{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/10/23 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9610039
مهلت پاسخ: 1396/10/24 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت سهام شركت سرمايه گذاري سبحان ‌
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت سرمايه گذاري سبحان ‌با نماد "وسبحان" در پایان معاملات روز چهار شنبه 27 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(بازه قیمت‌ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 127689
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1760 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1760
گزینه {{2+1}}: 1581 تا 1670 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1581 تا 1670
گزینه {{3+1}}: 1491 تا 1580 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1491 تا 1580
گزینه {{4+1}}: 1400 تا 1490 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1400 تا 1490
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1400 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1400
پیش بینی قیمت سهام شركت سرمايه گذاري سبحان ‌
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 127689
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت سرمايه گذاري سبحان ‌با نماد "وسبحان" در پایان معاملات روز چهار شنبه 27 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(بازه قیمت‌ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1581 تا 1670
پاسخ صحیح:
1581 تا 1670
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 14.35 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1760 10.33 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1581 تا 1670 4.60 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1491 تا 1580 3.04 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1400 تا 1490 4.36 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1400 17.40 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت سهام شركت سرمايه گذاري سبحان ‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 127689
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت سرمايه گذاري سبحان ‌با نماد "وسبحان" در پایان معاملات روز چهار شنبه 27 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(بازه قیمت‌ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1581 تا 1670
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1581 تا 1670
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 14.35 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 14.35 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 14.35
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1760 10.33 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1760 10.33 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1760 10.33
گزینه {{2+1}}: 1581 تا 1670 4.60 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1581 تا 1670 4.60 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1581 تا 1670 4.60
گزینه {{3+1}}: 1491 تا 1580 3.04 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1491 تا 1580 3.04 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1491 تا 1580 3.04
گزینه {{4+1}}: 1400 تا 1490 4.36 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1400 تا 1490 4.36 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1400 تا 1490 4.36
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1400 17.40 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1400 17.40 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1400 17.40
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت سهام شركت سرمايه گذاري سبحان ‌
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 81
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 127689
سوال :

 قیمت پایانی سهام شركت سرمايه گذاري سبحان ‌با نماد "وسبحان" در پایان معاملات روز چهار شنبه 27 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(بازه قیمت‌ها به ریال است.)
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌

پاسخ شما صحیح است
1581 تا 1670
پاسخ شما صحیح است
1581 تا 1670
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 14.35 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بالاتر از 1760 0
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1760 10.33 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1671 تا 1760 0
گزینه {{2+1}}: 1581 تا 1670 4.60 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1581 تا 1670 0
گزینه {{3+1}}: 1491 تا 1580 3.04 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1491 تا 1580 0
گزینه {{4+1}}: 1400 تا 1490 4.36 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1400 تا 1490 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1400 17.40 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1400 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}