{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/10/16 طراح سوال: حمیدرضا صفری کد سوال: 9610029
مهلت پاسخ: 1396/10/17 - تا ساعت 14:00
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت ريل پردازسير ‌با نماد "حریل" در پایان معاملات روز چهار شنبه 20 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌

امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130458
پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1450 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1450
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1450 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1450
گزینه {{2+1}}: 1351 تا 1400 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1351 تا 1400
گزینه {{3+1}}: 1301 تا 1350 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1301 تا 1350
گزینه {{4+1}}: 1250 تا 1300 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1250 تا 1300
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1250 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1250
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130458
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت ريل پردازسير ‌با نماد "حریل" در پایان معاملات روز چهار شنبه 20 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
1401 تا 1450
پاسخ صحیح:
1401 تا 1450
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1450 8.01 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1450 3.54 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1351 تا 1400 2.60 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1301 تا 1350 7.64 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1250 تا 1300 18.54 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1250 42.77 پاسخ صحیح
پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130458
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت ريل پردازسير ‌با نماد "حریل" در پایان معاملات روز چهار شنبه 20 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1401 تا 1450
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
1401 تا 1450
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1450 8.01 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1450 8.01 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1450 8.01
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1450 3.54 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1450 3.54 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1450 3.54
گزینه {{2+1}}: 1351 تا 1400 2.60 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 1351 تا 1400 2.60 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1351 تا 1400 2.60
گزینه {{3+1}}: 1301 تا 1350 7.64 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 1301 تا 1350 7.64 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1301 تا 1350 7.64
گزینه {{4+1}}: 1250 تا 1300 18.54 پاسخ شما
گزینه {{4+1}}: 1250 تا 1300 18.54 پاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1250 تا 1300 18.54
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1250 42.77 پاسخ شما
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1250 42.77 پاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1250 42.77
این سوال لغو شده است.

پیش بینی قیمت پایانی سهام شرکت ریل پرداز سیر
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت 50
حداکثر امتیاز مشارکت 100
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 80
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 130458
سوال :

قیمت پایانی سهام شركت ريل پردازسير ‌با نماد "حریل" در پایان معاملات روز چهار شنبه 20 دی ماه در چه محدوده‌ای خواهد بود؟(قیمت بازه‌ها به ریال است.)‌
"امتیاز کسر شده مسابقات جسورانه، تاثیری در رتبه بندی ندارد. اما امتیاز مثبت موثر است."‌‌‌

پاسخ شما صحیح است
1401 تا 1450
پاسخ شما صحیح است
1401 تا 1450
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1450 8.01 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: بیشتر از 1450 0
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1450 3.54 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 1401 تا 1450 0
گزینه {{2+1}}: 1351 تا 1400 2.60 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 1351 تا 1400 0
گزینه {{3+1}}: 1301 تا 1350 7.64 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 1301 تا 1350 0
گزینه {{4+1}}: 1250 تا 1300 18.54 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{4+1}}: 1250 تا 1300 0
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1250 42.77 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{5+1}}: پائین تر از 1250 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}