{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/10/16 طراح سوال: علی میرزایی کد سوال: 9610027
مهلت پاسخ: 1396/10/17 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش اقتصادی
سوال :

در مباحث مرتبط با تقسیم‌بندی بازارها اگر در مقابل یک عرضه‌کننده تعداد زیادی متقاضی وجود داشته باشد، کدام‌یک از حالت‌های زیر رخ می‌دهد؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: انحصار مضاعف پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: انحصار مضاعف
گزینه {{1+1}}: انحصار کامل فروش پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: انحصار کامل فروش
گزینه {{2+1}}: انحصار کامل خرید پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: انحصار کامل خرید
گزینه {{3+1}}: رقابت کامل پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: رقابت کامل
دانش اقتصادی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در مباحث مرتبط با تقسیم‌بندی بازارها اگر در مقابل یک عرضه‌کننده تعداد زیادی متقاضی وجود داشته باشد، کدام‌یک از حالت‌های زیر رخ می‌دهد؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
انحصار کامل فروش
پاسخ صحیح:
انحصار کامل فروش
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: انحصار مضاعف 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: انحصار کامل فروش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: انحصار کامل خرید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: رقابت کامل 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

بازار رقابت کامل  Competitive market  
‌در بازار رقابت کامل تعداد خریداران و مشتریان زیاد است, اما خرید آنها در مقایسه با خرید در بازار ناچیز است و لذا مصرف کنندگان و مشتریان نیز به تنهایی تاثیری در تعیین و یا تغییر قیمت کالا در بازار ندارند. بازار رقابت کامل مثل بازار میوه در تهران که عرضه کننده و تقاضا کننده آن زیاد است.‌
انحصار کامل فروش      Monopoly‌
این حالت، زمانی است که فقط یک فروشنده و تعداد زیادی خریدار در بازار وجود داشته باشد.‌
انحصار کامل فروش مثل بازار سیگار در ایران که تنها شرکت دخانیات عرضه کننده سیگار است و تقاضا کننده آن زیاد است. هر چه جانشین های کالایی که بنگاه انحصاری، عرضه می کند کمتر باشد، قدرت انحصاری انحصارگر بیشتر است.‌
انحصار کامل خرید Monopsony‌
هنگامی که تنها یک خریدار و تعداد زیادی عرضه کننده در بازار وجود داشته باشند. انحصار کامل خرید مانند بازار توتون ایران که تنها خریدار آن شرکت دخانیات است.‌
انحصار مضاعف (انحصار دو جانبه)‌
زمانی که تنها یک خریدار و تنها  یک فروشنده داشته باشیم. مانند بازارهای خاصی نظیر تنها تولیدکننده سوخت موشک در یک کشور که محصول تولیدی آن را تنها کارخانه تولید موشک در ان کشور خریداری می کند.

دانش اقتصادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در مباحث مرتبط با تقسیم‌بندی بازارها اگر در مقابل یک عرضه‌کننده تعداد زیادی متقاضی وجود داشته باشد، کدام‌یک از حالت‌های زیر رخ می‌دهد؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
انحصار کامل فروش
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
انحصار کامل فروش
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: انحصار مضاعف 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: انحصار مضاعف 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: انحصار مضاعف 0
گزینه {{1+1}}: انحصار کامل فروش 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: انحصار کامل فروش 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: انحصار کامل فروش 0
گزینه {{2+1}}: انحصار کامل خرید 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: انحصار کامل خرید 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: انحصار کامل خرید 0
گزینه {{3+1}}: رقابت کامل 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: رقابت کامل 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: رقابت کامل 0
پاسخ تشریحی :

بازار رقابت کامل  Competitive market  
‌در بازار رقابت کامل تعداد خریداران و مشتریان زیاد است, اما خرید آنها در مقایسه با خرید در بازار ناچیز است و لذا مصرف کنندگان و مشتریان نیز به تنهایی تاثیری در تعیین و یا تغییر قیمت کالا در بازار ندارند. بازار رقابت کامل مثل بازار میوه در تهران که عرضه کننده و تقاضا کننده آن زیاد است.‌
انحصار کامل فروش      Monopoly‌
این حالت، زمانی است که فقط یک فروشنده و تعداد زیادی خریدار در بازار وجود داشته باشد.‌
انحصار کامل فروش مثل بازار سیگار در ایران که تنها شرکت دخانیات عرضه کننده سیگار است و تقاضا کننده آن زیاد است. هر چه جانشین های کالایی که بنگاه انحصاری، عرضه می کند کمتر باشد، قدرت انحصاری انحصارگر بیشتر است.‌
انحصار کامل خرید Monopsony‌
هنگامی که تنها یک خریدار و تعداد زیادی عرضه کننده در بازار وجود داشته باشند. انحصار کامل خرید مانند بازار توتون ایران که تنها خریدار آن شرکت دخانیات است.‌
انحصار مضاعف (انحصار دو جانبه)‌
زمانی که تنها یک خریدار و تنها  یک فروشنده داشته باشیم. مانند بازارهای خاصی نظیر تنها تولیدکننده سوخت موشک در یک کشور که محصول تولیدی آن را تنها کارخانه تولید موشک در ان کشور خریداری می کند.

این سوال لغو شده است.

دانش اقتصادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

در مباحث مرتبط با تقسیم‌بندی بازارها اگر در مقابل یک عرضه‌کننده تعداد زیادی متقاضی وجود داشته باشد، کدام‌یک از حالت‌های زیر رخ می‌دهد؟

پاسخ شما صحیح است
انحصار کامل فروش
پاسخ شما صحیح است
انحصار کامل فروش
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: انحصار مضاعف 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: انحصار مضاعف 0
گزینه {{1+1}}: انحصار کامل فروش 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: انحصار کامل فروش 0
گزینه {{2+1}}: انحصار کامل خرید 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: انحصار کامل خرید 0
گزینه {{3+1}}: رقابت کامل 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: رقابت کامل 0
پاسخ تشریحی :

بازار رقابت کامل  Competitive market  
‌در بازار رقابت کامل تعداد خریداران و مشتریان زیاد است, اما خرید آنها در مقایسه با خرید در بازار ناچیز است و لذا مصرف کنندگان و مشتریان نیز به تنهایی تاثیری در تعیین و یا تغییر قیمت کالا در بازار ندارند. بازار رقابت کامل مثل بازار میوه در تهران که عرضه کننده و تقاضا کننده آن زیاد است.‌
انحصار کامل فروش      Monopoly‌
این حالت، زمانی است که فقط یک فروشنده و تعداد زیادی خریدار در بازار وجود داشته باشد.‌
انحصار کامل فروش مثل بازار سیگار در ایران که تنها شرکت دخانیات عرضه کننده سیگار است و تقاضا کننده آن زیاد است. هر چه جانشین های کالایی که بنگاه انحصاری، عرضه می کند کمتر باشد، قدرت انحصاری انحصارگر بیشتر است.‌
انحصار کامل خرید Monopsony‌
هنگامی که تنها یک خریدار و تعداد زیادی عرضه کننده در بازار وجود داشته باشند. انحصار کامل خرید مانند بازار توتون ایران که تنها خریدار آن شرکت دخانیات است.‌
انحصار مضاعف (انحصار دو جانبه)‌
زمانی که تنها یک خریدار و تنها  یک فروشنده داشته باشیم. مانند بازارهای خاصی نظیر تنها تولیدکننده سوخت موشک در یک کشور که محصول تولیدی آن را تنها کارخانه تولید موشک در ان کشور خریداری می کند.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}