{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/11/15 طراح سوال: عرفان عبدویس کد سوال: 9611027
مهلت پاسخ: 1396/11/16 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تقسیم بندی بازارها
سوال :

کدام عبارت در خصوص تقسیم بندی‌های بازار ثانویه صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازار ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکت های بورسی است که در بورس انجام می شود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازار ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکت های بورسی است که در بورس انجام می شود.
گزینه {{1+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازارهای ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای غیر بورسی است که در بورس انجام می شود. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازارهای ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای غیر بورسی است که در بورس انجام می شود.
گزینه {{2+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در بورس انجام می شود. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در بورس انجام می شود.
گزینه {{3+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود.
تقسیم بندی بازارها
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام عبارت در خصوص تقسیم بندی‌های بازار ثانویه صحیح است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود.
پاسخ صحیح:
یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازار ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکت های بورسی است که در بورس انجام می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازارهای ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای غیر بورسی است که در بورس انجام می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در بورس انجام می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود. 0 پاسخ صحیح
تقسیم بندی بازارها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام عبارت در خصوص تقسیم بندی‌های بازار ثانویه صحیح است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازار ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکت های بورسی است که در بورس انجام می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازار ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکت های بورسی است که در بورس انجام می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازار ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکت های بورسی است که در بورس انجام می شود. 0
گزینه {{1+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازارهای ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای غیر بورسی است که در بورس انجام می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازارهای ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای غیر بورسی است که در بورس انجام می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازارهای ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای غیر بورسی است که در بورس انجام می شود. 0
گزینه {{2+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در بورس انجام می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در بورس انجام می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در بورس انجام می شود. 0
گزینه {{3+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود. 0
این سوال لغو شده است.

تقسیم بندی بازارها
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام عبارت در خصوص تقسیم بندی‌های بازار ثانویه صحیح است؟

پاسخ شما صحیح است
یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود.
پاسخ شما صحیح است
یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازار ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکت های بورسی است که در بورس انجام می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازار ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکت های بورسی است که در بورس انجام می شود. 0
گزینه {{1+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازارهای ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای غیر بورسی است که در بورس انجام می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یکی از بازارهای موجود در تقسیم بندی بازارهای ثانویه، بازار دوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای غیر بورسی است که در بورس انجام می شود. 0
گزینه {{2+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در بورس انجام می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در بورس انجام می شود. 0
گزینه {{3+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: یکی از تقسیم بندی های موجود در بازار ثانویه، بازار سوم است که مربوط به معاملات سهام شرکتهای بورسی است که در فرابورس انجام می شود. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}