1}}: در پیوت پوینت‌های ماژور اصلاح زمانی حداقل 38 درصد گام قبل است و اندیکاتور مکدی تغییر فاز میدهد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: در پیوت پوینت‌های ماژور اصلاح زمانی حداقل 38 درصد گام قبل است و اندیکاتور مکدی تغییر فاز میدهد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در پیوت پوینت‌های ماژور اصلاح زمانی حداقل 38 درصد گام قبل است و اندیکاتور مکدی تغییر فاز میدهد. 0
این سوال لغو شده است.

پیوت پوینت ها در تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در خصوص پیوت پوینت‌ها کدام گزینه صحیح نیست؟
ایجاد دیدبان کم‌ریسک به وسیله پیوت پوینت (Pivot Point)

پاسخ شما صحیح است
در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد.
پاسخ شما صحیح است
در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: پیوت پوینت‌ها نقاطی از نمودار قیمتی هستند که انتظار می‌رود در آن نقاط، روند سهم عوض شود و بازگشت قیمتی اتفاق بیفتد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: پیوت پوینت‌ها نقاطی از نمودار قیمتی هستند که انتظار می‌رود در آن نقاط، روند سهم عوض شود و بازگشت قیمتی اتفاق بیفتد. 0
گزینه {{1+1}}: چنانچه دیدگاه تحلیلگر بلند مدت باشد، نمودارهای قیمتی بصورت بلند مدت تحلیل می‌شود و پیوت‌های مینور به‌عنوان پیوت ماژور برای دیدگاه کوتاه مدت است. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: چنانچه دیدگاه تحلیلگر بلند مدت باشد، نمودارهای قیمتی بصورت بلند مدت تحلیل می‌شود و پیوت‌های مینور به‌عنوان پیوت ماژور برای دیدگاه کوتاه مدت است. 0
گزینه {{2+1}}: در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در پیوت پوینت ماژور قیمت بیش از 38 درصد گام قبل اصلاح می‌شود و اندیکاتور مکدی تغییر فاز نمی دهد. 0
گزینه {{3+1}}: در پیوت پوینت‌های ماژور اصلاح زمانی حداقل 38 درصد گام قبل است و اندیکاتور مکدی تغییر فاز میدهد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: در پیوت پوینت‌های ماژور اصلاح زمانی حداقل 38 درصد گام قبل است و اندیکاتور مکدی تغییر فاز میدهد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}