{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/10/13 طراح سوال: علی میرزایی کد سوال: 9610026
مهلت پاسخ: 1396/10/14 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش اقتصادی
سوال :

کدام یک از موارد زیر از ابزارهای سیاست پولی انقباضی در اقتصاد به شمار می آید؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: افزایش مالیات پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش مالیات
گزینه {{1+1}}: افزایش نرخ بهره پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: افزایش نرخ بهره
گزینه {{2+1}}: کاهش مالیات پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کاهش مالیات
گزینه {{3+1}}: کاهش نرخ بهره پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کاهش نرخ بهره
دانش اقتصادی
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از ابزارهای سیاست پولی انقباضی در اقتصاد به شمار می آید؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
افزایش نرخ بهره
پاسخ صحیح:
افزایش نرخ بهره
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: افزایش مالیات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش نرخ بهره 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کاهش مالیات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کاهش نرخ بهره 0 پاسخ صحیح
دانش اقتصادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از ابزارهای سیاست پولی انقباضی در اقتصاد به شمار می آید؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش نرخ بهره
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
افزایش نرخ بهره
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش مالیات 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: افزایش مالیات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش مالیات 0
گزینه {{1+1}}: افزایش نرخ بهره 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: افزایش نرخ بهره 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش نرخ بهره 0
گزینه {{2+1}}: کاهش مالیات 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: کاهش مالیات 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کاهش مالیات 0
گزینه {{3+1}}: کاهش نرخ بهره 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: کاهش نرخ بهره 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کاهش نرخ بهره 0
این سوال لغو شده است.

دانش اقتصادی
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از موارد زیر از ابزارهای سیاست پولی انقباضی در اقتصاد به شمار می آید؟

پاسخ شما صحیح است
افزایش نرخ بهره
پاسخ شما صحیح است
افزایش نرخ بهره
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: افزایش مالیات 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: افزایش مالیات 0
گزینه {{1+1}}: افزایش نرخ بهره 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: افزایش نرخ بهره 0
گزینه {{2+1}}: کاهش مالیات 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: کاهش مالیات 0
گزینه {{3+1}}: کاهش نرخ بهره 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: کاهش نرخ بهره 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}