{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/11/8 طراح سوال: عرفان عبدویس کد سوال: 9611016
مهلت پاسخ: 1396/11/9 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

عبارت زیر تعریف کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
"اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آن‌ها ارائه می‌شود."

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده صندوق پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده صندوق
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت صندوق پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت صندوق
گزینه {{2+1}}: اوراق سرمایه‌گذاری صندوق پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اوراق سرمایه‌گذاری صندوق
گزینه {{3+1}}: گواهی سرمایه‌گذاری پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: گواهی سرمایه‌گذاری
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

عبارت زیر تعریف کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
"اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آن‌ها ارائه می‌شود."

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
گواهی سرمایه‌گذاری
پاسخ صحیح:
گواهی سرمایه‌گذاری
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده صندوق 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت صندوق 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اوراق سرمایه‌گذاری صندوق 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گواهی سرمایه‌گذاری 0 پاسخ صحیح
دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

عبارت زیر تعریف کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
"اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آن‌ها ارائه می‌شود."

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
گواهی سرمایه‌گذاری
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
گواهی سرمایه‌گذاری
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده صندوق 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده صندوق 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده صندوق 0
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت صندوق 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت صندوق 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت صندوق 0
گزینه {{2+1}}: اوراق سرمایه‌گذاری صندوق 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: اوراق سرمایه‌گذاری صندوق 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اوراق سرمایه‌گذاری صندوق 0
گزینه {{3+1}}: گواهی سرمایه‌گذاری 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: گواهی سرمایه‌گذاری 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گواهی سرمایه‌گذاری 0
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

عبارت زیر تعریف کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
"اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آن‌ها ارائه می‌شود."

پاسخ شما صحیح است
گواهی سرمایه‌گذاری
پاسخ شما صحیح است
گواهی سرمایه‌گذاری
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده صندوق 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: گواهی سپرده صندوق 0
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت صندوق 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: اوراق مشارکت صندوق 0
گزینه {{2+1}}: اوراق سرمایه‌گذاری صندوق 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: اوراق سرمایه‌گذاری صندوق 0
گزینه {{3+1}}: گواهی سرمایه‌گذاری 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: گواهی سرمایه‌گذاری 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}