{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/10/13 طراح سوال: امیر انصاری کد سوال: 9610025
مهلت پاسخ: 1396/10/14 - تا ساعت 14:00
100 امتیاز
این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
سوال :

اگر سود بدون ریسک در کشور 14.2% شود، میانگین P/E بازار سهام به چه عددی میل می‌کند؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: 8 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 8
گزینه {{1+1}}: 7 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 7
گزینه {{2+1}}: 5 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 5
گزینه {{3+1}}: 4 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4
دانش بازار سرمایه
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

اگر سود بدون ریسک در کشور 14.2% شود، میانگین P/E بازار سهام به چه عددی میل می‌کند؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
7
پاسخ صحیح:
7
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: 8 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 7 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 5 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4 0 پاسخ صحیح
پاسخ تشریحی :

طبق فرمول محاسباتی اگر سود بانکی 14.2% شود P/E بانک  برابر است با:

7.04=1/1.14*100

وقتی سود بانکی کاهش پیدا کند یک سری منابع مالی از سمت بانک ها به سوی دیگر بازار ها روانه میشوند که یکی از بازار های هدف، بازار سرمایه هست.‌
در این شرایط دو حالت برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه اتفاق میفتد:‌
در ابتدا برای اینکه سرمایه گذاری در بورس نسبت به سپرده در بانک جذابیت داشته باشد، P/E بازار باید کمتر از بانک باشد. در این حالت سرمایه به سمت بازار بورس امده و قیمت سهام افزایش پیدا میکند در حالی که سود پیش بینی شرکت های فعال در بورس تغییری نکرده و به طبع آن سود نقدی هم افزایشی نخواهد داشت و در نهایت نسبت P/E بازار افزایش پیدا کرده و به  سمت عدد 7 میل میکند.‌
بعد از آنکه پول و سرمایه به سمت بازار بورس می آید، قیمت سهام افزایش پیدا کرده و P/E بازار عددی بیشتر از 7 میشود. در این حالت بعد از افزایش قیمت سهام بازار در انتظار افزایش سود های پیشبینی شده شرکت ها در آینده  میماند. به عنوان مثال یکی از دلایل افزایش سود، کاهش هزینه های مالی به دلیل کاهش سود بانکی میباشد. با افزایش پیشبینی سود شرکت ها نسبت P/E بازار کاهش یافته و به سمت عدد 7 میل میکند.
‌نکته: P/E بازار بر اساس عرضه و تقاضا و چشم اندازی که وجود دارد تعیین میشود اما از نظر تئوریک P/E بازار به سمت عدد 7 میل میکند.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

اگر سود بدون ریسک در کشور 14.2% شود، میانگین P/E بازار سهام به چه عددی میل می‌کند؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
7
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
7
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 8 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: 8 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 8 0
گزینه {{1+1}}: 7 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: 7 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 7 0
گزینه {{2+1}}: 5 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: 5 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 5 0
گزینه {{3+1}}: 4 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: 4 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4 0
پاسخ تشریحی :

طبق فرمول محاسباتی اگر سود بانکی 14.2% شود P/E بانک  برابر است با:

7.04=1/1.14*100

وقتی سود بانکی کاهش پیدا کند یک سری منابع مالی از سمت بانک ها به سوی دیگر بازار ها روانه میشوند که یکی از بازار های هدف، بازار سرمایه هست.‌
در این شرایط دو حالت برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه اتفاق میفتد:‌
در ابتدا برای اینکه سرمایه گذاری در بورس نسبت به سپرده در بانک جذابیت داشته باشد، P/E بازار باید کمتر از بانک باشد. در این حالت سرمایه به سمت بازار بورس امده و قیمت سهام افزایش پیدا میکند در حالی که سود پیش بینی شرکت های فعال در بورس تغییری نکرده و به طبع آن سود نقدی هم افزایشی نخواهد داشت و در نهایت نسبت P/E بازار افزایش پیدا کرده و به  سمت عدد 7 میل میکند.‌
بعد از آنکه پول و سرمایه به سمت بازار بورس می آید، قیمت سهام افزایش پیدا کرده و P/E بازار عددی بیشتر از 7 میشود. در این حالت بعد از افزایش قیمت سهام بازار در انتظار افزایش سود های پیشبینی شده شرکت ها در آینده  میماند. به عنوان مثال یکی از دلایل افزایش سود، کاهش هزینه های مالی به دلیل کاهش سود بانکی میباشد. با افزایش پیشبینی سود شرکت ها نسبت P/E بازار کاهش یافته و به سمت عدد 7 میل میکند.
‌نکته: P/E بازار بر اساس عرضه و تقاضا و چشم اندازی که وجود دارد تعیین میشود اما از نظر تئوریک P/E بازار به سمت عدد 7 میل میکند.

این سوال لغو شده است.

دانش بازار سرمایه
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

اگر سود بدون ریسک در کشور 14.2% شود، میانگین P/E بازار سهام به چه عددی میل می‌کند؟

پاسخ شما صحیح است
7
پاسخ شما صحیح است
7
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: 8 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: 8 0
گزینه {{1+1}}: 7 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: 7 0
گزینه {{2+1}}: 5 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: 5 0
گزینه {{3+1}}: 4 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: 4 0
پاسخ تشریحی :

طبق فرمول محاسباتی اگر سود بانکی 14.2% شود P/E بانک  برابر است با:

7.04=1/1.14*100

وقتی سود بانکی کاهش پیدا کند یک سری منابع مالی از سمت بانک ها به سوی دیگر بازار ها روانه میشوند که یکی از بازار های هدف، بازار سرمایه هست.‌
در این شرایط دو حالت برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه اتفاق میفتد:‌
در ابتدا برای اینکه سرمایه گذاری در بورس نسبت به سپرده در بانک جذابیت داشته باشد، P/E بازار باید کمتر از بانک باشد. در این حالت سرمایه به سمت بازار بورس امده و قیمت سهام افزایش پیدا میکند در حالی که سود پیش بینی شرکت های فعال در بورس تغییری نکرده و به طبع آن سود نقدی هم افزایشی نخواهد داشت و در نهایت نسبت P/E بازار افزایش پیدا کرده و به  سمت عدد 7 میل میکند.‌
بعد از آنکه پول و سرمایه به سمت بازار بورس می آید، قیمت سهام افزایش پیدا کرده و P/E بازار عددی بیشتر از 7 میشود. در این حالت بعد از افزایش قیمت سهام بازار در انتظار افزایش سود های پیشبینی شده شرکت ها در آینده  میماند. به عنوان مثال یکی از دلایل افزایش سود، کاهش هزینه های مالی به دلیل کاهش سود بانکی میباشد. با افزایش پیشبینی سود شرکت ها نسبت P/E بازار کاهش یافته و به سمت عدد 7 میل میکند.
‌نکته: P/E بازار بر اساس عرضه و تقاضا و چشم اندازی که وجود دارد تعیین میشود اما از نظر تئوریک P/E بازار به سمت عدد 7 میل میکند.

تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}