{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/10/30 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9610055
مهلت پاسخ: 1396/11/1 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ خودرو
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت ايران‌ خودرو با نماد "خودرو" در پایان معاملات روز چهار شنبه 4 بهمن ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 136236
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3300 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3300
گزینه {{2+1}}: 3081 تا 3190 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3081 تا 3190
گزینه {{3+1}}: 2971 تا 3080 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2971 تا 3080
گزینه {{4+1}}: 2860 تا 2970 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2860 تا 2970
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2860 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2860
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ خودرو
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 136236
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت ايران‌ خودرو با نماد "خودرو" در پایان معاملات روز چهار شنبه 4 بهمن ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
2860 تا 2970
پاسخ صحیح:
2860 تا 2970
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 26.08 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3300 10.67 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3081 تا 3190 4.82 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2971 تا 3080 5.41 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2860 تا 2970 4.00 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2860 4.44 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ خودرو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 136236
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت ايران‌ خودرو با نماد "خودرو" در پایان معاملات روز چهار شنبه 4 بهمن ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2860 تا 2970
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
2860 تا 2970
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 26.08 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 26.08 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 26.08
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3300 10.67 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3300 10.67 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3300 10.67
گزینه {{2+1}}: 3081 تا 3190 4.82 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 3081 تا 3190 4.82 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3081 تا 3190 4.82
گزینه {{3+1}}: 2971 تا 3080 5.41 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 2971 تا 3080 5.41 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2971 تا 3080 5.41
گزینه {{4+1}}: 2860 تا 2970 4.00 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 2860 تا 2970 4.00 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2860 تا 2970 4.00
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2860 4.44 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2860 4.44 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2860 4.44
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ايران‌ خودرو
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 136236
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت ايران‌ خودرو با نماد "خودرو" در پایان معاملات روز چهار شنبه 4 بهمن ماه در چه محدوده ای خواهد بود؟(قیمت بازه ها به ریال است.)‌
‌"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌

پاسخ شما صحیح است
2860 تا 2970
پاسخ شما صحیح است
2860 تا 2970
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 26.08 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 3300 0
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3300 10.67 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 3191 تا 3300 0
گزینه {{2+1}}: 3081 تا 3190 4.82 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 3081 تا 3190 0
گزینه {{3+1}}: 2971 تا 3080 5.41 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 2971 تا 3080 0
گزینه {{4+1}}: 2860 تا 2970 4.00 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 2860 تا 2970 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2860 4.44 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 2860 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}