{{userTitle}} به قله توانایی خود صعود کن
آمار ژنولوژی
تعداد زیرمجموعه سطح 1 : {{chartLevel1Nodes}}
تعداد مشتریان سطح 1 : {{chartCustomerLevel1Nodes}}
تعداد کاربران سطح 1 : {{chartUserLevel1Nodes}}
تعداد زیرمجموعه غیر مستقیم : {{chartIndirectNodes}}
تعداد کاربر : {{chartUserNodes}}
تعداد مشتری : {{chartCustomerNodes}}
تعداد مشتری با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{customerBeneficalPotencyChildNo}}
تعداد کاربر با قابلیت فعال شدن (50 هزارتومانی) : {{userBeneficalPotencyChildNo}}
{{nevigationTitle.title}} {{nevigationTitle}}
تاریخ انتشار: 1396/10/11 طراح سوال: علی میرزایی کد سوال: 9610021
مهلت پاسخ: 1396/10/12 - تا ساعت 14:00
75 امتیاز
این سوال لغو شده است.

تحلیل تکنیکال
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیحی از واگرایی مخفی مثبت ( HD+) است؟

پاسخ شما:
پاسخ شما:
گزینه {{0+1}}: قیمت کف جدیدی پایین تر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته بالاتر از کف قبلی باشد. پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت کف جدیدی پایین تر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته بالاتر از کف قبلی باشد.
گزینه {{1+1}}: قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد. پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد.
گزینه {{2+1}}: قیمت سقف جدیدی پایین تر از سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته بالاتر از سقف قبلی باشد. پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت سقف جدیدی پایین تر از سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته بالاتر از سقف قبلی باشد.
گزینه {{3+1}}: قیمت سقف جدیدی بالاتراز سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته پایین¬تر از سقف قبلی باشد. پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت سقف جدیدی بالاتراز سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته پایین¬تر از سقف قبلی باشد.
تحلیل تکنیکال
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیحی از واگرایی مخفی مثبت ( HD+) است؟

ضریب تاثیر
پاسخ صحیح:
قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد.
پاسخ صحیح:
قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد.
پاسخها :
گزینه {{0+1}}: قیمت کف جدیدی پایین تر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته بالاتر از کف قبلی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت سقف جدیدی پایین تر از سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته بالاتر از سقف قبلی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت سقف جدیدی بالاتراز سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته پایین¬تر از سقف قبلی باشد. 0 پاسخ صحیح
تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیحی از واگرایی مخفی مثبت ( HD+) است؟

پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد.
پاسخ شما:
پاسخ صحیح:
قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت کف جدیدی پایین تر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته بالاتر از کف قبلی باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{0+1}}: قیمت کف جدیدی پایین تر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته بالاتر از کف قبلی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت کف جدیدی پایین تر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته بالاتر از کف قبلی باشد. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{1+1}}: قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد. 0
گزینه {{2+1}}: قیمت سقف جدیدی پایین تر از سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته بالاتر از سقف قبلی باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{2+1}}: قیمت سقف جدیدی پایین تر از سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته بالاتر از سقف قبلی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت سقف جدیدی پایین تر از سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته بالاتر از سقف قبلی باشد. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت سقف جدیدی بالاتراز سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته پایین¬تر از سقف قبلی باشد. 0 پاسخ شما
گزینه {{3+1}}: قیمت سقف جدیدی بالاتراز سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته پایین¬تر از سقف قبلی باشد. 0 پاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت سقف جدیدی بالاتراز سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته پایین¬تر از سقف قبلی باشد. 0
این سوال لغو شده است.

تحلیل تکنیکال
امتیاز مشارکت شما 0
حداقل امتیاز مشارکت
حداکثر امتیاز مشارکت
متوسط امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
کل امتیاز مشارکت شرکت کنندگان 0
سوال :

کدام یک از گزینه های زیر تعریف صحیحی از واگرایی مخفی مثبت ( HD+) است؟

پاسخ شما صحیح است
قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد.
پاسخ شما صحیح است
قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد.
ضریب تاثیر
گزینه {{0+1}}: قیمت کف جدیدی پایین تر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته بالاتر از کف قبلی باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{0+1}}: قیمت کف جدیدی پایین تر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته بالاتر از کف قبلی باشد. 0
گزینه {{1+1}}: قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{1+1}}: قیمت کف جدیدی بالاتر از کف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور کف شکل گرفته پایین¬تر از کف قبلی باشد. 0
گزینه {{2+1}}: قیمت سقف جدیدی پایین تر از سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته بالاتر از سقف قبلی باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{2+1}}: قیمت سقف جدیدی پایین تر از سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته بالاتر از سقف قبلی باشد. 0
گزینه {{3+1}}: قیمت سقف جدیدی بالاتراز سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته پایین¬تر از سقف قبلی باشد. 0 پاسخ شماپاسخ صحیح
گزینه {{3+1}}: قیمت سقف جدیدی بالاتراز سقف قبلی تشکیل داده، در حالی که در اندیکاتور سقف شکل گرفته پایین¬تر از سقف قبلی باشد. 0
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
تعداد شرکت کنندگان در این مسابقه بر اساس سطح
{{clubLevelsData[questionParticipant.LevelOrder].Title}}
{{questionParticipant.ParticipantsNo}} شرکت کننده
{{questionParticipant.WinnersNo}} برنده
تعداد کل شرکت کنندگان : {{questionParticipantsCount}} نفر
Email Facebook Telegram
{{alert.msg}}