{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/10/17 طراح سوال: الهه عظیم پور کد سوال: 9610031
مهلت پاسخ: 1396/10/18 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

مفهوم ریسک
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد صرف ریسک و ریسک تجاری صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: هرچه قطعیت جریان های درآمدی شرکت کمتر باشد، قطعیت جریان های درآمدی برای سرمایه گذاران کمتر خواهد بود. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هرچه قطعیت جریان های درآمدی شرکت کمتر باشد، قطعیت جریان های درآمدی برای سرمایه گذاران کمتر خواهد بود.
گزینه {{1+1}}: یک شرکت مواد غذایی که معمولا فروش ثابتی را در طول زمان تجربه می کند در مقایسه با شرکتی که در صنعت خودرو سازی فعال است و درآمدش در چرخه تجاری نوسان دارد ریسک تجاری کمتری دارد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یک شرکت مواد غذایی که معمولا فروش ثابتی را در طول زمان تجربه می کند در مقایسه با شرکتی که در صنعت خودرو سازی فعال است و درآمدش در چرخه تجاری نوسان دارد ریسک تجاری کمتری دارد.
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام، میزان بازده اضافی نسبت به بازده بدون ریسک را صرف ریسک می‌گویند. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام، میزان بازده اضافی نسبت به بازده بدون ریسک را صرف ریسک می‌گویند.
گزینه {{3+1}}: بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت.
مفهوم ریسک
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد صرف ریسک و ریسک تجاری صحیح نیست؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت.
پاسخ صحیح:
بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: هرچه قطعیت جریان های درآمدی شرکت کمتر باشد، قطعیت جریان های درآمدی برای سرمایه گذاران کمتر خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یک شرکت مواد غذایی که معمولا فروش ثابتی را در طول زمان تجربه می کند در مقایسه با شرکتی که در صنعت خودرو سازی فعال است و درآمدش در چرخه تجاری نوسان دارد ریسک تجاری کمتری دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام، میزان بازده اضافی نسبت به بازده بدون ریسک را صرف ریسک می‌گویند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت. 0 پاسخ صحیح
مفهوم ریسک
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد صرف ریسک و ریسک تجاری صحیح نیست؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هرچه قطعیت جریان های درآمدی شرکت کمتر باشد، قطعیت جریان های درآمدی برای سرمایه گذاران کمتر خواهد بود. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: هرچه قطعیت جریان های درآمدی شرکت کمتر باشد، قطعیت جریان های درآمدی برای سرمایه گذاران کمتر خواهد بود. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هرچه قطعیت جریان های درآمدی شرکت کمتر باشد، قطعیت جریان های درآمدی برای سرمایه گذاران کمتر خواهد بود. 0
گزینه {{1+1}}: یک شرکت مواد غذایی که معمولا فروش ثابتی را در طول زمان تجربه می کند در مقایسه با شرکتی که در صنعت خودرو سازی فعال است و درآمدش در چرخه تجاری نوسان دارد ریسک تجاری کمتری دارد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: یک شرکت مواد غذایی که معمولا فروش ثابتی را در طول زمان تجربه می کند در مقایسه با شرکتی که در صنعت خودرو سازی فعال است و درآمدش در چرخه تجاری نوسان دارد ریسک تجاری کمتری دارد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یک شرکت مواد غذایی که معمولا فروش ثابتی را در طول زمان تجربه می کند در مقایسه با شرکتی که در صنعت خودرو سازی فعال است و درآمدش در چرخه تجاری نوسان دارد ریسک تجاری کمتری دارد. 0
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام، میزان بازده اضافی نسبت به بازده بدون ریسک را صرف ریسک می‌گویند. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام، میزان بازده اضافی نسبت به بازده بدون ریسک را صرف ریسک می‌گویند. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام، میزان بازده اضافی نسبت به بازده بدون ریسک را صرف ریسک می‌گویند. 0
گزینه {{3+1}}: بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت. 0
این سوال لغو شده است.

مفهوم ریسک
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدامیک از گزینه‌های زیر در مورد صرف ریسک و ریسک تجاری صحیح نیست؟

پاسخ شما صحیح است
بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت.
پاسخ شما صحیح است
بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: هرچه قطعیت جریان های درآمدی شرکت کمتر باشد، قطعیت جریان های درآمدی برای سرمایه گذاران کمتر خواهد بود. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: هرچه قطعیت جریان های درآمدی شرکت کمتر باشد، قطعیت جریان های درآمدی برای سرمایه گذاران کمتر خواهد بود. 0
گزینه {{1+1}}: یک شرکت مواد غذایی که معمولا فروش ثابتی را در طول زمان تجربه می کند در مقایسه با شرکتی که در صنعت خودرو سازی فعال است و درآمدش در چرخه تجاری نوسان دارد ریسک تجاری کمتری دارد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: یک شرکت مواد غذایی که معمولا فروش ثابتی را در طول زمان تجربه می کند در مقایسه با شرکتی که در صنعت خودرو سازی فعال است و درآمدش در چرخه تجاری نوسان دارد ریسک تجاری کمتری دارد. 0
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام، میزان بازده اضافی نسبت به بازده بدون ریسک را صرف ریسک می‌گویند. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: در بازار سهام، میزان بازده اضافی نسبت به بازده بدون ریسک را صرف ریسک می‌گویند. 0
گزینه {{3+1}}: بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: بیشتر سرمایه‌گذاران اگر مشاهده کنند که در مورد نرخ بازده مورد انتظار عدم قطعیت وجود دارد به نرخ بازده کمتری نیاز خواهند داشت. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}